Now showing items 1302-1321 of 2871

  • Kommunikasjon 

   Skogen, Erling (red) (Forsvarets forskningsinstitutt, 2005)
   På slutten av 1960-tallet besluttet Forsvaret å utvikle og produsere to feltradioer: En VHF-radio og en HF-radio. VHF-prosjektet ble terminert på et tidlig tidspunkt, da Norge fikk et meget gunstig tilbud fra USA om kjøp ...
  • Kompetansebehov i Forsvaret knyttet til fremtidige teknologier – intervjuer med FFIs teknologimiljøer 

   Fauske, Maria Fleischer; Strand, Kari Røren (2022-06-30)
   I denne rapporten beskriver vi en studie vi har gjennomført i FFI-prosjektet «Personellstudier» i samarbeid med Cyberingeniørskolen. I studien har vi intervjuet en rekke forskere ved FFI som jobber med fremtidige teknologier. ...
  • Konsekvenser av klimaendringer og klimatilpasninger for Forsvaret fram mot 2040 – rapport til Forsvarskommisjonen 

   Granlund, Cassandra; Lausund, Kristian Blindheim; Lausund, Rune; Klepper, Karina Barnholt; Pedersen, Marius Nyquist; Voie, Øyvind Albert (2022-12-05)
   Nato slår fast at klimaendringer er vår tids viktigste overordnede utfordring i «Climate Change & Security Impact Assessment» fra 2022. Verdenssamfunnet opplever allerede i dag første- og andrehåndseffekter av klimaendringer. ...
  • Konsekvenser av NATOs BNP-mål for Forsvarets langtidsplanlegging 

   Sendstad, Cecilie; Urdsøn, Erlend; Lamøy, Eirik; Eriksen, Sondre Hansen (2020-03-30)
   NATO-medlemslandene har blitt enige om å øke sine forsvarsbudsjetter mot to prosent av BNP innen 2024. I dette notatet tar vi for oss hvilken usikkerhet et slikt prosentmål kan innebære for Forsvaret, og hvilke utfordringer ...
  • Konsept for bruk av K2IS for håndtering av medisinsk informasjon 

   Aas, Pål; Sjaaeng, T.; Stenberg, H.; Odden, O. P.; Grytten, E.; Sagen, T.; Nordli, E. (2014-04-24)
   Denne CD&E-studien (EP1338) har som målsetting å anbefale et konsept for bruk av K2IS for håndtering av medisinsk informasjon på taktisk nivå. Dette omfatter en vurdering av både manuell og elektronisk håndtering av medisinsk ...
  • Konseptløsninger for undervannsovervåking 

   Berger, Tor; Synnes, Stig Asle; Tveit, Bjørn (2001)
   FFI–project 791 part 2, underwater surveillance, is concluded in this report by the proposal of generic concepts for underwater surveillance systems. Guidelines for how to choose among the proposals are also included. The ...
  • Konseptutvikling og operasjoner – sluttrapport 

   Author::Hennum, Alf Christian; Author::Nyhamar, Tore; Author::Beadle, Alexander William; Author::Danielsen, Tone; Author::Eggereide, Bård; Author::Fridheim, Håvard; Author::Gustavsen, Elin Marthinussen; Author::Kjeksrud, Stian; Author::Malerud, Stein; Author::Reitan, Joachim; Author::Siedler, Ragnhild; Author::Valaker, Sigmund (2020-01-06)
   Denne sluttrapporten oppsummerer aktivitetene som omfattes av FFI-prosjekt 1342 Konseptutvikling og operasjoner (KONOPS). Ambisjonen i rapporten er å gi en så komplett liste av skriftlige produkter som det lar seg gjøre ...
  • Kontrollert mild/moderat hypotermi ved blødningssjokk 

