Show simple item record

dc.contributor.authorAulie, Andersen_GB
dc.contributor.authorPedersen, Olgar Breiviken_GB
dc.date.accessioned2024-02-27T06:36:45Z
dc.date.available2024-02-27T06:36:45Z
dc.date.issued2024-02-22
dc.identifier1625
dc.identifier.isbn978-82-464-3520-6en_GB
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/3265
dc.description.abstractStrategisk samarbeid har fått stor oppmerksomhet i løpet av de siste langtidsplanperiodene. I inneværende langtidsplan heter det at Forsvarsmateriell (FMA) skal intensivere arbeidet med strategisk samarbeid med forsvarsindustri, internasjonale partnere, andre statlige virksomheter og øvrig næringsliv. Ifølge Meld. St. 17 (2020–2021) skal strategisk samarbeid med eksterne aktører bidra til at FMA kan utnytte tilgjengelige ressurser bedre og mer fleksibelt og legge til rette for raskere implementering av nye teknologiske muligheter. Gjennom å inngå strategisk samarbeid med eksterne aktører skal FMA oppnå stordriftsfordeler ved å utnytte ressurser, kompetanse og kapasiteter, slik at de kan fokusere på kjerneoppgavene sine. Selv om gevinstene av strategisk samarbeid er betydelige, peker både forskere og praktikere på at vellykkede samarbeid er svært utfordrende å lykkes med. FMA har gitt FFI i oppdrag å vurdere om FMA er innrettet slik at de kan lykkes med strategiske samarbeid. I denne rapporten har vi utarbeidet en metode for å gjøre den vurderingen basert på funn fra litteraturen og innspill fra interessenter i FMA. For å etablere en metode for å evaluere dette utarbeidet vi først en typologi for strategisk samarbeid. Vi klassifiserer eksterne relasjoner som horisontale relasjoner (kjøper–kjøperforhold) og vertikale relasjoner (kunde–leverandørforhold). Videre klassifiserer vi relasjoner på et spektrum som strekker seg fra transaksjonsbaserte til samarbeidsbaserte relasjoner basert de fem kjennetegnene tidshorisont, interaksjonshyppighet, omfang, produkt- og markedskarakteristikker og strategisk viktighet. Til slutt presenterer vi to definisjoner, én for horisontale og én for vertikale strategiske samarbeid. Hoveddelen av rapporten er et rammeverk for å evaluere strategisk samarbeid. Rammeverket definerer de tre egenskapene som er avgjørende for vellykkede strategiske samarbeid: tillit, koordinasjon og gjensidig avhengighet. Vi har identifisert tolv forutsetninger som bør ligge til grunn for å oppnå disse egenskapene. I en evaluering av strategisk samarbeid skal disse tolv forutsetningene undersøkes, sammen med hvordan oppfyllelsen av dem muliggjør vellykkede strategiske samarbeid. I rapporten presenterer vi fire anbefalinger. For det første bør FMA bruke innholdet i rammeverket i et eventuelt arbeid med å endre og tilpasse organisasjonen for å utnytte strategiske samarbeid. For det andre anbefaler vi at FMA omforenes om begrepsbruk og at det kommuniseres en felles forståelse av begrepet «strategisk samarbeid» ut i organisasjonen. For det tredje anbefaler vi at FMA opparbeider seg institusjonell kompetanse om strategisk samarbeid basert på læring og erfaringer fra tidligere eller pågående strategiske samarbeid. Til slutt anbefaler vi at rammeverket som ble presentert i rapporten anvendes i en casestudie av et strategisk samarbeid i FMA, slik at vi kan høste erfaringer og gi anbefalinger om konkrete tiltak for å forbedre FMAs innretning for strategiske samarbeid.en_GB
dc.description.abstractStrategic collaboration has gained significant attention during the recent Long-Term Defence Plans. The current Long-Term Defence Plan states that the Norwegian Defence Materiel Agency (NDMA) should intensify its efforts in strategic collaboration with the defence industry, international partners, other government agencies, and civilian private businesses. According to Meld. St. 17 (2020–2021), strategic collaboration with external actors should help the NDMA utilise its available resources better and with greater flexibility and facilitate rapid implementation of new technological opportunities. By collaborating with external actors, the NDMA could better leverage its resources and expertise, allowing it to focus on its core tasks. Despite the significant benefits of strategic collaboration, both researchers and practitioners point out that successful collaborations are challenging to achieve. The NDMA has tasked the Norwegian Defence Research Establishment (FFI) with assessing whether it is set to carry out successful strategic collaborations. In this report, we have developed a method to assess this based on findings from literature and input from stakeholders in the NDMA. To establish a method for evaluation, we first developed a typology for strategic collaboration. We classify external relationships as horizontal relationships (buyer-buyer relationships) and vertical relationships (buyer-supplier relationships). Furthermore, we classify relationships on a spectrum ranging from transactional to collaborative relationships based on five characteristics: time horizon, interaction frequency, scope, product and market characteristics, and strategic importance. Finally, we present two definitions: one for horizontal and one for vertical strategic collaborations. The main part of our report is a framework for evaluating strategic collaboration. The framework defines the three properties crucial for successful strategic collaborations: trust, coordination, and interdependence. We have identified 12 conditions tied to attaining these properties. In an evaluation of strategic collaboration, these 12 conditions, and how fulfilling these conditions could lead to successful strategic collaborations, should be examined. In our report, we present four recommendations. Firstly, we recommend that the NDMA should make use of the evaluation framework to change and adapt its organisation in order to make use of strategic collaborations. Secondly, we recommend that the NDMA reach a consensus on terminology and communicate a common understanding of the term ‘strategic collaboration’ throughout its organisation. Thirdly, we recommend that the NDMA build institutional competence in strategic collaboration based on learning and experiences from previous or ongoing strategic collaborations. Finally, we recommend that the evaluation framework is applied in a case study of a strategic collaboration in the NDMA, allowing us to gain insights and provide recommendations for concrete measures to improve the NDMA’s setup for strategic collaborations.en_GB
dc.language.isonoben_GB
dc.subjectStrategisk partnerskapen_GB
dc.subjectSourcingen_GB
dc.subjectSamarbeiden_GB
dc.subjectForsvarsmateriellen_GB
dc.subjectMateriellanskaffelseren_GB
dc.subjectInternasjonalt samarbeiden_GB
dc.titleStrategisk samarbeid i Forsvarsmateriell – hva kreves for å lykkes?en_GB
dc.title.alternativeStrategic collaboration in the Norwegian Defence Materiel Agency – what is needed to succeed?en_GB
dc.type.documentRapport
dc.source.issue24/00169en_GB
dc.source.pagenumber61en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record