Now showing items 1-20 of 1943

  • LandX23 - target acquisition and engagement 

   Bentsen, Dan Helge; Asak, Ole Martin; Bakstad, Lorns Harald; Nilssen, Eivind Bergh; Bjerke, Sven; Dalsjø, Per; Dybwad, Katrine Mygland; Eiksund, Oddmar; Folke-Olsen, Sander; Fyhn, Sondre Holm; Haavardsholm, Trym Vegard; Hanevold, Morten; Hellemo, Håkon; Horn, Christian; Imenes, Anders; Kolden, David; Larsen, Martin Vonheim; Mathiassen, Kim; Macdonald, Robert H.; Minos-Stenerud, Mathias; Nielsen, Niels-Hygum; Nielsen, Martin Normann; Nummedal, Olav Rune; Olsen, Lars Erik; Paulsmoen, Morten; Rosvold, Gard Inge; Sele, Marta Lill; Skaar, Sindre Løining; Simonsen, Aleksander Skjerlie; Spilling, Torjus; Stien, Håvard (2024-05-22)
   LandX is the Norwegian Defence Research Establishment’s (FFI’s) yearly two-week collaborative event focusing on experimental technologies in the land domain. LandX23 was its fourth edition. Over the years, the complexity ...
  • Materiellinvesteringer i forsvarssektoren – når vi målene? 

   Voldhaug, Jan Erik; Prebensen, Frida Waage; Presterud, Ane Ofstad (2024-04-17)
   Materiellinvesteringer er et av de viktigste virkemidlene for å modernisere og videreutvikle Forsvaret, og det økonomiske omfanget av investeringene er betydelig. I 2022 alene ble det benyttet om lag 20 mrd. kroner på nytt ...
  • Utbredelsen av dumpet ammunisjon i Mjøsa – kartlegging høsten 2022 

   Lågstad, Petter; Johnsen, Arnt (2024-04-24)
   Høsten 2021 kom Miljødirektoratet med et pålegg til Forsvarsdepartementet (FD) om å gjennomføre en arealavgrensning av området med dumpet ammunisjon i Mjøsa. På bakgrunn av dette pålegget fikk Forsvarets forskningsinstitutt ...
  • Helhetlig beskyttelse – metode for å balansere beskyttelsestiltak 

   Kiran, Jo Hagness (2024-04-11)
   Den sikkerhetspolitiske situasjonen har aktualisert behovet for å beskytte samfunnet. Grunnleggende nasjonale funksjoner, inkludert Forsvarets mange objekter og funksjoner, har et særskilt behov for beskyttelse mot villede ...
  • Hvordan har produktivitet i Forsvarsmateriell utviklet seg? – modellering og analyse 

   Hemnes, Petter Fredrik (2024-04-04)
   For å måle effekten av forbedringsarbeid i en organisasjon må vi forstå forholdet mellom innsats-faktorer og produksjon, altså produktivitet. I Forsvarsmateriell er det tre momenter som har gjort det vanskelig å analysere ...
  • Frivillige beredskapsorganisasjoner i fremtidens totalforsvar 

   Grunnan, Tonje; Apalvik, Tord; Skjei, Frida; Sellevåg, Stig Rune (2024-04-15)
   Forsvaret av Norge er avhengig av et velfungerende sivilt-militært samarbeid i rammen av total-forsvaret. På oppdrag for Norske Kvinners Sanitetsforening har Forsvarets forskningsinstitutt kartlagt frivillige beredskapso ...
  • Effect of naval sonar exposure on killer whales and humpback whales – 3S-2023 cruise report 

   Kvadsheim, Petter H.; Miller, Patrick J.O.; Lam, Frans-Peter A.; Wensveen, Paul J.; Bort, Jacqueline; Burslem, Alec; Giovannini, Giorgia; Hayward, Ellen; van Ijsselmuide, Sander P.; Kleivane, Lars; Reesor, Craig; van Riet, Martijn W.G.; Roland, Rune; Siemensma, Marije L.; Sato, George (2024-04-02)
   3S (Sea mammals and Sonar Safety) is a multidisciplinary and international collaboration studying how naval sonar affects cetaceans. The goal is to gain information necessary to manage the risk to cetaceans without ...
  • Fra teknologi til strategi og operasjoner – hvordan må vi tenke rundt militær-teknologisk fornyelse? 

