Recent Submissions

 • Styrker og svakheter ved dagens totalforsvar – rapport til Totalberedskapskommisjonen 

  Sellevåg, Stig Rune; Birkemo, Gunn Alice; Breivik, Hanne; Endregard, Monica; Enemo, Geir; Grunnan, Tonje; Johnsen, Arnt; Lausund, Rune; Sendstad, Ole Jakob; Thuv, Aasmund (2022-12-19)
  Totalforsvaret skal ivareta statssikkerheten og samfunnssikkerheten i hele krisespekteret. Tre forhold er grunnleggende for et godt totalforsvar: god motstandsdyktighet i samfunnet, tverrsek-toriell situasjonsforståelse ...
 • Mobbing og seksuell trakassering i Forsvaret – resultater fra en spørreundersøkelse i 2022 

  Ubisch, Sverre; Strand, Kari Røren; Fasting, Kari (2023-05-31)
  Forsvaret gjennomførte vinteren 2022–2023 en spørreundersøkelse om mobbing og seksuell trakassering. Det var den tredje undersøkelsen i sitt slag. Den gikk ut til alle ansatte i Forsvaret og menige som hadde tjenestegjort ...
 • Hvordan påvirker automatisering av arbeidsoppgaver kompetansebehovet i Forsvaret? 

  Fauske, Maria Fleischer (2023-05-15)
  I FFI-prosjektet «Personellstudier» gjennomfører vi aktiviteten «Automatisering i fremtidens arbeidsliv». Målet med aktiviteten er å undersøke hvordan kompetansebehovet i Forsvaret vil endres de neste 15 årene som følge ...
 • Usikkerhet i dybdegrid 

  Mandt, Magne (2023-05-04)
  Den norske kontinentalsokkelen og territorialfarvannene våre har gjennom mange år blitt detaljkartlagt. Kartleggingen er gjort av både Kartverket, Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og private kartleggingsselskap. Den ...
 • Teknologiske og samfunnsmessige utviklingstrekk av betydning for nasjonale sikkerhetsinteresser i et 2030-perspektiv 

  Klepper, Karina Barnholt; Bentstuen, Ole Ingar; Bergh, Arild; Broen, Torgeir; Kveberg, Torbjørn; Lindgren, Petter Y.; Sivertsen, Eskil Grendahl; Sjøvik, Øyvind; Svenes, Knut; Waage, Kristin; Windvik, Ronny (2023-05-09)
  Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har gitt Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) i oppdrag å belyse teknologiske og samfunnsmessige utviklingstrekk av særskilt betydning for nasjonal sikkerhet. Dette skal bidra til utdypende ...
 • Russlands nye styrkemål 

  Hakvåg, Una (2023-04-25)
  Russland har de siste årene hatt en ambisjon om en aktiv styrke på 1 million soldater. I desember 2022 varslet Russlands forsvarsminister at landet vil øke antallet soldater i De væpnede styrkene til 1,5 millioner innen ...
 • Using genetic algorithms with variable-length chromosomes in radar detector scan schedule optimization 

  Sandnes, Lars (2023-03-10)
  The process of designing a radar detector scan schedule is inherently one of compromise and problem specific prioritization. Tuning such a schedule to the problem at hand tends to happen iteratively. This is characterized ...
 • Guide to social media training with Somulator 

  Bergh, Arild (2023-04-15)
  In a crisis: How can the online information environment be handled? The new tool Somulator may contribute. States and extreme political groups have exploited social media in subversive operations over the past decade. ...
 • The use of chemicals as agents of war 

  Granlund, Cassandra (2023-04-18)
  Military forces have used chemicals for centuries. This includes the use of chemical weapons, which appeared on battlefields throughout the 20th century, fentanyl as a “knock-out gas” in an anti-terror operation in Russia ...
 • Forsvarets IKT – utvalgte anbefalinger 

  Flathagen, Joakim; Elstad, Ann-Kristin; Endregard, Monica; Farsund, Bodil Hvesser; Bentstuen, Ole Ingar; Lund, Ketil; Mykkeltveit, Anders; Bloebaum, Trude H. (2023-03-30)
  Moderne informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) er sentralt for å kunne understøtte Forsvarets operative evne. Det er også viktig at Forsvaret kontinuerlig utvikler organisasjonen, slik at teknologien til enhver tid ...
 • Experimentation of Vision-aided Inertial Navigation System (VaINS) on a small fixed-wing UAV 

