Show simple item record

dc.contributor.authorSiedler, Ragnhild E.en_GB
dc.contributor.authorStenslie, Stigen_GB
dc.contributor.authorNyhamar, Toreen_GB
dc.contributor.authorMalerud, Steinen_GB
dc.date.accessioned2024-03-19T07:39:09Z
dc.date.available2024-03-19T07:39:09Z
dc.date.issued2024-03-08
dc.identifier1553
dc.identifier.isbn978-82-464-3527-5en_GB
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/3282
dc.description.abstractTaiwan-spørsmålet er trolig den mest betente uenigheten som kan utløse en militær konflikt mellom USA og Kina. I denne rapporten beskriver vi hva konflikten handler om, og hvorfor den er aktuell akkurat nå. Deretter analyserer vi om en kinesisk invasjon utgjør et plausibelt scenario, og om det i så fall er relevant for norsk forsvarsplanlegging. For å vurdere scenarioets plausibilitet diskuterer vi hvorvidt Beijing kan komme til å fatte en politisk beslutning om å invadere. Vi omtaler også noen viktige operasjonelle forhold som kan få betydning for et eventuelt invasjonsforsøk. Til slutt analyserer vi på hvilken måte en invasjon av Taiwan kan påvirke Forsvaret. Rapporten konkluderer med at scenarioet er plausibelt og relevant. En krig mellom USA og Kina om Taiwan vil påvirke Norge og Forsvaret på mange måter. I rapporten trekker vi frem noen viktige implikasjoner spesifikt for Forsvaret: • Forstyrrelser eller stans i forsyningene av integrerte kretser vil gjøre beregningskraft til en knapp ressurs det kan bli nødvendig å prioritere til samfunnskritiske funksjoner, inkludert Forsvaret og forsvarsindustrien. • Norske og norsktilknyttede skip er en unik transportressurs i global sammenheng. Dersom slike skip skal bistå med transport i risikoutsatte områder, kan de ha behov for militær beskyttelse. • Krisehåndteringen kan utløse et behov for strategisk evakuering av norske borgere i regionen, som Forsvaret må bidra til. • I et globalt perspektiv vil norsk tilstedeværelse og operasjoner i nordområdene utgjøre hovedtyngden av Norges bidrag til alliert sikkerhet og krisehåndtering under en Taiwankrig. Samtidig kan vi ikke utelukke at det kan komme forespørsler om militær støtte til operasjonen i Asia-Stillehavsregionen. • Krigen kan svekke USAs mulighet til å yte militær støtte i nordområdene og gjøre det nødvendig for Norge å øke bidraget sitt til alliert sikkerhet og krisehåndtering her. • Selv om USA «vinner» en krig over Taiwan, bør vi ta høyde for at landets evne til global maktprojeksjon, inkludert i nordområdene, vil være svekket. • Dersom Kina lykkes med å invadere Taiwan, vil landet ha brutt gjennom den første øykjeden og svekket USAs posisjon i Stillehavet. På lang sikt kan en gjenoppbygget kinesisk militærmakt brukes til nye oppgaver som kan gi økt tilstedeværelse globalt. I sum konkluderer vi med at disse forholdene er såpass alvorlige at de bør inkluderes i langtidsplanleggingen av Forsvaret.en_GB
dc.description.abstractThe Taiwan issue is probably the hottest flashpoint between the US and China. Our report begins by describing what the conflict is about and why it is particularly pertinent right now. Then, we discuss to what extent the scenario is plausible and relevant to Norwegian defence planning. To assess plausibility, we discuss whether Beijing could make a political decision to invade. We also discuss some important operational considerations for a possible invasion attempt. Finally, we analyse in what ways an invasion of Taiwan could affect the Norwegian Armed Forces. Our report concludes that the scenario is plausible and relevant. A war between the US and China over Taiwan will affect Norway and the Armed Forces in many ways. Our report, however, focuses on some important implications to the Armed Forces, specifically: • The supply of semiconductors could be disrupted or stopped, which would make computing power a scarce resource for which critical societal functions, including the Armed Forces and defence industry, could need priority. • Norwegian and Norwegian-affiliated shipping is a unique transport resource globally. If these ships contribute with transportation tasks in areas where they will be exposed to risks, they may need military protection. • National crisis management may include strategic evacuation of Norwegian citizens in the Asia-Pacific region, requiring contribution from the Armed Forces. • In a global perspective, Norway’s main contribution to allied security and crisis management during a Taiwan war will be Norway’s presence and operations in the High North. However, we cannot rule out a request for military support to the operation in the Asia-Pacific region. • The war may limit the US’ options to provide military support in the High North, which in turn necessitates an increase in Norwegian contributions to allied security and crisis management here. • Even though the US might ‘win’ a war over Taiwan, we should take account of the outcome that its global power projection capabilities would be weakened, including in the High North. • If China were to succeed in invading Taiwan, China would have breached the first island chain, weakening the American position in the Pacific. In the long term, a rebuilt Chinese military could be used for new tasks that could enhance its military presence globally. In sum, our report concludes that these considerations have sufficiently grave consequences for the Norwegian Armed Forces to merit inclusion in Norwegian long-term military planning.en_GB
dc.language.isonoben_GB
dc.subjectKinaen_GB
dc.subjectUSAen_GB
dc.subjectSikkerhetspolitikken_GB
dc.subjectLangtidsplanleggingen_GB
dc.subjectKrigsspillen_GB
dc.subjectScenarioeren_GB
dc.titleWargaming Taiwan 2027 – konflikten Kina–USA og norsk forsvarsplanleggingen_GB
dc.title.alternativeWargaming Taiwan 2027 – the China–USA conflict and Norwegian defence planningen_GB
dc.type.documentRapport
dc.source.issue24/00251en_GB
dc.source.pagenumber61en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record