Now showing items 3-22 of 26

  • Effects of Nuclear Weapons 

   Unknown author (Forsvarets forskningsinstitutt, 2014-09)
   Norwegian Defence Research Establishment (FFI) has conducted research on the impact of nuclear weapons since its foundation in 1946. Today, the fear of nuclear proliferation, in-cluding nuclear terrorism, remains high.
  • Får sårbare grupper hjelpen de trenger ved CBRN-hendelser? 

   Unknown author (Forsvarets forskningsinstitutt, 2023-03)
   Noen mennesker er spesielt sårbare ved kjemikalieulykker, branner og andre katastrofer. Likevel vet vi lite om hvilke behov de har, og disse gruppene er sjelden inkludert i planlegging og øvelser. Kjemiske, biologiske, ...
  • FFI – The Norwegian Research Centre on CBRNE Protection 

   Unknown author (Forsvarets forskningsinstitutt, 2016-04)
   The Norwegian Defence Research Establishment (FFI) is the national research centre on protection against chemical, biological, radiological, nuclear, and explosi-ves threats (CBRNE).
  • FIST skal sikre informasjonsdeling 

   Unknown author (2023-09)
   FIST er et flernasjonalt forskningssamarbeid mellom Norge, Tyskland og USA. Formålet er å utvikle, teste og demonstrere teknologier og metoder som gjør det mulig å dele informasjon sikkert og effektivt mellom militære ...
  • Forsvarsøkonomi, den spennende arbeidshverdagen du ikke visste om 

   Unknown author (2022-09-27)
   Krigen i Ukraina og den forverrede sikkerhetspolitiske situasjonen vi nå er i viser viktigheten av et godt, robust forsvar. Et godt forsvar er kostbart – eksempelvis er anskaffelsen av kampflyet F-35 den største ...
  • Globale trender mot 2040 - implikasjoner for Forsvarets rolle og relevans 

   Unknown author (Forsvarets forskningsinstitutt, 2016-01)
   Fram mot 2040 øker usikkerheten rundt alliert støtte til Norge. Samtidig får Norge flere interesser utenlands. Et bredere spekter av oppgaver, der Forsvarets evne til å løse dem blir viktigere, vil sette dagens struktur ...
  • ICE worx – Senter for innovasjon, konseptutvikling og eksperimentering 

   Unknown author (2021-04)
   ICE worx er et felles innovasjonssenter for aktørene i forsvarssektoren. Her skal forskere og ingeniører samarbeide med norske teknologibedrifter og militære avdelinger i Forsvaret om å teste og utvikle ny teknologi som ...
  • Internasjonalt forsvarssamarbeid 

   Unknown author (Forsvarets forskningsinstitutt, 2014-12)
   Forsvarssamarbeid på tvers av landegrensene fungerer ikke optimalt. Hva kan Forsvaret gjøre for å få mer utbytte av internasjonalt samarbeid?
  • Kjernevåpen – Hva er et kjernevåpen? 

   Unknown author (Forsvarets forskningsinstitutt, 2023-04)
   Sprengkraften i kjernevåpen kommer fra energi frigjort fra et enormt antall atomkjerner.
  • LYBIN – fast and accurate sonar performance prediction 

   Unknown author (2022-01)
   LYBIN uses a broad set of parameters to accurately calculate the probability of detecting objects in a given area under water with the use of sonar technology. As this probability changes with environmental properties, LYBIN ...
  • LYBIN – rask og nøyaktig modellering av sonarytelse 

   Unknown author (2022-01)
   LYBIN er et vel etablert og mye brukt sonarprediksjonsverktøy eid av Forsvarsmateriell (FMA) og FFI. Det brukes operativt i det norske sjøforsvaret og av en rekke andre nasjoner, og har blitt modifisert og forbedret for ...
  • Meld fra til politiet om du finner disse 

   Unknown author (Forsvarets forskningsinstitutt, 2017-08)
   Under 2. verdenskrig hadde tyske okkupasjonsstyrker med seg utstyr for å oppdage kjemiske stridsmidler. Etter krigen ble noe av utstyret gravd ned nær tyske militærbaser eller dumpet i havet. I dag kan utstyret dukke opp ...
  • MilSpace2 – Spectrum monitoring dual satellite system 

   Unknown author (Forsvarets forskningsinstitutt, 2023-10)
   The MilSpace2 satellite system will demonstrate the military use of a microsatellite spectrum monitor-ing system. The mission will build on experience from the Norwegian NorSat-3 and the Dutch BRIK-II missions.
  • Next generation base defense system 

   Unknown author (Forsvarets forskningsinstitutt, 2023-03)
   How autonomy and new technology can improve security at military bases and civilian facilities. Sist oppdatert mars 2023.
  • NorSat-3 Skipsovervåking med navigasjonsradardetektor 

   Unknown author (Forsvarets forskningsinstitutt, 2021-04)
   I 2019 sendes mikrosatellitten NorSat-3 opp med en radardetektor utviklet ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). Det skal gi bedre oversikt over skipstrafikken i norske farvann.
  • NorSat-3 - Ship Surveillance with a Navigation Radar Detector 

   Unknown author (Forsvarets forskningsinstitutt, 2021-04)
   The NorSat-3 micro satellite will be launched into space during 2020 with a radar detector developed at the Norwegian Defence Research Establishment (FFI). It will provide improved surveillance capability of the shipping ...
  • Norway and UN Peacekeeping Trends 

   Unknown author (Forsvarets forskningsinstitutt, 2018-03)
   The number of UN peacekeepers worldwide is at its highest since the end of the Cold War. In Norway, however, there has been a shift in prioritizations from UN to NATO operations.
  • Ontologibasert dataintegrasjon 

   Unknown author (Forsvarets forskningsinstitutt, 2015-06)
   Informasjonssystemene i nettverksbasert forsvar er ofte utviklet og vedlikeholdt for separate formål uten felles grensesnitt eller datamodell. Ontologibasert datain-tegrasjon bruker virtuelle grensesnitt for å løse ...
  • RIMFAX - A Ground Penetrating Radar for NASA's next Mars Rover Mission 

   Unknown author (Forsvarets forskningsinstitutt, 2018-09)
   The RIMFAX radar is developed at the Norwegian Defence Research Establishment (FFI) and selected by NASA to be one of the science instruments on board the NASA rover to Mars in 2020.
  • Robust kommunikasjons-infrastruktur for samhandling i krise 

   Unknown author (Forsvarets forskningsinstitutt, 2014-11)
   Kan nye digitale tjenester bidra til mer effektive brann -og redningsinnsatser i Norge, og hvor robuste er disse løsningene, gitt den eksisterende kommunikasjonsinfrastrukturen?