Recent Submissions

 • Materiellinvesteringer i forsvarssektoren – når vi målene? 

  Voldhaug, Jan Erik; Prebensen, Frida Waage; Presterud, Ane Ofstad (2024-04-17)
  Materiellinvesteringer er et av de viktigste virkemidlene for å modernisere og videreutvikle Forsvaret, og det økonomiske omfanget av investeringene er betydelig. I 2022 alene ble det benyttet om lag 20 mrd. kroner på nytt ...
 • Utbredelsen av dumpet ammunisjon i Mjøsa – kartlegging høsten 2022 

  Lågstad, Petter; Johnsen, Arnt (2024-04-24)
  Høsten 2021 kom Miljødirektoratet med et pålegg til Forsvarsdepartementet (FD) om å gjennomføre en arealavgrensning av området med dumpet ammunisjon i Mjøsa. På bakgrunn av dette pålegget fikk Forsvarets forskningsinstitutt ...
 • Helhetlig beskyttelse – metode for å balansere beskyttelsestiltak 

  Kiran, Jo Hagness (2024-04-11)
  Den sikkerhetspolitiske situasjonen har aktualisert behovet for å beskytte samfunnet. Grunnleggende nasjonale funksjoner, inkludert Forsvarets mange objekter og funksjoner, har et særskilt behov for beskyttelse mot villede ...
 • Hvordan har produktivitet i Forsvarsmateriell utviklet seg? – modellering og analyse 

  Hemnes, Petter Fredrik (2024-04-04)
  For å måle effekten av forbedringsarbeid i en organisasjon må vi forstå forholdet mellom innsats-faktorer og produksjon, altså produktivitet. I Forsvarsmateriell er det tre momenter som har gjort det vanskelig å analysere ...
 • Frivillige beredskapsorganisasjoner i fremtidens totalforsvar 

  Grunnan, Tonje; Apalvik, Tord; Skjei, Frida; Sellevåg, Stig Rune (2024-04-15)
  Forsvaret av Norge er avhengig av et velfungerende sivilt-militært samarbeid i rammen av total-forsvaret. På oppdrag for Norske Kvinners Sanitetsforening har Forsvarets forskningsinstitutt kartlagt frivillige beredskapso ...
 • Effect of naval sonar exposure on killer whales and humpback whales – 3S-2023 cruise report 

  Kvadsheim, Petter H.; Miller, Patrick J.O.; Lam, Frans-Peter A.; Wensveen, Paul J.; Bort, Jacqueline; Burslem, Alec; Giovannini, Giorgia; Hayward, Ellen; van Ijsselmuide, Sander P.; Kleivane, Lars; Reesor, Craig; van Riet, Martijn W.G.; Roland, Rune; Siemensma, Marije L.; Sato, George (2024-04-02)
  3S (Sea mammals and Sonar Safety) is a multidisciplinary and international collaboration studying how naval sonar affects cetaceans. The goal is to gain information necessary to manage the risk to cetaceans without ...
 • Fra teknologi til strategi og operasjoner – hvordan må vi tenke rundt militær-teknologisk fornyelse? 

  Diesen, Sverre (11-04-2024)
  Denne rapporten behandler hvordan vi kan analysere sammenhengen mellom teknologiutviklingen og operative forhold knyttet til organisasjon, materiell og operativ bruk av militære styrker. Videre handler den om hvilke endringer ...
 • Superflow – an efficient processing framework for modern C++ 

  Smestad, Ragnar; Larsen, Martin Vonheim; Haavardsholm, Trym Vegard (2024-04-08)
  This report describes Superflow, a generic data processing framework written in C++. Superflow is made for creating and running flexible processing graphs, where the nodes are individual processing stages, and the edges ...
 • Forsvar mot fremmedstatlige påvirkningsoperasjoner – etablering av funksjon i forsvarssektoren 

  Sivertsen, Eskil Grendahl; Buvarp, Paul (2024-04-05)
  Denne rapporten er et kunnskapsgrunnlag bestilt av Forsvarsdepartementet. Den gir vurderinger av hvordan forsvarssektoren kan etablere en egen funksjon for å skape situasjonsforståelse i informasjonsmiljøet og forebygge, ...
 • Modenhet for kunstig intelligens i forsvarssektorens støttevirksomhet 

  Waage, Kristin; Hemnes, Petter Fredrik (2024-03-13)
  Kunstig intelligens (KI) blir omtalt både som en av de viktigste teknologiene for digital trans-formasjon og som en teknologi som vil forandre – eller til og med revolusjonere – forsvars- og sikkerhetsdomenet. Militære ...
 • Synthetic biology and biotechnology for military medicine and chemical and biological defence – current state and future perspectives 

