Show simple item record

dc.contributorReistad, Trineen_GB
dc.contributorRingnes, Hegeen_GB
dc.contributorMyhre, Oddvaren_GB
dc.contributorLongva, Kjetil Sageren_GB
dc.date.accessioned2018-08-15T11:23:25Z
dc.date.available2018-08-15T11:23:25Z
dc.date.issued2008
dc.identifier1023
dc.identifier.isbn978-82-464-1392-1en_GB
dc.identifier.other2008/00860
dc.identifier.urihttps://ffi-publikasjoner.archive.knowledgearc.net/handle/20.500.12242/875
dc.description.abstractEnglish summary The environmental impact of the Norwegian Defence is accounted and published every year. The objective of these reports is to evaluate the state of the environmental management system (EMS) in the sector; to present the overall environmental impact of the sector and to recommend actions that can improve the environmental efficiency of the different activities. The implementation of environmental management in Norwegian Armed Forces was initiated in 1998. By order of the Joint Chiefs of Staff, the Norwegian Defence Research Establishment (NDRE) deployed an Environmental Management Information System (EMIS) for use in the Armed Forces in 1999. An environmental assessment has been preformed based on information collected in the EMIS in 2007. The following environmental aspects were considered: (i) use of ammunition, (ii) generation of wastes, (iii) energy usage, (iv) use of chemicals, (v) use of engine fuel, and (vi) water consumption. The status of implementation of environmental management in the Armed Forces was evaluated. The reporting quality of the data for the different environmental aspects is improved compared to 2006, except for the use of chemicals. This shows that the actions taken to support the different units in the Armed Forces with the implementation of the environmental management system has been a success. Great effort has been done to improve the data import process from other data systems, which has increased the quality of the environmental impact registration considerably. The estimated use of ammunition and the subsequent estimated amounts of environmental emissions of heavy metals and other contaminants have improved accuracy compared with former years. The reporting fraction of ammunition used in the EMIS in 2007 is calculated to 59%, compared to 40% in 2006. The estimated environmental depositing of lead has decreased and copper has increased compared to 2006. In total approximately 13 000 tons of waste was registered in the EMIS in 2007, compared to 12 000 tons in 2006. The estimated fraction of waste registered in the EMIS was 40-50% in 2006, versus 70-80 % in 2007. The reporting accuracy for 2007 has increased compared to previous years because of improved import routines. However, it is still a considerable portion of information not reported in the EMIS. The sorting of waste into the different predetermined fractions varies quite considerably between the different military services, indicating a need for improvements. The reporting fraction of the use of energy in the EMIS in 2007 has been estimated to 60-80%. More than 99 % of the total amounts of engine fuel registered in the EMIS are reported by the Norwegian Armed Forces. For vehicles administered through the LeasePlan system and for jet fuel use the reporting fraction in the EMIS is close to 100 % while about 58 % for military ground vehicles, 90 % for marine vessel and 97 % for aircraft. Because of recently upgraded air emission models for engine fuel, environmental emissions of dioxins, polyaromatic hydrocarbons (PAH), and particulate materials from military activities have been reported for the first time in 2007. This makes it possible to keep the air emissions of these environmental contaminants under surveillance for the coming years. In total 6 of the military airport locations have registered the use of aircraft and runway deicing chemicals in the EMIS in 2007. Only 6 out of 67 military units have reported the use of other chemicals than these in the EMIS, showing that the routines for registration of chemicals in general need to be improved. Compared to previous years, there is a considerable lack of reporting of acute chemical emissions. The accuracy of the estimated values of the impact from the different environmental aspects is improved for 2007 compared with former years. However, the uncertainty of the reporting fraction of the environmental aspects in the EMIS is still significant. Some recommendations for improving the data quality in the EMIS are given.en_GB
