Show simple item record

dc.contributorEggereide, Bården_GB
dc.contributorMartinussen, Svein Erlenden_GB
dc.contributorMarthinussen, Elinen_GB
dc.contributorBarstad, Andreasen_GB
dc.date.accessioned2018-09-10T12:32:17Z
dc.date.available2018-09-10T12:32:17Z
dc.date.issued2012-12-17
dc.identifier1229
dc.identifier.isbn9788246421926en_GB
dc.identifier.other2012/02506
dc.identifier.urihttps://ffi-publikasjoner.archive.knowledgearc.net/handle/20.500.12242/969
dc.description.abstractWave 6 of the Faryab Survey was conducted in October/November 2012. The questionnaire used in the survey has been developed by the Norwegian Defence Research Establishment (FFI) in co-operation with the Norwegian-led Provincial Reconstruction Team Maimanah (PRT Maimanah). It consists of approximately 50 questions covering three main areas: Security, development and governance, in line with both the Norwegian and the NATO-led International Security Assistance Force (ISAF) strategies. In total, 1433 people in Faryab between 18 and 75 years of age were interviewed. 44% of the respondents answered that Faryab is developing in the right direction while 40% express the opposite. Compared to previous waves, this represents a continuous negative trend. Unemployment is clearly stated as the biggest problem in Faryab, like it has been through previous waves. The Afghan National Police is considered an important security provider, and the impression of the Afghan National Security Force (ANSF) is good. But it is also an underlying negative trend. The perception of the security situation also seems to have a seasonal variation: The respondents are more positive to the security situation in the spring compared to in the fall. The overall perception of the government is good. Nevertheless, the good impression is somewhat contradicted by the fact that corruption amongst the government officials is stated as a problem. It is worth noticing that the Afghan people may be uncomfortable in criticising the authorities, and that cultural aspects may influence the acceptance of corruption. The opinions of women and men in the survey are fairly similar with only small differences. When comparing the answers for Pashtuns with the answers for Faryab in general, we find that the Pashtuns are more dissatisfied with their own situation and the development in their area than the overall population in Faryab. The same patterns are found when comparing the answers for the population in Ghormach, which only consists of Pasthuns, with the answers for Faryab. Despite the significant number of respondents in the survey, every poll suffers from limitations and biases. This is especially relevant in conflict areas, mainly because there might be limitations in the areas available for the pollers, or respondents may be more afraid of expressing their real opinions.en_GB
dc.description.abstractFaryab Survey wave 6 vart gjennomført i oktober og november 2012. Spørjeskjemaet som vart nytta er utvikla av Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) i samarbeid med det norsk-leia Provincial Reconstruction Team Maimanah (PRT Maimanah). Meiningsmålinga består av omlag 50 spørsmål som dekker dei tre hovudområda; tryggleik, utvikling og styresett, i tråd med strategiane som er lagt av norske myndigheiter og den NATO-leia International Security Assistance Force (ISAF). Totalt vart 1433 persona intervjua i Faryab. Desse var mellom 18 og 75 år. 44 % av respondentane svarer at Faryab utviklar seg i riktig retning, medan 40 % uttrykkjer det motsette. Samanlikna med tidlegare undersøkingar, representerer dette ei kontinuerleg negativ trend. Arbeidsløyse er det største problemet i Faryab og har vore det i alle seks undersøkingane. Det afghanske politiet vert sett på som ein viktig leverandør av tryggleik, og inntrykket av dei afghanske tryggleiksstyrkane er godt. Men data indikerer samstundes er det ei negativ trend. Inntrykket av tryggleikssituasjonen ser ut til å variere med årstida: Respondentane er meir positive til tryggleikssituasjonen om våren samanlikna med hausten. Det generelle inntrykket av styresmaktene er godt. Dette står noko i motstrid til det faktum at korrupsjon blant offisielle styresmakter vert sett på som eit problem. Det er verdt å merka seg at afghanarar kan vera ukomfortable med å kritisera myndighetar, og at kulturelle aspektar kan gjera korrupsjon meir akseptert. Meiningane til kvinner og menn i undersøkinga er relativt like med berre nokre små skilnader. Når ein samanliknar svara frå pashtunarar i Faryab med resten av svara frå Faryab finn me at pashtunarane er mykje meir misnøgd med deira eigen situasjon og utviklinga i deira område enn befolkninga generelt. Dei same trendane finn ein når ein samanliknar svara frå Ghormach, kor det berre var pasthunarar blant respondentane, med svara frå Faryab. Trass det store talet på respondentar som vart intervjua, har alle spørjeundersøkingar avgrensingar og uvisse. Dette gjeld særskilt for undersøkingar i eit konfliktområde, mellom anna av di det kan vera områder som er utilgjengelege for intervjuarane og dessutan kan nokre av respondentane vera redde for å uttrykka sine eigentlege meiningar.en_GB
dc.language.isoenen_GB
dc.titleFaryab Survey - wave 6en_GB
dc.subject.keywordAfghanistanen_GB
dc.subject.keywordOperasjonsanalyseen_GB
dc.source.issue2012/02506en_GB
dc.source.pagenumber34en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record