   Diesen, Sverre (11-04-2024)
   Denne rapporten behandler hvordan vi kan analysere sammenhengen mellom teknologiutviklingen og operative forhold knyttet til organisasjon, materiell og operativ bruk av militære styrker. Videre handler den om hvilke endringer ...
  • Superflow – an efficient processing framework for modern C++ 

   Smestad, Ragnar; Larsen, Martin Vonheim; Haavardsholm, Trym Vegard (2024-04-08)
   This report describes Superflow, a generic data processing framework written in C++. Superflow is made for creating and running flexible processing graphs, where the nodes are individual processing stages, and the edges ...
  • Forsvar mot fremmedstatlige påvirkningsoperasjoner – etablering av funksjon i forsvarssektoren 

   Sivertsen, Eskil Grendahl; Buvarp, Paul (2024-04-05)
   Denne rapporten er et kunnskapsgrunnlag bestilt av Forsvarsdepartementet. Den gir vurderinger av hvordan forsvarssektoren kan etablere en egen funksjon for å skape situasjonsforståelse i informasjonsmiljøet og forebygge, ...
  • Modenhet for kunstig intelligens i forsvarssektorens støttevirksomhet 

   Waage, Kristin; Hemnes, Petter Fredrik (2024-03-13)
   Kunstig intelligens (KI) blir omtalt både som en av de viktigste teknologiene for digital trans-formasjon og som en teknologi som vil forandre – eller til og med revolusjonere – forsvars- og sikkerhetsdomenet. Militære ...
  • Synthetic biology and biotechnology for military medicine and chemical and biological defence – current state and future perspectives 

   Nordraak, Anne Ohren; Horn, Ulrik (2024-03-04)
   This report presents a horizon scan of potential capabilities within military medicine and chemical and biological (CB) defence based on technological developments in synthetic biology and bio-technology. It is based on a ...
  • Wargaming Taiwan 2027 – konflikten Kina–USA og norsk forsvarsplanlegging 

   Siedler, Ragnhild E.; Stenslie, Stig; Nyhamar, Tore; Malerud, Stein (2024-03-08)
   Taiwan-spørsmålet er trolig den mest betente uenigheten som kan utløse en militær konflikt mellom USA og Kina. I denne rapporten beskriver vi hva konflikten handler om, og hvorfor den er aktuell akkurat nå. Deretter ...
  • Anvendelse av kunstig intelligens i Forsvarets logistikkorganisasjon 

   Garred, Annabel; Waage, Kristin; Hemnes, Petter Fredrik (2024-03-15)
   Kunstig intelligens (KI) handler om å få maskiner til å utføre oppgaver som vanligvis krever menneskelig intelligens. Teknologien har allerede vist stort potensial for å effektivisere og forbedre en rekke virksomheter, og ...
  • Effekter av økonomisk statshåndverk – internasjonal faglitteratur og implikasjoner for norsk sikkerhet 

   Lindgren, Petter Y.; Waage, Kristin (2024-03-15)
   Denne rapporten skal bidra med et kunnskapsgrunnlag og anbefalinger for norske beslutnings-takere i arbeidet med å forebygge, avdekke og håndtere sikkerhetstruende økonomisk aktivitet rettet mot Norge. Rapporten besvarer ...
  • Forsvarets moderne og motstandsdyktige digitale grunnmur – kritiske suksessfaktorer 

   Elstad, Ann-Kristin; Lund, Ketil; Solheim, Åshild Grønstad; Endregard, Monica; Mykkeltveit, Anders (2024-03-06)
   En forutsetning for at Forsvaret skal løse oppgavene sine i fred, krise og krig, er tilgang til hensiktsmessig informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). Utredninger og studier viser at Forsvaret har utfordringer ...
  • Strategisk samarbeid i Forsvarsmateriell – hva kreves for å lykkes? 

   Aulie, Anders; Pedersen, Olgar Breivik (2024-02-22)
   Strategisk samarbeid har fått stor oppmerksomhet i løpet av de siste langtidsplanperiodene. I inneværende langtidsplan heter det at Forsvarsmateriell (FMA) skal intensivere arbeidet med strategisk samarbeid med ...
  • Oppvarming ved laserstråling – første forsøk med enkle konstruksjonsmaterialer 

   Schiller, Andreas; Holmen, Lars Grønmark (2024-02-15)
   Prosjektet «Laservåpen og beskyttelse» innenfor forskningsprogrammet «Luftvern, ubemannede luftsystemer og laser» går ut på å utvikle høyeffektlasere som mottiltak mot innkommende prosjektiler, droner og liknende. Denne ...
  • LYBIN 7.0 – user manual 

   Bøhler, Elin Margrethe (2024-01-05)
   The acoustic ray trace model LYBIN is a well-established and frequently used sonar prediction model owned by the Norwegian Defence Materiel Agency (NDMA). The model is used aboard navy vessels as well as in training ...
  • Forsvarsanalysen 2024 

   Skjelland, Espen; Glærum, Sigurd; Nyhamar, Tore; Sendstad, Cecilie; Arnfinnsson, Brynjar; Fauske, Maria Fleischer; Gjørven, Eli; Klausen, Runhild Aae; Køber, Petter Kristian; Lammersdorf, Anniken Bergland; Lausund, Kristian; Olsen, Karl Erik; Olsen, Richard; Reitan, Joachim; Sellevåg, Stig Rune; Waage, Kristin (2024-02-13)
   FFI-prosjektet «Strategiske forsvarsanalyser» ble opprettet 1. januar 2021. Forsvarsdepartementet (FD) er oppdragsgiver, og forsvarssjefen er sektorens hovedrepresentant. Prosjektets hovedprodukt er en årlig analyse som ...