Now showing items 1-8 of 8

  • Analysestøtte til militære operasjoner : utvalgte miljøer og en mulig norsk tilnærming 

   Marthinussen, Elin; Eggereide, Bård; Sendstad, Cecilie (2008)
   Gjennom operasjonsanalyse (OA) anvendes vitenskapelige metoder til støtte i beslutningsprosesser, noe som kan dras nytte av både ved planlegging og gjennomføring av militære operasjoner. En rekke nasjoner og NATO benytter ...
  • Batallion Investor - user manual 

   Sendstad, Cecilie (2007)
   Dette dokumentet er brukermanualen for ”Battalion Investor”, et datastyrt beslutningsspill og treningsmodell. Spillet setter deg i ansvar for allokeringsavgjørelsene i Hæren, slik at du skal balansere størrelsen av ...
  • Forsvarets driftsutgifter til MVT og EBA : regnskapsanalyse 1994-2008 

   Værholm, Monica; Johansen, Per Kristian; Sendstad, Cecilie; Tvetbråten, Kari (2009)
   Driftsutgifter til materiell, varer og tjenester (MVT) og eiendom, bygg og anlegg (EBA) har økt betydelig de siste femten årene og utgjør i dag 41 % av Forsvarets totale utgifter. I denne perioden har Forsvaret redusert ...
  • Forsvarets kostnads- og personellsammensetning (1994-2007) - sentrale utviklingstrekk og utfordringer 

   Steder, Frank Brundtland; Johansen, Per Kristian; Sendstad, Cecilie (2008)
   Helt fra 1994 har Forsvaret vært i en situasjon hvor stadig økte utgifter per årsverk har vært den største bidragsyteren til reduksjon av størrelsen på forsvarsstrukturen, både når det gjelder personell og materiell. ...
  • Forsvarsanalysen 2022 

   Skjelland, Espen; Berg-Knutsen, Espen; Arnfinnsson, Brynjar; Diesen, Sverre; Glærum, Sigurd; Guttelvik, Mona Sagsveen; Kvalvik, Sverre; Mørkved, Torgeir; Olsen, Karl Erik; Sellevåg, Stig Rune; Sendstad, Cecilie; Strand, Kari Røren; Voldhaug, Jan Erik (2022-03-15)
   FFI-prosjektet «Strategiske forsvarsanalyser» ble opprettet 1. januar 2021. Forsvars-departementet (FD) er oppdragsgiver, og forsvarssjefen er sektorens hovedrepresentant. Prosjektets hovedprodukt er en årlig analyse som ...
  • Russisk forsvarsmakt og forsvarsøkonomi - mål og midler 

   Andresen, Rolf-Inge Vogt; Sendstad, Cecilie (2007)
   Denne studien bygger på en tilnærming som kobler økonomiske og sikkerhetspolitiske vurderinger. Målet er i gi et helhetlig bilde av mulig og sannsynlig forsvarsutvikling i Russland. I hvilken grad vil ressurstilgang og ...
  • Skremmende tall? : realismen i det russiske våpenprogrammet GPV-2020 

   Hakvåg, Una; Hove, Kjetil; Sendstad, Cecilie (2012-09-04)
   Russland planlegger å skifte ut størsteparten av den militære materiell- og utstyrsparken innen 2020. I alt skal det settes av om lag 3 500 milliarder norske kroner til formålet. Hvis planene finansieres og materialiseres, ...
  • Økonomisk usikkerhetsanalyse i levetidsperspektivet - metode til bruk i spesielle forsvarsinvesteringer 

   Hoff, Erlend; Sendstad, Cecilie (2014-12-16)
   For Forsvaret er økonomisk usikkerhetsanalyse et verktøy for å fastsette prosjekters styringsrammer og usikkerhetsavsetning, og i tillegg et viktig verktøy for håndtering av risiko. I så henseende kan prosessen med å ...