Show simple item record

dc.contributorKiær, Margareta G.en_GB
dc.contributorMørk, Ingrid C.en_GB
dc.date.accessioned2018-08-17T11:03:15Z
dc.date.available2018-08-17T11:03:15Z
dc.date.issued2012-02-01
dc.identifier1122
dc.identifier.isbn978-82-464-2071-4en_GB
dc.identifier.other2011/01894
dc.identifier.urihttps://ffi-publikasjoner.archive.knowledgearc.net/handle/20.500.12242/881
dc.description.abstractDenne rapporten omhandler erfaringslæring i Forsvaret og tar utgangspunkt i problemstillingen: Hva hemmer og fremmer kunnskapsdeling på formelle og uformelle arenaer? Empirisk bygger rapporten på en intervjuundersøkelse som ble gjennomført i forbindelse med en Mellomlanding av et Operational Mentor and Liaison Team (OMLT) som hadde tjenestegjort i Afghanistan. Det er et uttalt mål for Forsvaret å bedre prosessene med å lære av erfaringer, og denne rapporten er et bidrag til dette arbeidet. Med utgangspunkt i kunnskapsdelingsprosesser mellom offiserene i OMLT-et beskrives og drøftes læringsprosesser på formelle og uformelle arenaer. Tillit og holdninger viste seg å være to faktorer som kunne hemme og fremme delingen av kunnskap. Det teoretiske rammeverket som beskrives i rapporten er knyttet til erfaringslæring og kunnskapsdeling i en organisatorisk læringskontekst. I tillegg belyses teori i forhold til formelle og uformelle læringssystemer i en organisasjon. Rapporten bygger på en kvalitativ metodisk tilnærming, og grounded theory er benyttet som analysetilnærming. Det innebærer at det empiriske datamaterialet har vært sentralt for å komme frem til problemstillinger og drøftninger. Funnene synliggjør at det finnes to læringssystemer i tilknytning til OMLT-et, både formelle og uformelle arenaer benyttes for å dele kunnskap. Sammen kan disse danne et helhetlig læringssystem i organisasjonen og legge til rette for at flere typer kunnskap deles og gjøres tilgjengelige på systemnivå.en_GB
dc.description.abstractThis report deals with experiential learning and the handling of experiences in the Norwegian Armed Forces. It is based on the following research question: What elements inhibit and promote knowledge sharing in formal and informal contexts? The report builds on an empirical study that was carried out during an expanded debrief (Mellomlanding) with an Operational Mentor and Liaison Team (OMLT), after redeployment from Afghanistan. It is a stated goal for the Norwegian Army to enhance processes related to learning from experiences, and this report is a contribution to the current work in this area. Learning processes in formal and informal contexts are described and debated based on the knowledge sharing that took place between the officers in the OMLT. Trust and attitudes proved to be to factors that contributed to both inhibit and promote knowledge sharing between them. The theoretical framework in the report is based on theories concerning experiential learning and knowledge sharing in an organizational learning context. In addition to this, theories related to learning in formal and informal contexts are described. Methodically the report builds on a qualitative research approach, and the analysis draws on elements from grounded theory. This implies that the data collected from the interviews has been central in order to develop a research question and to reach conclusions. The findings that are presented in this report illustrate the existence of two learning systems related to the OMLT. Both formal and informal contexts are useful to share knowledge and may contribute to individual and systemic learning. Together they have the potential to form a holistic learning system, and facilitate sharing of different kinds of knowledge.en_GB
dc.language.isonoben_GB
dc.titleErfaringslæring i Forsvaret : en casestudie av formelle og uformelle læringsarenaer basert på en intervjuundersøkelse i et OMLTen_GB
dc.subject.keywordLæringen_GB
dc.subject.keywordLæringsteorien_GB
dc.subject.keywordLæring og samfunnen_GB
dc.subject.keywordKunnskapsteorien_GB
dc.source.issue2011/01894en_GB
dc.source.pagenumber43en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record