Show simple item record

dc.contributor.authorSivertsen, Eskil Grendahlen_GB
dc.contributor.authorBuvarp, Paul M. H.en_GB
dc.contributor.authorLundberg, Håvarden_GB
dc.contributor.authorMadsen, Louiseen_GB
dc.contributor.authorAlbrechtsen, Thomasen_GB
dc.contributor.authorAndersen, Maria K. K.en_GB
dc.contributor.authorIli, Anna Shamsen_GB
dc.date.accessioned2024-01-15T07:00:18Z
dc.date.available2024-01-15T07:00:18Z
dc.date.issued2023-12-11
dc.identifier1582
dc.identifier.isbn978-82-464-3502-2en_GB
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/3253
dc.description.abstractPå oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet har Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) sammen med Analyse & Tall og Common Consultancy startet en kartlegging av hvorvidt uten-landske aktører forsøker å påvirke nordmenn på sosiale medier i forbindelse med norske valg i perioden 2023–2025. Denne rapporten er den første i prosjektet og vurderer perioden før, under og rett etter kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2023. I vurderingen bygger vi på kunnskap om fenomenutvikling siden forrige kartlegging av informa-sjonspåvirkning i forbindelse med stortingsvalget 2021. Vi benytter oss av «Five Pillars»-ram-meverket for å kategorisere statlige påvirkningsaktører og beskriver både det russiske og det kinesiske påvirkningsnettverket. Ettersom vurderingen krever datadrevne analyser, prioriterer vi ulike sosiale medieplattformer ulikt ut ifra popularitet i den norske befolkningen, egnethet for påvirkningsaktører og hvilke bru-kere som nås. De ulike plattformene gir også et noe ulikt tilfang av data. Selv om analysene bygger på data samlet inn fra Facebook, X/Twitter, Telegram og TikTok, er hovedvekten av dataene hentet fra Facebook og X/Twitter. Det finnes klare begrensninger for hva en kartlegging av aktiviteter på sosiale medier kan finne. Sosiale medier er et stort og uforutsigbart økosystem som byr på utfordringer med reliabilitet og validitet. Dessuten må det tas klare forbehold for å ivareta personvern, opphavsrett og etiske retningslinjer. Vurderingen består av fire analyser. Den første analysen fant at hverken russiske eller kinesiske aktører utviste noen signifikant in-teresse for Norge i perioden. Vi fant enkeltsaker som pekte mot forsøk på informasjonspåvirk-ning fra utenlandske aktører, men disse var såpass begrenset i omfang eller lite målrettet at vi vurderer at de hadde liten til ingen effekt. Den andre analysen viste at noen lenker til det russiske eller kinesiske påvirkningsnettverket ble spredt på sosiale medier i den aktuelle perioden, men at disse ble spredt av autentiske nord-menn. Gjennom den tredje analysen avdekket vi to mulige forsøk på koordinert, inautentisk påvirkning. Disse forsøkene mener vi ikke hadde som mål å påvirke valget eller undergrave tilliten til norske politikere og myndigheter. Forsøkene var i tillegg av et slikt begrenset omfang at de trolig hadde liten til ingen effekt. I den fjerde analysen fant vi ingen indikasjoner på at utenlandske aktører hadde forsøkt å så tvil om valget. Kritikken på sosiale medier kom fra norske profiler vi anser som autentiske. Den samlede vurderingen er dermed at vi ikke har funnet noen tegn på at utenlandske aktører forsøkte å påvirke selve kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023. De eksemplene på uten-landsk informasjonspåvirkning vi fant var av et så beskjedent omfang eller ikke målrettet at vi vurderer at de sannsynligvis hadde liten til ingen effekt.en_GB
dc.description.abstractOn behalf of the Ministry of Local Government and Regional Development, the Norwegian De-fence Research Establishment (FFI) in collaboration with Analyse & Tall and Common Consul-tancy initiated an assessment to determine whether foreign actors attempt to influence Norwe-gians on social media in connection with the Norwegian elections in the period of 2023–2025. This report is the first in this project, evaluating the period before, during and immediately after the municipal and county council elections in 2023. The assessment is based on the development of the phenomenon since the last evaluation of the parliamentary elections in 2021. It uses the ‘Five Pillars’ framework to categorise state influ-ence actors and describes both the Russian and Chinese influence networks. The social media platforms selected and are prioritised differently based on their popularity in the Norwegian population, suitability for influence actors, the types of users they attract and which data they give access to. We have collected data from Facebook, X/Twitter, Telegram, and TikTok, with the majority coming from Facebook and X/Twitter. There are several limitations to our analyses. Social media comprise a vast and unpredictable ecosystem that presents chal-lenges with regards to reliability and validity. Also, considerations must be taken to safeguard privacy, copyright, and ethical guidelines. The evaluation is based on four analyses: The first analysis found that neither Russian nor Chinese actors showed any significant interest in Norway during the period. Some cases indicated attempts at information influence from for-eign entities, but these were either limited in scope or poorly targeted and had little or no effect. The second analysis revealed that links to Russian or Chinese influence networks were shared on social media during the relevant period, but they were spread by authentic Norwegian profiles. Through the third analysis, two possible attempts at coordinated, inauthentic influence were un-covered. These attempts were not aimed at the elections or at undermining trust in Norwegian politicians and authorities. They were also limited in scope and probably had minimal to no ef-fect. The fourth analysis found no evidence that foreign actors tried to sow doubt about the validity of the elections. Election criticism on social media came exclusively from users deemed to be authentic Norwegians. The overall assessment is therefore that we have not found any signs of foreign information ma-nipulation and interference (FIMI) aimed at the Norwegian municipal and county council elec-tions in 2023. The examples of foreign information influence we did find were so limited or poorly targeted that they in all probability had little to no effect.en_GB
dc.language.isonoben_GB
dc.subjectPåvirkningsoperasjoneren_GB
dc.subjectDesinformasjonen_GB
dc.subjectValgpåvirkningen_GB
dc.subjectInformasjonspåvirkningen_GB
dc.titleKartlegging av utenlandsk informasjons-påvirkning på sosiale medier før, under og etter kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023en_GB
dc.title.alternativeMapping foreign influence on social media before, during and after the Norwegian municipal and county council elections in 2023en_GB
dc.type.documentRapport
dc.source.issue23/02392en_GB
dc.source.pagenumber94en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record