Show simple item record

dc.contributorDanielsen, Toneen_GB
dc.date.accessioned2018-08-29T12:09:50Z
dc.date.available2018-08-29T12:09:50Z
dc.date.issued2012-04-16
dc.identifier
dc.identifier.isbn9788246420530en_GB
dc.identifier.other2012/00516
dc.identifier.urihttps://ffi-publikasjoner.archive.knowledgearc.net/handle/20.500.12242/915
dc.description.abstractDenne rapporten beskriver og diskuterer den viktigste faktoren i spesialoperasjoner: personellet. Dette er en antropologisk studie av kulturen i Marinejegerkommandoen (MJK). Med kultur mener vi her hvordan de tenker, handler og kommuniserer qua marinejegere. Studien bygger på halvannet års feltarbeid med deltakende observasjon. Rapporten beskriver ganske ulike tema, men det er nettopp gjennom helheten vi kan forstå kulturell kompleksitet. Det vil være sider ved marinejegerkulturen som de som har jobbet i eller med Forsvaret vil kjenne igjen. Det er noe grunnleggende som er likt i krigerkulturer. Drill og militær ferdighetstrening, sterkt samhold og harde overgangsritualer finner vi i alle militære styrker. Andre dimensjoner ved kulturen vil være mer gjenkjennelig for de som har jobbet med spesialoperasjoner. Spesialstyrker går gjennom en lang og hard seleksjonsperiode og de selekteres etter litt andre kriterier enn konvensjonelle styrker. Kulturelt er spesialstyrkene mer egalitære og ledelse utøves på en annen måte i spesialoperasjonen enn det som er vanlig i svært hierarkiske organisasjoner. I MJK dyrker de frem annerledestenking, kreativitet og fleksibilitet. I spesialoperasjoner er mennesket den viktigste faktoren – ikke utstyr og teknologi. Fordi operatørene ofte jobber i små team, langt fra hovedkvarter og sjefer, må de ha kalibrert det indre kompasset. Gode holdninger og faglig kompetanse er selve fundamentet for å drive spesialoperasjoner. Derfor tar det tid å selektere og utdanne marinejegere. MJK bygger på gjensidig tillit og respekt mellom de ulike nivåene i organisasjonen. Som i alle militære avdelinger har de formell saksbehandling, men i MJK har de Matrosråd; en institusjonalisert måte å ta beslutninger gjennom diskusjoner, komme opp med kreative innspill og defuse konflikter. Krig er kaotisk og setter militært personell under høyt press. I MJK har de taktskifter; de kobler på, og kan også kontrollert koble av igjen. Dette er nyttig for den enkelte i hverdagen, men det har fremfor alt en viktig operativ effekt. Kombinasjonen av disse faktorene blir Marinejegerkommandoen, det som er genuint marinejegersk. De har et mindset som er annerledes enn konvensjonelle avdelinger og ferdigheter som gjør dem egnet til å gjennomføre militære oppdrag med høy risiko – og dette oppnår de gjennom målbevisst hard trening og akademisk operativt rettet utdanning. Veien ble målet for MJK under denne studien. Antropologens jobb er å speile kulturelle fenomener og dimensjoner slik de fremstår. Dette prosjektet ga MJK et nytt blikk på sine egne praksiser, og de tilegnet seg et mer presist begrepsapparat til å tenke og kommunisere om kultur. Grundige etnografiske beskrivelser og diskusjoner om hva de gjør, hvorfor og hvordan, er et bidrag til vår vitenskapelige kunnskap og innsikt om norsk krigerkultur. Dette kan kanskje åpne for nye studier og diskusjoner om kultur også utenfor Marinejegerkommandoen.en_GB
dc.description.abstractThis report describes and discusses the most important factor in special operations: the men. This is an anthropological case study of culture in the Norwegian Naval Special Forces Command (Marinejegerkommandoen – MJK). Culture is here defined as how they think, act and communicate qua naval Special Operation Force (SOF). The ethnography in this study is based on 18 mounts fieldwork with participant observation. This rapport describes quite different topics, because it is with a holistic approach we can understand cultural complexity. Anyone working in or with The Armed Forces will recognize many aspects of this naval SOF culture. There is something common in all warrior cultures; the hardship of physical training, weapons drills, strong cohesion and tough rite de passage. Other dimensions in this study will be more recognizable by those who work with special operations. Special Forces have long and very hard selections, and in MJK they select operators with slightly different qualities and skills than conventional forces. Leading special operations is quite different from being a leader in a strict hierarchical unit. In MJK they cultivate creativity, flexibility and unconventional thinking. SOF operators works in small units, often far away for headquarters. The operators ―inner compass‖ must therefore be calibrated. Good attitude, ability to out-think the enemy and excellent military qualifications is vital to conduct special operations. That is why it takes a long time to train and educate naval SOF operators (marinejegere). Reciprocal trust and respect is the foundation in MJK. SOF units and commands are often more egalitarian than conventional forces. In all organizations we will find both formal and informal structures. In MJK they have their Seamen Council; an institutionalized way of taking decisions after long and thorough discussions. These councils give room for creativity and they defuse conflicts. War is chaotic and puts soldiers under lots of pressure, and military drill helps soldiers to switch to a fighting mode. The vital point here is that they need to be able to switch off again – otherwise they will burn out. In MJK the operators gain a Stoic-like notion of self-command and they train anger control. This is useful for the individual, but this self-control is also of great importance during operations. Marinejegere have a mindset that is quite different from conventional soldiers, and they have a set of skills and abilities that make them suitable to conduct high risk military operations. Those skills are gained by a combination of hard military training and academic education. The aim of this study is to describe and discuss the native point of view, and to document a part of the Norwegian warrior culture. This project gave MJK a new and more precise vocabulary for culture and their own social practices, and it might give way for new knowledge, awareness and discussions even outside the command.en_GB
dc.language.isonoben_GB
dc.title"Hos oss sitter kulturen i hjertet" - en antropologisk studie av kultur i Marinejegerkommandoenen_GB
dc.subject.keywordSpesialoperasjoneren_GB
dc.subject.keywordLedelseen_GB
dc.subject.keywordAntropologien_GB
dc.source.issue2012/00516en_GB
dc.source.pagenumber152en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record