Show simple item record

dc.contributorJohansen, Iveren_GB
dc.contributorSundfør, Hans Olaven_GB
dc.contributorHoff, Erlenden_GB
dc.date.accessioned2018-08-29T11:29:17Z
dc.date.available2018-08-29T11:29:17Z
dc.date.issued2012-09-05
dc.identifier1143
dc.identifier.isbn9788246421148en_GB
dc.identifier.other2012/00355
dc.identifier.urihttps://ffi-publikasjoner.archive.knowledgearc.net/handle/20.500.12242/908
dc.description.abstractFFI-prosjekt ”Fremtidens landmakt” startet opp januar 2009 og ble avsluttet 31. desember 2011. Mandatet har vært å analysere fremtidige strukturløsninger for Hæren og Heimevernet. Prosjektet har vært innrettet mot å støtte Forsvarets løpende strategiske langtidsplanlegging. Målsettingen med analysen har vært å identifisere en struktur i balanse som kan realiseres på lang sikt. En slik struktur har til enhver tid samsvar mellom budsjetter og utgifter, mellom operativ evne og oppgaver, og mellom utdanning og turnover. Den sentrale konklusjon fra prosjektet er at det er mulig å identifisere flere alternative strukturer for landmakten som tilfredsstiller de overordnede operative krav og som kan realiseres innenfor realistiske budsjettrammer. Det er gjennomført et systematisk søk etter strukturløsninger som sikrer økt operativ tilgjengelighet både til å løse løpende oppgaver i fred og til å håndtere et krigsscenario. Hovedlinjene i vår anbefalte løsning bygger på innføring av et kontraktsregime med frivillig verving av alle soldater og befal etterfulgt av 5–15 års tjeneste avhengig av kategori. Ubalansene i utdanningssystemet fjernes ved å avvikle førstegangstjenesten i sin nåværende form, og i stedet organisere all soldatutdanning innenfor separate skoler. En operativ styrke kan enten være helt stående eller bestå av dels stående og dels mobiliserbare elementer. Vår anbefalte løsning for Hæren er en mekanisert brigade hvor omtrent halvparten av personellet er ansatt på full tid og løser løpende oppdrag hjemme og eventuelt i utlandet. Brigaden kan enkelt organiseres som bataljonsstridsgrupper. I fredstid vil den stående delen av bataljonsstridsgruppene kunne deployeres i internasjonale operasjoner uten et eget oppsettingsløp. Dermed reduseres Forsvarets totale ressursbruk. Avdelingene blir samtidig mer robuste ved at de er samtrent over flere år. Kongevakt og grensevakt løses innenfor rammen av den operative strukturen. Den resterende halvparten av styrken er mobiliserbar på høy beredskap. Den stående styrken og de mobiliserbare avdelingene utgjør til sammen den operative strukturen og er forutsatt å løse beredskaps- og stridsoppdrag i krise og krig. Det er også analysert en helt stående struktur som løser alle oppgaver, men på en mindre robust måte. Konklusjonene gir en langsiktig retning for den videre utvikling av den norske landmakten.en_GB
dc.description.abstractFFI Project “Future Land Forces” began in January 2009 and was concluded December 31 2011. The project was tasked to analyze future force structure alternatives for the Army and the Home Defence Forces as part of the Norwegian Defense’s long term planning process. The objective of the analysis was to identify a long term balanced land force structure within realistic budgetary assumptions. A balanced structure is characterized by an overall equilibrium between budgets and expenses, between operational capability and missions, and between education and turn over. The main conclusion of the project is that there are several alternative land force structures that both fulfill operational requirements and that fall within a realistic defense budget projection. The proposed solution involves enlistment of all personnel under a contract regime that enables average service careers of 5–15 years depending on rank. The current imbalances in the military education system are eliminated by phasing out today’s 12 months initial training period for conscripts and by instead establishing separate basic training unit(s) for enlisted personnel. An operational force can be entirely standing or it can consist of partly standing and partly mobilization units. The recommended solution corresponds to a mechanized army brigade where about one half is made up of full time personnel that carry out peace time missions at home or take part in allied or multinational military operations abroad. The brigade may be broken down into several independent battalions. During peace time the standing half of the independent battalions can be deployed abroad with only limited mission specific training. In this way the total amount of resources spent on training and education for missions abroad is reduced. The units will also tend to become more robust as they train and operate together over time. Guarding the royal residences as well as border guard duty are parts of the operational portfolio of the independent battalions. The other half of the independent battalions operate on the basis of a high readiness mobilization concept. The standing force and the mobilization units together constitute the entire operational structure and are supposed to conduct combat missions during war time. In addition, the study has analyzed an entirely standing force structure that also solves all missions, albeit in a less robust manner. The conclusions from the project present a long term solution for the Norwegian land forces.en_GB
dc.language.isonoben_GB
dc.titleFremtidens landmakt - veivalg mot en fremtidig norsk landmakt i balanseen_GB
dc.subject.keywordHærenen_GB
dc.subject.keywordForsvaren_GB
dc.subject.keywordScenarieren_GB
dc.subject.keywordKostnads- og effektivitetsanalyseen_GB
dc.subject.keywordHeimeverneten_GB
dc.source.issue2012/00355en_GB
dc.source.pagenumber100en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record