Show simple item record

dc.contributor.authorLausund, Kristian Blindheimen_GB
dc.contributor.authorKirkhorn, Simenen_GB
dc.contributor.authorKarsrud, Tove Engenen_GB
dc.contributor.authorPrydz, Petteren_GB
dc.date.accessioned2024-06-26T10:28:45Z
dc.date.available2024-06-26T10:28:45Z
dc.date.issued2024-06-21
dc.identifier1608
dc.identifier.isbn978-82-464-3537-4en_GB
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/3300
dc.description.abstractRapporten «Forsvarssektorens miljø- og klimaregnskap» utgis årlig av Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). Den er basert på tall som er innrapportert til forsvarssektorens miljødatabase (MDB) fra sektoren, og fra avtalepartnere som er knyttet til virksomheten i sektoren. Rapportene gir oversikt over resultat og utvikling for sentrale miljøaspekter over tid. Blant dem er generering av avfall, utslipp fra ammunisjon, akutte utslipp og forbruk av energi, drivstoff, vann og kjemikalier. I tillegg presenteres forsvarssektorens utslipp av klimagasser i et klimaregnskap. Næringsavfall rapporteres til MDB fra avfallsselskapene i de ulike regionene i Forsvarsbygg (FB). Det ble generert totalt 15 569 tonn næringsavfall i 2023. Det vil si en økning på 10,1 prosent sammenlignet med 2022. Sorteringsgraden for næringsavfall var 63,2 prosent i 2023, en økning på 0,6 prosentpoeng sammenlignet med året før. 32,1 prosent av avfallet ble materialgjenvunnet, og 56,5 prosent ble energigjenvunnet. Energibruk knyttet til forsvarssektorens bygg og anlegg i Norge i 2023 er innhentet fra FB, via statistikk fra leverandører. Det samlede energibruket knyttet til eiendom, bygg og anlegg (EBA) i 2023 er beregnet til 759 GWh. Dette er en økning på ca. 2,5 prosent sammenlignet med 2022. Den samlede fornybarandelen av energiforbruket i sektoren er for 2023 beregnet til 94 prosent. Tallet er nesten uendret sammenlignet med foregående år. Drivstofforbruket knyttet til forsvarssektorens kjøretøy, luftfartøy, fartøy og aggregater i 2023 var 90 597 m3. Dette representerer en reduksjon på ca. 3 prosent sammenlignet med 2022, og skyldes redusert aktivitet på fartøy og militære kjøretøy. Forbruk på fartøy og luftfartøy står for ca. 91 prosent av det samlede drivstofforbruket i sektoren. Ammunisjonsforbruk fordelt på organisasjonsenhet, skytefelt og ammunisjonstype blir rapportert til MDB via Digital blankett 750 (DBL-750). I 2023 ble det innrapportert 17 384 762 ammunisjonsenheter, som er 1,4 prosent flere enn i 2022. Rapporteringsgraden beskriver forholdet mellom utlevert og innrapportert ammunisjon og er beregnet til 74 prosent (uten løsammunisjon) for 2023. Dette er en reduksjon på ett prosentpoeng sammenlignet med 2022. Forbruket av blyholdig håndvåpenammunisjon har økt med 370 000 innrapporterte skudd, eller 61 prosent, fra 2022 til 2023. Estimert utslipp av bly fra alt ammunisjonsforbruk er 4,5 tonn i 2023 mot 2,8 tonn i 2022, en økning på 63 prosent. Vannforbruk fra sektoren blir innhentet fra FB og er basert på målt og estimert forbruk. Det samlede vannforbruket i forsvarssektoren i 2023 var 2,29 millioner m3, en økning på 10,1 prosent sammenlignet med 2022. Kjemikalieforbruk skal rapporteres fra anlegg i sektoren der det benyttes betydelige mengder kjemikalier. Dette er mangelfullt innrapportert, med unntak av fly- og baneavisingskjemikalier. Det ble i 2023 innrapportert et forbruk på 30 796 kg flyavisingskjemikalier og 388 815 kg baneavisingskjemikalier. Andelen urea brukt til avising av baner var 80 prosent i 2023, det samme som i 2022. Klimaregnskapet beregnes ut fra innrapportert drivstoff- og energibruk ved hjelp av utslippsfaktorer knyttet til ulike materielltyper og energivarer. I 2023 ble det beregnet et utslipp av 247 795 tonn CO2-ekvivalenter (scope 1 og 2), og 1 293 616 tonn CO2-ekvivalenter, når øvrige indirekte utslipp (scope 3) er inkludert. Utslipp i scope 1 og 2 utgjør i 2023 en reduksjon på 5 prosent sammenlignet med 2022.Det er nær sammenheng mellom krav og forutsetninger som påvirker sektorens aktivitetsmønster og den samlede miljøpåvirkningen. Det er derfor relevant å vurdere miljøpåvirkningen i lys av oppgavene som forsvarssektoren skal løse innenfor dynamiske, forsvarspolitiske rammer. Rapporten inneholder derfor et sett miljøprestasjonsindikatorer og utslippsintensitet i CO2-ekvivalenter per krone, energiforbruk og årsverk. Miljøprestasjonsindikatorene bør brukes for å vurdere effekten av de iverksatte tiltakene fra sektorens handlingsplan for klima og miljø.en_GB
