Now showing items 1-20 of 20

  • Big Five Personality Profiles in the Norwegian Special Operations Forces 

   Skoglund, Tom Hilding; Brekke, Thor-Håvard; Steder, Frank Brundtland; Boe, Ole (2020-05-05)
   This study is the first to report on Big Five personality traits of employees in the Norwegian military Special Operations Forces (NORSOF). Three research questions were formulated for this study, aiming to investigate (1) ...
  • Brukerveiledning for Concept-databasen 

   Nilsen, Terje; Steder, Frank Brundtland (2010)
   Denne rapporten er en teknisk og praktisk brukerveiledning for Concept-databasen utviklet ved FFI i tilknytning til oppdrag 3380 – Offentlige anskaffelser, kontraheringsformer og kontraktsmodeller (Concept-programmet). ...
  • Effektive forsyningskjeder 

   Nilsen, Terje; Steder, Frank Brundtland (2010)
   I forbindelse med analyser og forslag til forbedringer av Forsvarets understøttelse av de norske styrkene i Afghanistan tar rapporten utgangspunkt i det strategiske ledelseskonseptet Supply Chain Management (SCM) som et ...
  • En sterk norsk maritim næring - en trussel for Sjøforsvaret 

   Strand, Kari Røren; Gulichsen, Steinar; Steder, Frank Brundtland (2013-04-15)
   Sjøforsvaret har i den siste tiden opplevd et stort tap av kritisk maritim kompetanse. Dette tapet påvirker Sjøforsvarets operative evne – det vil si den totale kapasitet og evne til å bemanne operative struktur. Basert ...
  • FFIs støtte til forsvarssjefens Forsvarsstudie 2007 

   Glærum, Sigurd; Berg-Knutsen, Espen; Gulichsen, Steinar; Johansen, Iver; Steder, Frank Brundtland (2008)
   Denne rapporten dokumenterer FFIs bidrag til Forsvarssjefens Forsvarsstudie 07 (FS 07). FS 07 er Forsvarssjefens anbefaling om den videre utvikling av Forsvaret i et 20-årsperspektiv. Studien utgjør det fagmilitære råd til ...
  • Forskning på årskull fra sesjon og framover : kjønn, ledelse og rekruttering i Forsvaret 

   Steder, Frank Brundtland; Hellum, Nina; Skutlaberg, Kristina (2009)
   Først i 1985 ble kvinner formelt integrert på lik linje med menn i Forsvaret, det vil si at de fikk tilgang til alle stillinger, også de operative og stridende stillinger. Andelen kvinner i Forsvaret har imidlertid siden ...
  • Forsvarets kostnads- og personellsammensetning (1994-2007) - sentrale utviklingstrekk og utfordringer 

   Steder, Frank Brundtland; Johansen, Per Kristian; Sendstad, Cecilie (2008)
   Helt fra 1994 har Forsvaret vært i en situasjon hvor stadig økte utgifter per årsverk har vært den største bidragsyteren til reduksjon av størrelsen på forsvarsstrukturen, både når det gjelder personell og materiell. ...
  • Hva motiverer til tjeneste i Forsvaret? - en innledende kvantitativ analyse av holdninger og adferd i Brigade Nord 

   Hanson, Torbjørn; Steder, Frank Brundtland; Kvalvik, Sverre (2016-05-20)
   For bedre å forstå hva som påvirker meniges motivasjon for tjeneste i Forsvaret etter førstegangstjenesten, har Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) gjennomført undersøkelser av holdninger og adferd blant menige som var ...
  • Is it Possible to Increase the Share of Military Women in the Norwegian Armed Forces? 