  Sivalingam, Baheerathan; Hagen, Ove-Kent (2023-03-16)
  This document describes an experiment using the Vision-aided Inertial Navigation System (VaINS). The system collects and processes sensor data. It transmits the navigation solution to an operator terminal in real-time. ...
 • Strategisk materiellsamarbeid – bruk av NSPA i investeringsprosjekter 

  Øverseth, Hanna Pandum; Hemnes, Petter Fredrik; Lien, Brage Sjursen (2023-03-31)
  Forsvarsmateriell (FMA) må bruke knappe ressurser mer fleksibelt og effektivt. En måte å gjøre dette på er å intensivere bruken av internasjonale partnere. I denne rapporten undersøker Forsvarets forskningsinstitutt hvordan ...
 • Analysis of multirotor drone wind response 

  Hoelsæter, Øistein T. (2023-03-20)
  This report describes the fundamental mechanisms and response of a generic multirotor drone when subjected to gusting wind. We have used simplified dynamic models, both linear and nonlinear. Based on these, we have ...
 • Fremtidens kampenhet – operativt og teknologisk grunnlag 

  Østevold, Einar; Bakstad, Lorns Harald; Bentsen, Dan Helge; Bjerke, Sven; Halsør, Marius (2023-03-14)
  En oppgave i prosjektet har vært å definere fremtidig organisering og operasjonsmønstre, eller konsept om man vil, for kampavdelinger på stridsteknisk nivå; det vil si operative nivåer kompani/ eskadron og lavere. Tidsp ...
 • Forsvarsanalysen 2023 

  Skjelland, Espen; Arnfinnsson, Brynjar; Birkemo, Gunn Alice; Bråthen, Karsten; Glærum, Sigurd; Graarud, Emil; Hakvåg, Una; Klepper, Karina B.; Kvalvik, Sverre N.; Larsen, Martin V.; Mayer, Michael J.; Minos-Stensrud, Mathias; Monsen, Ingunn Helene Landsend; Mørkved, Torgeir; Nordvang, Erlend U.; Presterud, Ane O.; Sellevåg, Stig-Rune; Sendstad, Cecilie; Sivathas, Kajittha; Strand, Kari Røren; Thuv, Aasmund; Voldhaug, Jan-Erik (2023-03-21)
  FFI-prosjektet «Strategiske forsvarsanalyser» ble opprettet 1. januar 2021 på oppdrag fra Forsvarsdepartementet (FD). Prosjektet skal gi forsvarsledelsen årlige råd om Forsvarets strategiske utvikling. Analysen vurderer ...
 • Pilotstudie ernæring – test av alternative matprodukter i arktiske feltrasjoner 

  Tansø, Rita; Teien, Hilde Kristin; Glenna, Susanne; Stenberg, Pål Harald (2023-03-06)
  Flere studier har vist at krevende militære feltøvelser leder til et betydelig energiunderskudd hos soldatene. Soldater inntar daglig omtrent 3000 kcal, selv om energiforbruket kan komme opp i 6000 kcal og de har mer mat ...
 • Vertical Take-off and Landing (VTOL) Fixed wing Unmanned Aerial Vehicles (UAV) – noen egenskaper hos tailsittere 

  Hoelsæter, Øistein T. (2023-02-27)
  Denne rapporten beskriver noen generelle egenskaper hos hybride Vertical Take-off and Landing (VTOL) fixed wing-farkoster. Vi har sett på farkoster med såkalt tailsitter-konfigurasjon. Vi viser eksempler på de mest vanlige ...
 • Hva vet vi om innsiderisiko? 

  Slagnes, Betina (2023-03-06)
  Denne rapporten gir et kunnskapsbidrag om innsiderisiko. Den er bygget opp rundt åpent tilgjengelig og relevant forskning. Rapporten legger vekt på egenskaper ved sosiale medier og ulike tilnærminger til påvirkning. Rapporten ...
 • Monetary incentive systems for military personnel in the armed forces – a survey of twelve countries 

  Lindgren, Petter Y.; Einarsdottir, Iris Eva (2023-02-15)
  It is universal in the armed forces that the military workforce and its human capital play a key role in the production of defense and military capabilities. A handful of unusual traits in the armed forces’ personnel and ...
 • Imitation learning for modelling air combat behaviour — an exploratory study 

  Gorton, Patrick; Asprusten, Martin; Bråthen, Karsten (2023-01-13)
  Fighter pilots commonly use simulators to practice their required tactics, techniques and procedures. The training may involve computer-generated forces controlled by predefined behaviour models. Such behaviour models ...

View more