  Nordraak, Anne Ohren; Horn, Ulrik (2024-03-04)
  This report presents a horizon scan of potential capabilities within military medicine and chemical and biological (CB) defence based on technological developments in synthetic biology and bio-technology. It is based on a ...
 • Wargaming Taiwan 2027 – konflikten Kina–USA og norsk forsvarsplanlegging 

  Siedler, Ragnhild E.; Stenslie, Stig; Nyhamar, Tore; Malerud, Stein (2024-03-08)
  Taiwan-spørsmålet er trolig den mest betente uenigheten som kan utløse en militær konflikt mellom USA og Kina. I denne rapporten beskriver vi hva konflikten handler om, og hvorfor den er aktuell akkurat nå. Deretter ...
 • Anvendelse av kunstig intelligens i Forsvarets logistikkorganisasjon 

  Garred, Annabel; Waage, Kristin; Hemnes, Petter Fredrik (2024-03-15)
  Kunstig intelligens (KI) handler om å få maskiner til å utføre oppgaver som vanligvis krever menneskelig intelligens. Teknologien har allerede vist stort potensial for å effektivisere og forbedre en rekke virksomheter, og ...
 • Effekter av økonomisk statshåndverk – internasjonal faglitteratur og implikasjoner for norsk sikkerhet 

  Lindgren, Petter Y.; Waage, Kristin (2024-03-15)
  Denne rapporten skal bidra med et kunnskapsgrunnlag og anbefalinger for norske beslutnings-takere i arbeidet med å forebygge, avdekke og håndtere sikkerhetstruende økonomisk aktivitet rettet mot Norge. Rapporten besvarer ...
 • Forsvarets moderne og motstandsdyktige digitale grunnmur – kritiske suksessfaktorer 

  Elstad, Ann-Kristin; Lund, Ketil; Solheim, Åshild Grønstad; Endregard, Monica; Mykkeltveit, Anders (2024-03-06)
  En forutsetning for at Forsvaret skal løse oppgavene sine i fred, krise og krig, er tilgang til hensiktsmessig informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). Utredninger og studier viser at Forsvaret har utfordringer ...
 • Strategisk samarbeid i Forsvarsmateriell – hva kreves for å lykkes? 

  Aulie, Anders; Pedersen, Olgar Breivik (2024-02-22)
  Strategisk samarbeid har fått stor oppmerksomhet i løpet av de siste langtidsplanperiodene. I inneværende langtidsplan heter det at Forsvarsmateriell (FMA) skal intensivere arbeidet med strategisk samarbeid med ...
 • Oppvarming ved laserstråling – første forsøk med enkle konstruksjonsmaterialer 

  Schiller, Andreas; Holmen, Lars Grønmark (2024-02-15)
  Prosjektet «Laservåpen og beskyttelse» innenfor forskningsprogrammet «Luftvern, ubemannede luftsystemer og laser» går ut på å utvikle høyeffektlasere som mottiltak mot innkommende prosjektiler, droner og liknende. Denne ...
 • LYBIN 7.0 – user manual 

  Bøhler, Elin Margrethe (2024-01-05)
  The acoustic ray trace model LYBIN is a well-established and frequently used sonar prediction model owned by the Norwegian Defence Materiel Agency (NDMA). The model is used aboard navy vessels as well as in training ...
 • Forsvarsanalysen 2024 

  Skjelland, Espen; Glærum, Sigurd; Nyhamar, Tore; Sendstad, Cecilie; Arnfinnsson, Brynjar; Fauske, Maria Fleischer; Gjørven, Eli; Klausen, Runhild Aae; Køber, Petter Kristian; Lammersdorf, Anniken Bergland; Lausund, Kristian; Olsen, Karl Erik; Olsen, Richard; Reitan, Joachim; Sellevåg, Stig Rune; Waage, Kristin (2024-02-13)
  FFI-prosjektet «Strategiske forsvarsanalyser» ble opprettet 1. januar 2021. Forsvarsdepartementet (FD) er oppdragsgiver, og forsvarssjefen er sektorens hovedrepresentant. Prosjektets hovedprodukt er en årlig analyse som ...
 • Penetration into rock-rubble overlays 

  Teland, Jan Arild (2024-01-15)
  Rock-rubble overlays can be used for protection against projectiles. Due to the asymmetric and stochastic properties of a rock-rubble overlay, incoming projectiles can be deflected or may even ricochet. In this report we ...

View more