Show simple item record

dc.contributorMyhre, Oddvaren_GB
dc.contributorReistad, Trineen_GB
dc.contributorFjellheim, Kristinen_GB
dc.contributorRingnes, Hegeen_GB
dc.contributorLongva, Kjetil Sageren_GB
dc.date.accessioned2018-08-29T12:57:26Z
dc.date.available2018-08-29T12:57:26Z
dc.date.issued2012-03-26
dc.identifier1153
dc.identifier.isbn9788246420905en_GB
dc.identifier.other2012/00605
dc.identifier.urihttps://ffi-publikasjoner.archive.knowledgearc.net/handle/20.500.12242/918
dc.description.abstractHensikten med denne rapporten er å foreslå hvilke teknologiske tiltak forsvarssektoren kan gjennomføre for å redusere drivstoff- og energiforbruket og dermed klimagassutslippene fra bruk av fossile energibærere i sektoren i henhold til nasjonal målsetting innen 2020. Samtidig skal denoperative evnen opprettholdes eller forbedres. Målet om nasjonale utslippskutt er nedfelt i ”Klimaforliket” som flertallet på stortinget inngikk i 2008, hvor utslippene i Norge skal reduseres med 28 prosent innen 2020, i forhold til referansebanen for 2007. Basert på en litteraturgjennomgang tar rapporten for seg mulige teknologiske energi- og miljøeffektiviseringstiltak for hæren, luftforsvaret, sjøforsvaret, eiendom, bygg og anlegg (EBA), samt effekter ved innføring av alternative klimanøytrale energi- og drivstofftyper (biodrivstoff). Alle energi- og klimautslippsbesparende teknologiløsninger eller konsepter er oppsummert i egen tabell. Her er de ulike teknologiløsningene eller tiltakene rangert ut i fra forventet økning i operativ evne, energigevinst, energiforsyning eller sikkerhet, miljøgevinst, kostnad, samt om det foreslåtte alternativet er konkurransedyktig i forhold til eksisterende teknologi innen 2020. For å vurdere relevansen av de foreslåtte teknologiske løsningene eller tiltakene for den norske forsvarssektoren vil livssyklusanalyser (LCA) kombinert med livssykluskostanalyse (LCCA) muliggjøre vurdering av kostnadene ved et prosjekt gjennom hele dets levetid. En LCCA ser på kostnadene relatert til materiellbruken og bruk av for eksempel drivstoff til et kjøretøy. Forsvaret har en mer innviklet drivstofflivssyklus enn det som er vanlig, og det vil være behov for en dypere forståelse og analyse enn det en LCCA kan gi, og utvikling av en modell for fullstendig kostnadsanalyse for drivstoff (FBCD) for det norske Forsvaret vil her være nødvendig. En gjennomgang av perspektivplan materiell vil kunne sikre at teknologiske forbedringer på materiell harmoniseres med øvrige oppgraderinger eller innkjøp. Redusert drivstofforbruk ved operasjoner i utlandet vil i tillegg redusere logistikkbehovet, og dermed bidra til å redusere sikkerhetsrisikoen for ISAF-personell. Det anbefales derfor at de foreslåtte teknologiske løsningene gjennomgås i detalj av kvalifisert personell, slik at de forslagene med størst relevans og potensial for gevinst kan velges ut og vurderes ved hjelp av LCA kombinert med LCCA, FBCD og perspektivplan materiell for å finne den reelle gevinsten for forsvarssektoren.en_GB
dc.description.abstractThe purpose of this report is to propose technological measures that can be implemented in the defense sector to reduce fuel and energy consumption and as an effect, reduce the emission of greenhouse gases according to the national target of 2020 from the use of fossil energy carriers in the sector. This should be done so that the operational efficiency is upheld and/or improved. The national target for cuts in emissions is stated in the agreement on climate statement (“Klimaforliket”) that the majority of the Norwegian Parliament agreed on in 2008. This states that Norway shall reduce its emission by 28 % by 2020, in relation to the values of 2007. Based on literature review this report looks at possible technological measures within energy reduction and environmental improvement for the army, the air force, the navy, real estate, buildings and construction as well as the effect of introducing alternative climate-neutral energy types and fuel types (bio-fuels). All the energy- and climate savings from the technological solutions or concepts are summarized in a separate table. In this table the different technological solutions or measures are ranked according to expected increase in operational capacity, energy gain, energy supply and security, environmental gain, cost and whether the suggested alternatives are expected to compete with existing technologies within 2020. To properly evaluate the proposed technological solutions or measures for the Norwegian defense sector, life cycle analysis (LCA) combined with life cycle cost analysis (LCCA) makes it possible to evaluate the cost of a project throughout its life time. An LCCA looks at the cost related to material use and the use of fuel for vehicles. The defense sector has a more intricate fuel life cycle than what is ordinary which necessitates a deeper understanding and analysis than what a LCCA can provide alone. Thus a fully burden cost analysis of fuel (FBCF) will be necessary for the Norwegian defense. An examination of the long-term investment plan for materials (“perspektivplan materiell”) would ensure that the technological improvements on materials are harmonized with upgrading and purchases. Reduction of fuel consumption in operations abroad would also reduce the need for logistics and hence contribute in reducing the security risk for ISAF personnel. It is recommended that the suggested technological solutions should be studied in detail by qualified personnel, so that the suggestions with the highest relevance and potential for success can be chosen and evaluated with the use of LCA combined with LCCA, FBCD and the long-term investment plan for material to find the real gain for the defense sector.en_GB
dc.language.isonoben_GB
dc.titleTeknologiske løsninger for energi- og miljøeffektivisering i forsvarssektorenen_GB
dc.subject.keywordKlimaforandringeren_GB
dc.subject.keywordMilitærutstyren_GB
dc.subject.keywordMilitærvesen - Miljøpåvirkningen_GB
dc.source.issue2012/00605en_GB
dc.source.pagenumber45en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record