Show simple item record

dc.contributor.authorUbisch, Sverreen_GB
dc.date.accessioned2023-12-21T08:03:28Z
dc.date.available2023-12-21T08:03:28Z
dc.date.issued2023-11-09
dc.identifier1598
dc.identifier.isbn978-82-464-3498-8en_GB
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/3244
dc.description.abstractLedelse er sentralt for Forsvarets måloppnåelse og operative evne. Forsvaret er en hierarkisk virksomhet hvor toppledelsen spiller en særlig viktig rolle for å peke ut retningen for organisasjonen. Sammensetningen av toppledelsen kan derfor ha stor betydning for Forsvarets evne til å møte utfordringene det står overfor. Seleksjon av ledere er derfor viktig. Denne studien belyser dette temaet empirisk ved å undersøke seleksjon til Forsvarets toppledelse. Forsvarets toppledelse defineres som gruppe 1, det vil si gradene oberst/kommandør og høyere (OF 5–9). Analysene er basert på data fra Forsvarets personellregister (2004–2020). Studien undersøker mulige faktorer som systematisk påvirker seleksjon til gruppe 1. Målet med studien er å få mer kunnskap om hva som vektlegges ved seleksjon til gruppe 1-stillinger og hva som hva som kjennetegner kompetanseprofilen hos dem som blir valgt. Analysen viser at den typiske gruppe 1-offiseren kjennetegnes av lang og bred erfaring fra operative avdelinger, ledelse og stab. Internasjonal erfaring har også betydning. Videre kjennetegnes erfaringen av hyppig geografisk og organisatorisk mobilitet og mobilitet mellom til dels ulike fagområder. Analysen tyder også på at det å bytte stilling oftere enn normen på tre, år øker sannsynligheten for opprykk til gruppe 1, mens lengre ståtid reduserer sannsynligheten. Opprykk til OF 3 (major/orlogskaptein) i ung alder øker sannsynligheten for senere opprykk til gruppe 1 betydelig. På individnivå er erfaring og kompetanse i gruppe 1 variert. På gruppenivå fremstår imidlertid de selekterte som relativt like på mange måter. Fordi personer selekteres etter spesifikk erfaring og kompetanse, ser det ut til at seleksjonsprosessen bidrar til en spissing heller enn et mangfold av kompetanse. Dersom et større mangfold er ønskelig, må man trolig i større grad differensiere på seleksjonskriteriene til ulike stillinger. Analysen viser videre at kvinner er omtrent likt representert i gruppe 1 sammenlignet med offiserer generelt. Kvinner har hatt en høyere sannsynlighet enn menn for å bli selektert til gruppe 1 alt annet likt. Dette antyder at seleksjonsprosessen har fremmet en mer balansert kjønnsfordeling. Samlet sett tyder resultatene på at Forsvaret i stor grad selekterer i henhold til forhåndsdefinerte kriterier. Samtidig viser resultatene at også andre faktorer utover de formelle kriteriene kan ha stor betydning. For at seleksjonssystemet skal bli oppfattet som transparent og rettferdig, er det viktig at uformelle kriterier ikke får en for stor rolle. Forsvaret bør også være oppmerksomme på praksiser som er karrierefremmende for den enkelte ikke nødvendigvis er gunstige for Forsvaret som organisasjon. For Forsvaret er det derfor viktig å se individuelle insentiver og karrierefremmende praksiser i sammenheng med Forsvarets øvrige behov.en_GB
dc.description.abstractLeadership is essential for the Norwegian Armed Forces’ (NorAF) goal achievement and operational capability. NorAF is a hierarchical organization where the top management is particularly important in directing the organization. The composition of the top management group may therefore have important implications for NorAFs ability to face its challenges. Selection of managers is therefore crucial. This study explores this topic by investigating selection to NorAF’s top management. Top management is defined as “group 1”, which includes the officer ranks of colonel or captain (navy) and above (OF 5–9). The analysis is based on data from NorAF’s personnel registry from 2004 to 2020. The study explores possible factors that systematically influence selection to group 1. The purpose of the study is to find out more about the factors that are emphasized in the selection process, and the competence profiles of those that are selected. The analysis shows that the typical group 1-officer is characterized by long and broad experience from operative units, management, and staff. International experience is also significant. Furthermore, their experience is characterized by frequent geographical and organizational mobility and mobility across somewhat different functional areas. The analysis also shows that changing positions more frequently than the normative requirement of three years increases the likelihood of promotion, while less frequent change decreases the likelihood. Promotion to OF 3 (major/commander) at a young age increases the likelihood of future promotion to group 1 considerably. At the individual level, experience and competence in group 1 is diverse. As a group, however, those selected for group 1 appear relatively similar in many ways. Because individuals are selected for specific experience and competence, it seems that the selection process narrows down rather than promotes diversity in competencies. If more diversity is desirable, it is probably necessary to further differentiate in terms of the selection criteria for different positions. Furthermore, the analysis shows that the share of women in group 1 is about the same as the share of women among officers in general. Women have had a higher probability of selection to group 1 compared to men, all else being equal. This suggests that the selection process has promoted a more balanced gender composition. Altogether, the results suggest that NorAF largely select according to predetermined criteria. However, the results also show that other factors can have significant impact. For the selection system to be perceived as transparent and fair, it is important that informal criteria do not play a major role. NorAF should also be aware of practices that benefit individual careers may not necessarily benefit NorAF as an organization. For NorAF, it is therefore important to consider individual incentives and career-furthering practices in the context of NorAF’s overall needs.en_GB
dc.language.isonoben_GB
dc.subjectKompetanseen_GB
dc.subjectLedelseen_GB
dc.subjectRegresjonsanalyseen_GB
dc.subjectSeleksjonen_GB
dc.titleHva fremmer seleksjon til Forsvarets toppledelse? – resultater fra analyse av registerdataen_GB
dc.title.alternativeWhat promotes selection for top management in the Norwegian Armed Forces? – results from registry data analysisen_GB
dc.type.documentRapport
dc.source.issue23/02185en_GB
dc.source.pagenumber50en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record