   Steder, Frank Brundtland (2014)
   Ever since Norway introduced general conscription for men in 1897, the participation of women in the Norwegian Armed Forces (NorAF) has been an issue for discussion. In 1984 the NorAF introduced occupational equality ...
  • Kostnadsberegning av forsvarsstrukturer ved hjelp av KOSTMOD - forslag til forbedring av verktøy og arbeidsprosess 

   Dalseg, Roger; Vamraak, Tore; Steder, Frank Brundtland; Karlsen, Roy (2001)
   This report describes key improvements needed for the structure simulation model KOSTMOD, a database software tool developed at the Norwegian Defence Research Establishment to estimate future expenditures of military ...
  • Kostnadsutviklingen i Forsvaret (1994-2003) 

   Steder, Frank Brundtland; Berg-Knutsen, Espen; Pløen, Sven Erik (2004)
   In real terms, Norwegian defence expenditures have been relatively stable from 1994 to 2003. However, despite significant reductions in military structure and personnel, operating costs have steadily increased during the ...
  • Kostnytteperspektiv på verneplikten og mannskapsproduksjonen i Forsvaret 

   Steder, Frank Brundtland (2007)
   Endringene i det norske forsvarets rammebetingelser har vært betydelig de siste tiårene, og har samtidig påvirket grunnlaget for verneplikten. Prinsippet om allmenn verneplikt har hatt en viktig posisjon i utformingen av ...
  • Logistikk og støtte - en beskrivelse av hvilke tjenester som inngår i begrepet 

   Lien, Guro; Nilsen, Terje; Steder, Frank Brundtland; Dahl, Lars Torgeir; Jenssen, Henning Berger (2008)
   Logistikk- og støttetjenester utgjør det ressursmessige grunnlaget som den militære virksomheten hviler på, og er avgjørende for at militære operasjoner skal kunne gjennomføres. Logistikk fungerer som en styrkemultiplikator, ...
  • Multinasjonal logistikk og internasjonalt samarbeid 

   Steder, Frank Brundtland; Kvitrud, Geir (2010)
   Denne rapporten gir grunnlaget for internasjonalt samarbeid og multinasjonal logistikk. Dette omfatter faktorer som spenner over alt fra politiske forhold, via internasjonale avtaler og regelverk, til det å innrette ...
  • The Queen Bees and the Women's Team - A contextual examination of enmity and friendship between military women 

   Rones, Nina; Steder, Frank Brundtland (2018)
   In several studies of women in the Norwegian Armed Forces, we have found an assertion that female groups are so riddled with conflicts and enmity that it is preferable to keep women few in number and mixed up ...
  • Slik får Forsvaret flere kvinner 

   Hanson, Torbjørn; Hellum, Nina; Kvalvik, Sverre; Køber, Petter Kristian; Rones, Nina; Steder, Frank Brundtland; Strand, Kari Røren (2017-05-03)
   Hvorfor har ikke Forsvaret flere kvinner? Hvorfor er det ikke flere kvinner i Forsvaret? Hva kan vi gjøre for å endre kjønnsbalansen? Dette var spørsmål Forsvarsdepartementet (FD) stilte seg tilbake i 2006. Da ble ...
  • Spørreundersøkelse blant vernepliktige i Hæren vedrørende norsk internasjonalt engasjement, verneplikt og verving 

   Steder, Frank Brundtland (2000)
   This report describes the results from a questionnaire among conscripts in the Norwegian Army 3 months into their service. The questionnaire addressed questions concerning recruitment to a professional Army unit, and ...
  • TAV - økt effektivitet i Forsvaret 

   Pedersen, Lars Erik; Enemo, Geir; Steder, Frank Brundtland (2010)
   Denne rapporten beskriver konsepter, teknologier og systemer som inngår i Total Asset Visibility (TAV) og hvordan disse delene danner grunnlaget for økt effektivitet i Forsvaret. TAV har som mål å skaffe til veie et ...
  • Tiltak for å øke kvinneandelen i Forsvaret 

   Steder, Frank Brundtland; Fauske, Maria Fleischer (2012-08-23)
   Helt siden allmenn verneplikt for menn ble innført i 1897 har det vært diskusjoner knyttet til kvinners deltagelse i Forsvaret. I 1984 innførte Forsvaret såkalt yrkesmessig likestilling av kvinner og menn. Det vil si at ...