Recent Submissions

 • Materiellinvesteringer – Fra idé til effekt 

  Unknown author (Forsvarets forskningsinstitutt, 2024-03)
  Nytt materiell og nye løsninger er en av de avgjørende driverne for utvikling av et effektivt og relevant forsvar. Det er viktig at investeringene utnytter de teknologiske mulighetene.
 • Somulator – A tool for social media training 

  Unknown author (Forsvarets forskningsinstitutt, 2024-03)
  Somulator is a social media training environment tool providing a realistic simulation of the information environment created by the Norwegian Defence Research Establishment.
 • Forsvarsøkonomi, den spennende arbeidshverdagen du ikke visste om 

  Unknown author (2022-09-27)
  Krigen i Ukraina og den forverrede sikkerhetspolitiske situasjonen vi nå er i viser viktigheten av et godt, robust forsvar. Et godt forsvar er kostbart – eksempelvis er anskaffelsen av kampflyet F-35 den største ...
 • FIST skal sikre informasjonsdeling 

  Unknown author (2023-09)
  FIST er et flernasjonalt forskningssamarbeid mellom Norge, Tyskland og USA. Formålet er å utvikle, teste og demonstrere teknologier og metoder som gjør det mulig å dele informasjon sikkert og effektivt mellom militære ...
 • Får sårbare grupper hjelpen de trenger ved CBRN-hendelser? 

  Unknown author (Forsvarets forskningsinstitutt, 2023-03)
  Noen mennesker er spesielt sårbare ved kjemikalieulykker, branner og andre katastrofer. Likevel vet vi lite om hvilke behov de har, og disse gruppene er sjelden inkludert i planlegging og øvelser. Kjemiske, biologiske, ...
 • Kjernevåpen – Hva er et kjernevåpen? 

  Unknown author (Forsvarets forskningsinstitutt, 2023-04)
  Sprengkraften i kjernevåpen kommer fra energi frigjort fra et enormt antall atomkjerner.
 • Dumpet ammunisjon – En framtidig miljøtrussel 

  Unknown author (Forsvarets forskningsinstitutt, 2022-08)
  Det finnes enorme mengder ammunisjon og kjemiske våpen dumpet i havet. Ammunisjonen har begynt å lekke, men vi vet lite om miljøkonsekvensene.
 • ICE worx – Senter for innovasjon, konseptutvikling og eksperimentering 

  Unknown author (2021-04)
  ICE worx er et felles innovasjonssenter for aktørene i forsvarssektoren. Her skal forskere og ingeniører samarbeide med norske teknologibedrifter og militære avdelinger i Forsvaret om å teste og utvikle ny teknologi som ...
 • LYBIN – fast and accurate sonar performance prediction 

  Unknown author (2022-01)
  LYBIN uses a broad set of parameters to accurately calculate the probability of detecting objects in a given area under water with the use of sonar technology. As this probability changes with environmental properties, LYBIN ...
 • LYBIN – rask og nøyaktig modellering av sonarytelse 

  Unknown author (2022-01)
  LYBIN er et vel etablert og mye brukt sonarprediksjonsverktøy eid av Forsvarsmateriell (FMA) og FFI. Det brukes operativt i det norske sjøforsvaret og av en rekke andre nasjoner, og har blitt modifisert og forbedret for ...
 • ARCSAT Improving tactical communication in the Arctic. 

  Unknown author (2020-06)
  Satellite communication capacity for tactical use in the Arctic are at present not fully covered by available SATCOM systems due in part to limited coverage at high latitudes.
 • Teknologiske trender Muligheter og utfordringer for fremtidens forsvar 

  Unknown author (Forsvarets forskningsinstitutt, 2020-05)
  Ny teknologi har potensial til å endre måten krig utkjempes på, og kan påvirke utfallet av konflikter og maktbalansen mellom stater. Å holde seg oppdatert på teknologi i rask utvikling kan hjelpe beslutningstakere med ...
 • MilSpace2 – Spectrum monitoring dual satellite system 

  Unknown author (Forsvarets forskningsinstitutt, 2023-10)
  The MilSpace2 satellite system will demonstrate the military use of a microsatellite spectrum monitor-ing system. The mission will build on experience from the Norwegian NorSat-3 and the Dutch BRIK-II missions.
 • Trender som påvirker Forsvarets kommunikasjonsinfrastruktur 

  Unknown author (Forsvarets forskningsinstitutt, 2019-05)
  Forsvaret må utnytte pågående teknologiutvikling innenfor kommunikasjonsinfrastrukturer for å kunne løse sine oppgaver i fremtiden.
 • Robust kommunikasjons-infrastruktur for samhandling i krise 

  Unknown author (Forsvarets forskningsinstitutt, 2014-11)
  Kan nye digitale tjenester bidra til mer effektive brann -og redningsinnsatser i Norge, og hvor robuste er disse løsningene, gitt den eksisterende kommunikasjonsinfrastrukturen?
 • Internasjonalt forsvarssamarbeid 

  Unknown author (Forsvarets forskningsinstitutt, 2014-12)
  Forsvarssamarbeid på tvers av landegrensene fungerer ikke optimalt. Hva kan Forsvaret gjøre for å få mer utbytte av internasjonalt samarbeid?
 • Effects of Nuclear Weapons 

  Unknown author (Forsvarets forskningsinstitutt, 2014-09)
  Norwegian Defence Research Establishment (FFI) has conducted research on the impact of nuclear weapons since its foundation in 1946. Today, the fear of nuclear proliferation, in-cluding nuclear terrorism, remains high.
 • Ontologibasert dataintegrasjon 

  Unknown author (Forsvarets forskningsinstitutt, 2015-06)
  Informasjonssystemene i nettverksbasert forsvar er ofte utviklet og vedlikeholdt for separate formål uten felles grensesnitt eller datamodell. Ontologibasert datain-tegrasjon bruker virtuelle grensesnitt for å løse ...
 • Triaxial collaboration 

  Unknown author (Forsvarets forskningsinstitutt, 2015-08)
  There are vigorous connections between the work and research carried out at FFI, and development and production in both large and small Norwegian business enterprises. The most advanced products delivered by the Norwegian ...
 • Meld fra til politiet om du finner disse 

  Unknown author (Forsvarets forskningsinstitutt, 2017-08)
  Under 2. verdenskrig hadde tyske okkupasjonsstyrker med seg utstyr for å oppdage kjemiske stridsmidler. Etter krigen ble noe av utstyret gravd ned nær tyske militærbaser eller dumpet i havet. I dag kan utstyret dukke opp ...

View more