Now showing items 1-13 of 13

  • Enhetskostnadsvekst på forsvarsinvesteringer (EKV-I) 

   Kvalvik, Sverre; Johansen, Per Kristian (2008)
   Stadig voksende investeringspriser for militært materiell representerer en stor utfordring for Forsvaret. De fleste våpensystemer som Forsvaret opererer i dag, har vært gjenstand for årlige økninger i pris utover inflasjonen ...
  • Forsvarsanalysen 2022 

   Skjelland, Espen; Berg-Knutsen, Espen; Arnfinnsson, Brynjar; Diesen, Sverre; Glærum, Sigurd; Guttelvik, Mona Sagsveen; Kvalvik, Sverre; Mørkved, Torgeir; Olsen, Karl Erik; Sellevåg, Stig Rune; Sendstad, Cecilie; Strand, Kari Røren; Voldhaug, Jan Erik (2022-03-15)
   FFI-prosjektet «Strategiske forsvarsanalyser» ble opprettet 1. januar 2021. Forsvars-departementet (FD) er oppdragsgiver, og forsvarssjefen er sektorens hovedrepresentant. Prosjektets hovedprodukt er en årlig analyse som ...
  • Håndbok i kontinuerlig forbedring og fornying i Forsvaret : hvordan identifisere og gjennomføre tiltak 

   Kvalvik, Sverre; Mjelva, Arne; Presterud, Ane Ofstad (2011-10-25)
   I denne rapporten presenteres et rammeverk for kontinuerlig forbedring og fornying i Forsvaret, kalt KOSTER III-modellen. Dette rammeverket er ment som et praktisk hjelpemiddel for alle i Forsvaret som jobber med ...
  • Hva motiverer til tjeneste i Forsvaret? - en innledende kvantitativ analyse av holdninger og adferd i Brigade Nord 

   Hanson, Torbjørn; Steder, Frank Brundtland; Kvalvik, Sverre (2016-05-20)
   For bedre å forstå hva som påvirker meniges motivasjon for tjeneste i Forsvaret etter førstegangstjenesten, har Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) gjennomført undersøkelser av holdninger og adferd blant menige som var ...
  • Kostnadseffektiv drift av Forsvaret - anbefalinger til langtidsplanarbeidet 2015 

   Hanson, Torbjørn; Kvalvik, Sverre (2015-11-04)
   Effektivisering er et svært synlig og sentralt tema i langtidsplanarbeidet i Forsvaret i 2015. Denne rapportens formål er å bidra til at beslutningene om det videre arbeidet med effektivisering skjer på en kunnskapsbasert ...
  • Kostnadseffektiv drift av Forsvaret : teoretisk fundament 

   Kvalvik, Sverre; Berg-Knutsen, Espen (2009)
   St.prp. nr. 48 (2007–2008) slår fast at Forsvarssektoren må innrettes slik at den operative virksomheten understøttes på en best mulig måte. Samtidig må driften være helhetlig, rasjonell og effektiv. Helhetlig, rasjonell ...
  • Kostnadseffektiv drift av Forsvaret : tilnærming og tiltak 

   Berg-Knutsen, Espen; Kvalvik, Sverre (2010)
   Kontinuerlig forbedring av organisasjonens utnyttelse av ressurser, eller kostnadseffektivisering, vil være en viktig oppgave for Forsvaret i overskuelig fremtid. Denne rapporten gir en summarisk fremstilling av økonomiske ...
  • Makroøkonomiske trender 2015 - utvikling i norsk og internasjonal forsvarsøkonomi 

   Berg, Ida Helene; Kvalvik, Sverre (2015-02-13)
   Formålet med denne rapporten er å bidra til bedre beslutninger i langtidsplanarbeidet i Forsvaret og Forsvarsdepartementet. Dette gjør vi ved å presentere forsvarsbudsjettets historiske utvikling og sammenligne den med ...
  • Modell for Beregning av Internasjonale Leveranser (MOBIL) - brukerveiledning og dokumentasjon 

   Gulichsen, Steinar; Kvalvik, Sverre (2012-02-01)
   Denne rapporten dokumenterer metoden og forutsetningene i kostnadsberegningsmodellen MOBIL (Modell for Beregning av Internasjonale Leveranser). I tillegg til å dokumentere modellen er denne rapporten ment å fungere som ...
  • Norsk deltakelse i internasjonale militære operasjoner - med hvem, med hva og hvorfor 

   Johansen, Per Kristian; Andresen, Rolf-Inge Vogt; Berg-Knutsen, Espen; Karlsrud, Øivind; Kvalvik, Sverre (2007)
   Deltakelse i internasjonale militære operasjoner er et aktuelt tema i samfunnsdebatten og er ansett som viktig for norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Selv med utgangspunkt i en slik erkjennelse er det ikke uproblematisk ...
  • Ny militær ordning : en analyse av ulike tilnærminger til ordningen 

   Strand, Kari Røren; Gisnås, Hallvar; Eggereide, Bård; Reitan, Joachim; Hennum, Alf Christian; Kvalvik, Sverre; Pay, Jan H. (2016-08-19)
   Denne rapporten dokumenterer FFI-prosjektet Strategiske personell- og kompetanseanalyser sin støtte til Forsvarsdepartementet i arbeidet med Utredning av personellordninger, herunder befalsordningen. Vi har bidratt med ...
  • Outsourcing i forsvaret - et rammeverk for vurdering av kandidater 

   Kvalvik, Sverre; Fjell, Kenneth (2011-01-06)
   Forsvaret har til alle tider i større eller mindre grad samhandlet med privat sektor. Særlig skjøt dette fart med den kalde krigens slutt og nye styringsprinsipper i offentlig sektor på 1980-tallet. Oppmerksomheten rundt ...
  • Slik får Forsvaret flere kvinner 

   Hanson, Torbjørn; Hellum, Nina; Kvalvik, Sverre; Køber, Petter Kristian; Rones, Nina; Steder, Frank Brundtland; Strand, Kari Røren (2017-05-03)
   Hvorfor har ikke Forsvaret flere kvinner? Hvorfor er det ikke flere kvinner i Forsvaret? Hva kan vi gjøre for å endre kjønnsbalansen? Dette var spørsmål Forsvarsdepartementet (FD) stilte seg tilbake i 2006. Da ble ...