Now showing items 1-20 of 28

  • ARCSAT Improving tactical communication in the Arctic. 

   Unknown author (2020-06)
   Satellite communication capacity for tactical use in the Arctic are at present not fully covered by available SATCOM systems due in part to limited coverage at high latitudes.
  • Dumpet ammunisjon – En framtidig miljøtrussel 

   Unknown author (Forsvarets forskningsinstitutt, 2022-08)
   Det finnes enorme mengder ammunisjon og kjemiske våpen dumpet i havet. Ammunisjonen har begynt å lekke, men vi vet lite om miljøkonsekvensene.
  • Effects of Nuclear Weapons 

   Unknown author (Forsvarets forskningsinstitutt, 2014-09)
   Norwegian Defence Research Establishment (FFI) has conducted research on the impact of nuclear weapons since its foundation in 1946. Today, the fear of nuclear proliferation, in-cluding nuclear terrorism, remains high.
  • Får sårbare grupper hjelpen de trenger ved CBRN-hendelser? 

   Unknown author (Forsvarets forskningsinstitutt, 2023-03)
   Noen mennesker er spesielt sårbare ved kjemikalieulykker, branner og andre katastrofer. Likevel vet vi lite om hvilke behov de har, og disse gruppene er sjelden inkludert i planlegging og øvelser. Kjemiske, biologiske, ...
  • FFI – The Norwegian Research Centre on CBRNE Protection 

   Unknown author (Forsvarets forskningsinstitutt, 2016-04)
   The Norwegian Defence Research Establishment (FFI) is the national research centre on protection against chemical, biological, radiological, nuclear, and explosi-ves threats (CBRNE).
  • FIST skal sikre informasjonsdeling 

   Unknown author (2023-09)
   FIST er et flernasjonalt forskningssamarbeid mellom Norge, Tyskland og USA. Formålet er å utvikle, teste og demonstrere teknologier og metoder som gjør det mulig å dele informasjon sikkert og effektivt mellom militære ...
  • Forsvarsøkonomi, den spennende arbeidshverdagen du ikke visste om 

   Unknown author (2022-09-27)
   Krigen i Ukraina og den forverrede sikkerhetspolitiske situasjonen vi nå er i viser viktigheten av et godt, robust forsvar. Et godt forsvar er kostbart – eksempelvis er anskaffelsen av kampflyet F-35 den største ...
  • Globale trender mot 2040 - implikasjoner for Forsvarets rolle og relevans 

   Unknown author (Forsvarets forskningsinstitutt, 2016-01)
   Fram mot 2040 øker usikkerheten rundt alliert støtte til Norge. Samtidig får Norge flere interesser utenlands. Et bredere spekter av oppgaver, der Forsvarets evne til å løse dem blir viktigere, vil sette dagens struktur ...
  • ICE worx – Senter for innovasjon, konseptutvikling og eksperimentering 

   Unknown author (2021-04)
   ICE worx er et felles innovasjonssenter for aktørene i forsvarssektoren. Her skal forskere og ingeniører samarbeide med norske teknologibedrifter og militære avdelinger i Forsvaret om å teste og utvikle ny teknologi som ...
  • Internasjonalt forsvarssamarbeid 

   Unknown author (Forsvarets forskningsinstitutt, 2014-12)
   Forsvarssamarbeid på tvers av landegrensene fungerer ikke optimalt. Hva kan Forsvaret gjøre for å få mer utbytte av internasjonalt samarbeid?
  • Kjernevåpen – Hva er et kjernevåpen? 

   Unknown author (Forsvarets forskningsinstitutt, 2023-04)
   Sprengkraften i kjernevåpen kommer fra energi frigjort fra et enormt antall atomkjerner.
  • LYBIN – fast and accurate sonar performance prediction 

   Unknown author (2022-01)
   LYBIN uses a broad set of parameters to accurately calculate the probability of detecting objects in a given area under water with the use of sonar technology. As this probability changes with environmental properties, LYBIN ...
  • LYBIN – rask og nøyaktig modellering av sonarytelse 

   Unknown author (2022-01)
   LYBIN er et vel etablert og mye brukt sonarprediksjonsverktøy eid av Forsvarsmateriell (FMA) og FFI. Det brukes operativt i det norske sjøforsvaret og av en rekke andre nasjoner, og har blitt modifisert og forbedret for ...
  • Materiellinvesteringer – Fra idé til effekt 

   Unknown author (Forsvarets forskningsinstitutt, 2024-03)
   Nytt materiell og nye løsninger er en av de avgjørende driverne for utvikling av et effektivt og relevant forsvar. Det er viktig at investeringene utnytter de teknologiske mulighetene.
  • Meld fra til politiet om du finner disse 

   Unknown author (Forsvarets forskningsinstitutt, 2017-08)
   Under 2. verdenskrig hadde tyske okkupasjonsstyrker med seg utstyr for å oppdage kjemiske stridsmidler. Etter krigen ble noe av utstyret gravd ned nær tyske militærbaser eller dumpet i havet. I dag kan utstyret dukke opp ...
  • MilSpace2 – Spectrum monitoring dual satellite system 

   Unknown author (Forsvarets forskningsinstitutt, 2023-10)
   The MilSpace2 satellite system will demonstrate the military use of a microsatellite spectrum monitor-ing system. The mission will build on experience from the Norwegian NorSat-3 and the Dutch BRIK-II missions.
  • Next generation base defense system 

   Unknown author (Forsvarets forskningsinstitutt, 2023-03)
   How autonomy and new technology can improve security at military bases and civilian facilities. Sist oppdatert mars 2023.
  • NorSat-3 Skipsovervåking med navigasjonsradardetektor 

   Unknown author (Forsvarets forskningsinstitutt, 2021-04)
   I 2019 sendes mikrosatellitten NorSat-3 opp med en radardetektor utviklet ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). Det skal gi bedre oversikt over skipstrafikken i norske farvann.
  • NorSat-3 - Ship Surveillance with a Navigation Radar Detector 

   Unknown author (Forsvarets forskningsinstitutt, 2021-04)
   The NorSat-3 micro satellite will be launched into space during 2020 with a radar detector developed at the Norwegian Defence Research Establishment (FFI). It will provide improved surveillance capability of the shipping ...
  • Norway and UN Peacekeeping Trends 

   Unknown author (Forsvarets forskningsinstitutt, 2018-03)
   The number of UN peacekeepers worldwide is at its highest since the end of the Cold War. In Norway, however, there has been a shift in prioritizations from UN to NATO operations.