dc.description.abstractThe reports in the series “Environmental reporting in the Norwegian defence sector” are published annually by the Norwegian Defence Research Establishment (FFI) and present data reported by the defence sector and associated partners to the Norwegian Defence Environmental Database (NDED). The reports provide an overview of results and trends for environmental aspects of the defence sector’s operations including waste production, energy expenditure, fuel consumption, use of ammunition, water consumption, consumption of chemicals and acute pollution. Greenhouse gas emissions are presented in a greenhouse gas inventory. Waste generation is reported to the NDED by associated waste management companies contracted within the various regions of the Norwegian Defence Estate Agency (NDEA). The total amount of waste produced in 2023 was 15 569 tons, which represents a 10.1% increase compared to 2022. The degree of waste sorting was 63,2%, an increase of 0,6 pp compared to the previous year. 32.1% of the waste was recycled while 56.5% was processed with energy recovery. Energy consumption associated with the defence sector’s buildings and properties in Norway is reported by the NDEA through statistics from suppliers. The total energy consumption in buildings and other properties is estimated to 759 GWh in 2023. This represents a 2.5% increase compared to 2022. Of the energy used in 2023, 94% came from renewable sources, which is about the same as the previous year. Fuel consumption connected to the use of vehicles, aircraft, vessels and auxiliary power units was 90 597 m3 in 2023. This is a decrease by approximately 3% compared to 2022. Fuel consumption on aircraft and vessels represents 91% of the total fuel consumption in the defence sector. The use of ammunition is reported and specified on a digital form (DBL-750) by organizational unit, shooting range and ammunition type. A total of 17 384 762 units of ammunition were reported used in 2023, which is 1.4% more than in 2022. The degree of reporting is the relationship between ammunition provided to the armed forces and the proportion reported being used. The degree of reporting in 2023 was 74% (excluding blank ammunition), which is a decrease of one percentage point compared to 2022. The reported use of lead-based small arms ammunition has increased with 370 000 units, or 61%, from 2022 to 2023. The estimated emission of lead is 4.5 tons in 2023, compared to 2.8 tons in 2022, an increase of 63%. Water consumption is reported by the NDEA based on measured and estimated volumes. The total water consumption in 2023 was 2.29 million m3, an increase of 10.1% compared to 2022. The use of chemicals is reported from establishments within the sector where chemicals are used on a regular basis, but is with the exception of de-icing fluids insufficiently reported. 30 796 kg of aircraft deicing, and 388 815 kg of runway deicing fluids were reported in 2023. The relative usage of urea to the total usage of runway deicing fluids was 80% in 2023, the same as in 2022. The greenhouse gas inventory consists of reported fuel and energy use and emission factors associated with the various materials. Emissions from the defence sector’s activities were estimated to 247 795 tons of CO2-equivalents in 2023 (scope 1 and 2), and 1 293 616 tons of CO2-equivalents when including indirect emissions not mandatory to reporting (scope 1, 2 and 3). Emissions in scope 1 and 2 have decreased by 5% compared to 2022. There is a close relation between the demands and prerequisites which dictate the sector’s volume and pattern of activity and its total impact on the environment. It is therefore relevant to assess this impact in light of the tasks assigned to the defence sector within a dynamic political framework.en_GB
dc.language.isonoben_GB
dc.subjectMiljøovervåkingen_GB
dc.subjectKlimaen_GB
dc.subjectAvfallen_GB
dc.subjectEnergien_GB
dc.subjectAmmunisjonen_GB
dc.subjectUtslippen_GB
dc.titleForsvarssektorens miljø- og klimaregnskap for 2023en_GB
dc.title.alternativeEnvironmental reporting and greenhouse gas inventory of the Norwegian defence sector for 2023en_GB
dc.type.documentRapport
dc.source.issue24/01046en_GB
dc.source.pagenumber70en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record