   Gundersen, Yngvar; Vaagenes, Per; Pharo, Anne; Valø, Elisabeth Try (2000)
   In a rat model of controlled haemorrhagic shock we have investigated the effects of therapeutic mild/moderate hypothermia on the early inflammatory response and organ function. In two groups of animals (n=13 in each ...
  • KOSTMOD 4.0 - user manual 

   Gulichsen, Steinar (2009)
   KOSTMOD is a tool developed for conducting long term cost analyses. The tool has been developed by FFI since the 1970s. This report describes the latest version, Version 4.0, which has been developed in close co-operation ...
  • Kostnadsberegning av forsvarsstrukturer ved hjelp av KOSTMOD - forslag til forbedring av verktøy og arbeidsprosess 

   Dalseg, Roger; Vamraak, Tore; Steder, Frank Brundtland; Karlsen, Roy (2001)
   This report describes key improvements needed for the structure simulation model KOSTMOD, a database software tool developed at the Norwegian Defence Research Establishment to estimate future expenditures of military ...
  • Kostnadseffektiv drift av Forsvaret - anbefalinger til langtidsplanarbeidet 2015 

   Hanson, Torbjørn; Kvalvik, Sverre (2015-11-04)
   Effektivisering er et svært synlig og sentralt tema i langtidsplanarbeidet i Forsvaret i 2015. Denne rapportens formål er å bidra til at beslutningene om det videre arbeidet med effektivisering skjer på en kunnskapsbasert ...
  • Kostnadseffektiv drift av Forsvaret : teoretisk fundament 

   Kvalvik, Sverre; Berg-Knutsen, Espen (2009)
   St.prp. nr. 48 (2007–2008) slår fast at Forsvarssektoren må innrettes slik at den operative virksomheten understøttes på en best mulig måte. Samtidig må driften være helhetlig, rasjonell og effektiv. Helhetlig, rasjonell ...
  • Kostnadseffektiv drift av Forsvaret : tilnærming og tiltak 

   Berg-Knutsen, Espen; Kvalvik, Sverre (2010)
   Kontinuerlig forbedring av organisasjonens utnyttelse av ressurser, eller kostnadseffektivisering, vil være en viktig oppgave for Forsvaret i overskuelig fremtid. Denne rapporten gir en summarisk fremstilling av økonomiske ...
  • Kostnadsutviklingen i Forsvaret (1994-2003) 

   Steder, Frank Brundtland; Berg-Knutsen, Espen; Pløen, Sven Erik (2004)
   In real terms, Norwegian defence expenditures have been relatively stable from 1994 to 2003. However, despite significant reductions in military structure and personnel, operating costs have steadily increased during the ...
  • Kostnadsvekst i forsvarssektoren - en grunnleggende innføring 

   Hove, Kjetil; Lillekvelland, Tobias (2017-06-19)
   Erfaring viser at forsvarssektorens kostnadsvekst er høyere enn i samfunnet forøvrig, både i Norge og i utlandet. I denne rapporten forklarer vi hva erfart kostnadsvekst er og hvilke årsaker som ligger bak. Vi beskriver ...
  • Kostnytteperspektiv på verneplikten og mannskapsproduksjonen i Forsvaret 

   Steder, Frank Brundtland (2007)
   Endringene i det norske forsvarets rammebetingelser har vært betydelig de siste tiårene, og har samtidig påvirket grunnlaget for verneplikten. Prinsippet om allmenn verneplikt har hatt en viktig posisjon i utformingen av ...
  • Kosttilskudd med omega-3-fettsyrer - virkning på immunforsvaret etter langvarig fysiske anstrengelser 

   Gundersen, Yngvar; Martini, Svein; Thrane, Ingjerd; Holm, Halvor; Stenberg, Pål H. (2012-02-23)
   Ved sterke fysiske anstrengelser reagerer immunforsvaret med forandringer som likner på dem en ser ved blodforgiftning og større skader, blant annet ved å øke produksjonen av en rekke mediatormolekyler som TNF-α, IL-1 ...