dc.description.abstractSammendrag Rapportene ”Forsvarssektorens miljøregnskap” utgis hvert år. Hensikten er å vise status for miljøledelse i Forsvarssektoren, presentere miljøpåvirkningene fra Forsvarssektorens aktiviteter, og identifisere de mest betydningsfulle områder av virksomheten der det kan iverksettes tiltak for å redusere miljøbelastningen fra sektoren. Forsvaret startet implementeringen av miljøledelse i 1998. Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) fikk i den forbindelse i oppdrag å etablere et rapporterings- og styringssystem for miljøledelse. Som en viktig del i dette oppdraget ble Forsvarets miljødatabase (MDB) etablert i 1999. Informasjon samlet i MDB er benyttet for å vurdere miljøpåvirkningene fra Forsvarssektorens virksomhet i 2007. Følgende miljøaspekter er vurdert: (i) forbruk av ammunisjon, (ii) avfallshåndtering, (iii) energiforbruk, (iv) drivstoffforbruk (v), kjemikalieforbruk, og (vi) vannforbruk. I tillegg er det foretatt en vurdering av status med hensyn på bruk av MDB ved de enkelte etablissement. Status for rapportering av miljøaspekter har for første gang blitt evaluert med hensyn på Driftsenhet i Forsvaret (DIF). Bruk av MDB varierer mellom de ulike etatene og regionene i Forsvarssektoren, og Forsvaret står for over 90 % av rapporteringen. Flere enheter i Forsvaret bruker nå MDB for rapportering av egne miljøpåvirkninger sammenlignet med tidligere år. FFI har rapportert egne miljøbelastninger i MDB, mens Forsvarsdepartementet, Forsvarsbygg og Nasjonal sikkerhetsmyndighet har i liten eller ingen grad benyttet MDB i 2007. Når det gjelder rapportering i Forsvaret har 57 av 67 etablissement i MDB rapportert på ett eller flere rapporteringsområder i 2007, og 6 har rapportert på alle områder med unntak av kjemikalier. Fordelingen av de ulike miljøaspektene på DIF nivå er mangelfull for alle rapporteringsområdene. Dette skyldes at det ikke har vært tilstrekkelig fokus på DIFens ansvar i dette arbeidet samt problemer med å fordele samletall for miljøaspekt på DIF. Kvaliteten på data for de ulike rapporteringsområdene fra hele Forsvarssektoren samlet er forbedret sammenlignet med 2006, med unntak av kjemikalier. Dette viser at tiltak som har vært iverksatt for å bistå enhetene i arbeidet med implementeringen i stor grad har vært effektive. Det har i tillegg blitt satt inn stor innsats på import av data fra andre datasystemer, noe som har økt datakvaliteten for miljøaspektene betydelig, og medført noe forbedring av rapporteringsgraden. For ammunisjon er det utført en mer presis beregning av forbruk av energetiske produkter og utslipp av tungmetaller og andre stoffer til miljøet enn tidligere år. Rapporteringsgraden i 2007 er beregnet til 59 %, sammenlignet med 40 % i 2006. Deponering av bly til miljøet har gått ned og deponering av kobber har økt siden 2006. For rapporteringsåret 2007 ble det registrert ca. 13 000 tonn avfall i MDB i 2007 mot 12 100 tonn i 2006. I 2006 var estimert rapporteringsgrad på 40–50 %, mens rapporteringsgraden for 2007 ble estimert til 70-80 %. Det er noe større sikkerhet rundt estimatet i år grunnet etablering av flere sentrale avfallsimporter. Det er fortsatt en betydelig underrapportering av avfall i MDB. Sorteringsgraden av avfall til ulike fraksjoner varierer betydelig mellom de ulike etatene, noe som indikerer et forbedringspotensial. Rapporteringsgraden for energi i 2007 er estimert til 60-80 %. Mer enn 99 % av drivstoffet som er registrert i MDB er rapportert fra Forsvaret. FB sitt forbruk er delvis dekket gjennom automatisk import av data fra LeasePlan, mens FFI kun har registrert drivstofforbruk i forbindelse med bruk av privatbil i tjeneste. FD og NSM har ikke rapportert på drivstoff i 2007. Utslipp til luft av dioksiner, polyaromatiske hydrokarboner (PAH), og partikulært materiale fra Forsvarssektorens aktiviteter er for første gang rapportert etter oppgradering av forbrenningsmodeller for drivstoff. For fly- og baneavisingskjemikalier har 6 av Forsvarets flystasjoner registrert forbrukstall for 2007. Kun 6 etablissement har registrert forbruk av andre kjemikalier enn disse i MDB, noe som viser at rapportering av enhetenes kjemikalieforbruk i MDB var svært mangelfull i 2007. Sammenlignet med foregående år er det en betydelig underrapportering av akutte utslipp. Årsaken til dette er trolig manglende rapporteringsrutiner ved den enkelte enhet. Totalt sett er estimatene av Forsvarssektorens miljøpåvirkninger i 2007 mer nøyaktige enn tidligere år som følge av at rapporteringen i MDB øker, og at erfaringsgrunnlaget bedres. Det er imidlertid fortsatt usikkerhet av betydning forbundet med de fleste estimatene. Det gis anbefalinger om tiltak som bør iverksettes for å forbedre datakvaliteten i MDB.nob
dc.language.isonoben_GB
dc.titleForsvarssektorens miljøregnskap for 2007en_GB
dc.subject.keywordMiljøpåvirkningen_GB
dc.subject.keywordForsvareten_GB
dc.source.issue2008/00860en_GB
dc.source.pagenumber60en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record