Show simple item record

dc.contributor.authorAuthor::Bergh, Arilden_GB
dc.date.accessioned2019-10-07T10:32:40Z
dc.date.available2019-10-07T10:32:40Z
dc.date.issued2019-10-04
dc.identifier.isbn978-82-464-3229-8en_GB
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/2623
dc.description.abstractSince the early 2010s there has been a steady increase in the use of social media by states or terror organisations for the attempted manipulation of opinions and actions among people that are outside their legal control. Examples of this that have been reported in the media include the Russian hybrid warfare in the Ukraine and foreign interference in the US presidential election in 2016. For Norway, as well as other NATO countries, these developments represent a problematic new trend that requires different tools and skills to handle than what one has traditionally associated with influence operations. Although there is a large amount of documentation on these and other social media-based influence operations, little, if anything, has been done to try to explore how such campaigns might have an effect. The aim of this report is to support the Norwegian Armed Forces and the Ministry of Defence to develop a better understanding of issues around social media-based influence operations. This is done by going beyond a mere summary of influence activities that have taken place in social media. Instead this report takes a socio-technical approach to examine various aspects of social media-based influence and contextualise them within studies of online social behaviours and general sociology and ICT-related research. For this purpose, the report uses secondary data from several cases of social media manipulation, both state-organised and smaller, more organic attacks. From this base the report develops a conceptual chain that enables us to understand how an influence operation uses native aspects of social media to achieve its goals. In short, a planned influence operation is executed by active operators and relies on social media affordances (characteristics that facilitate certain activities). These affordances aid influence operations’ amplification and reach so that the content is spread widely and is added to the continuously aggregated and accumulated content stored by social media services. This vast content collection is referred to as the online information sediments. This metaphor is used to emphasise the long-term, cumulative approach of social media where information never disappears but will fade in and out of view depending on what a user is interested in, what they are searching for, and so on. New content is affected by the online information sediments as existing posts will provide material for framing and understanding any new information. Alternatively, new posts may affect existing content by providing new ways of interpreting old posts. Either way, the information from influence operations competes for individuals’ and groups’ attention in an attempt to enter into and manipulate their meaning making processes. The aim would be to get targeted social media users to do something that is beneficial to the actor behind the influence operation. Based on these new insights, the relevant authorities can start developing new approaches and procedures to detect, assess and possibly counter social media-based influence operations.en_GB
dc.description.abstractSiden tidlig på 2010-tallet har det vært en jevn økning i staters eller organisasjoners bruk av sosiale medier for å forsøke å manipulere meninger og handlinger blant mennesker som er utenfor deres juridiske kontroll. Eksempler på dette som har blitt rapportert i mediene er den russiske hybridkrigen i Ukraina og utenlandsk innblanding i det amerikanske presidentvalget i 2016. For Norge og andre Nato-land representerer denne utviklingen en problematisk ny trend som krever andre verktøy og ferdigheter enn det som tradisjonelt har blitt brukt i forbindelse med påvirkningsoperasjoner. Selv om det etter hvert er mye dokumentasjon på disse og andre påvirkningsoperasjoner i sosiale medier er det gjort lite for å utforske hvordan slike kampanjer kan ha en effekt. Formålet med denne rapporten er å støtte Forsvaret og Forsvarsdepartementet i å utvikle en bedre forståelse av problemstillinger rundt påvirkningsoperasjoner i sosiale medier. Dette gjøres ved å gå utover en ren oppsummering av de påvirkningsaktivitetene som har funnet sted i sosiale medier. I stedet bruker rapporten en sosio-teknisk tilnærming for å undersøke ulike aspekter av sosiale medier-basert påvirkningsoperasjoner. Disse aspektene diskuteres så i sammenheng med mer generelle studier av sosial atferd på nett og sosiologi og IKT-relatert forskning. For dette formålet bruker rapporten sekundærdata fra flere tilfeller av sosiale mediermanipulering, både statlige og mindre, mer organiske angrep. Fra denne basen utvikler rapporten en konseptuell modell som gjør oss i stand til å forstå hvordan en påvirkningsoperasjon bruker sosiale mediers iboende egenskaper for å oppnå sine mål. Kort oppsummert blir en planlagt påvirkningsoperasjon utført av aktive operatører og benytter egenskaper ved sosiale medier som legger til rette for visse aktiviteter. Disse egenskapene forsterker og øker rekkevidden til påvirkningsoperasjoner, slik at innholdet spres vidt og legges til i det kontinuerlig aggregerte og akkumulerte innholdet som lagres. Den enorme samlingen av nettinnhold blir kalt online informasjonssedimenter. Denne metaforen blir brukt for å understreke den langsiktige og kumulative tilnærmingen, hvor informasjonen aldri forsvinner, men er mer eller mindre synlig avhengig av hva brukeren er interessert i og søker etter. Nytt innhold påvirkes av online informasjonssedimenter fordi eksisterende innlegg danner materialet som påvirker tolkningen og forståelsen av ny informasjon. Alternativt kan nye innlegg påvirke eksisterende innhold ved å tilby nye måter å tolke gamle innlegg på. I begge tilfeller konkurrerer informasjonen fra påvirkningsoperasjoner om oppmerksomheten i et forsøk på å inngå i, og manipulere, meningsdannende prosesser hos individer og grupper. Formålet vil være å få brukerne til å gjøre noe som er gunstig for aktøren bak påvirkningsoperasjonen. Basert på disse nye innsiktene kan relevante myndigheter begynne å utvikle nye tilnærminger og prosedyrer for å oppdage, vurdere og muligens motvirke slike operasjoner.en_GB
dc.language.isoenen_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Sosiale medieren_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Informasjonsoperasjoneren_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Hybridkrigføringen_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Cyberforsvaren_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Russlanden_GB
dc.titleSocial network centric warfare – understanding influence operations in social mediaen_GB
dc.source.issue19/011194en_GB
dc.source.pagenumber68 s.en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record