Show simple item record

dc.contributor.authorSellevåg, Stig Runeen_GB
dc.date.accessioned2023-12-20T09:50:12Z
dc.date.available2023-12-20T09:50:12Z
dc.date.issued2023-12-15
dc.identifier5953
dc.identifier.isbn978-82-464-3506-0en_GB
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/3241
dc.description.abstractPålitelig kraftforsyning er avgjørende for verdiskaping, befolkningens velferd og norsk sikkerhet. Norges posisjon som energinasjon i kombinasjon med vår geografiske nærhet til Russland gjør at vi kan bli utsatt for press og angrep. Energiomstilling gjør at det norske kraftsystemet vil spille en stadig viktigere rolle fremover i en tid med stormaktsrivalisering og krig i Europa. Formålet med dette arbeidet har vært å belyse tilsiktede handlinger som kan true norsk kraftfor-syning, og som det er nødvendig å ha beredskap for å håndtere. Dette er gjort gjennom en sce-nariobasert tilnærming. Utfallsrommet for hvilke fremtidige tilsiktede handlinger det er som kan true norsk kraftforsyning, er stort og beheftet med stor usikkerhet. Funnene viser at norsk kraftforsyningsberedskap bør ta høyde for følgende kategorier av tilsiktede handlinger: (i) datakriminalitet, (ii) ekstremisme fra politisk motiverte ikke-statlige aktører, (iii) sammensatte trusler i form av maktposisjonering, for-dekt tvang, sabotasje eller tvangsdiplomati fra fremmedstatlige aktører og (iv) væpnede angrep. Disse kategoriene kan benyttes for å utvikle konkrete scenarioer for tilsiktede handlinger som norsk kraftforsyningsberedskap må ta høyde for. Det er også stor usikkerhet knyttet til samfunnsutviklingen mot lavutslippssamfunnet som er nødvendig for at Norge skal nå klimaforpliktelsene sine. Dette gjelder både omfanget av og tem-poet på energiomstillingen og i hvilken grad tilliten i samfunnet opprettholdes. I dette arbeidet har vi beskrevet denne usikkerheten i form av fire fremtidsbilder: «På kjente stier», «Klimas-pranget», «Spredning i laget» og «Bakpå». Store samfunnsendringer vil være nødvendige for at Norge skal bli et lavutslippssamfunn. Hvor-vidt en omfattende energiomstilling vil føre til at samfunnet går i retning av «Klimaspranget» el-ler «Spredning i laget», vil blant annet være avhengig av i hvilken grad Norge lykkes med slike omfattende samfunnsendringer på måter som gjør at tilliten i samfunnet opprettholdes. Begrenset energiomstilling kombinert med svekket tillit i samfunnet («Bakpå») fremstår som den farligste utviklingsretningen fordi økt politisk polarisering og økt konflikt i samfunnet kan gjøre Norge mer sårbart overfor tilsiktede handlinger. I en slik sammenheng må det tas med i betrakt-ningen at konsekvenser av klimaendringer kan fungere som en trusselmultiplikator. Videreutviklingen av norsk kraftforsyningsberedskap må ta hensyn til både usikkerheten og ustabiliteten i den sikkerhetspolitiske situasjonen og energiomstillingen mot et lavutslippssam-funn. Strategier som fungerer godt over et bredt spektrum av mulige utfall, bør velges for å møte det fremtidige utfordringsbildet. I et slikt perspektiv bør norsk kraftforsyningsberedskap ta høyde for realistiske verstefallsscenarioer i hele konfliktspekteret. Slike verstefallsscenarioer må også inkludere krig.en_GB
dc.description.abstractReliable power supply is of vital importance for economic growth, the welfare of the population and national security. Norway’s position as an energy nation together with our geographical proximity to Russia makes Norway vulnerable to pressure and attacks. As a consequence of the clean energy transition, the Norwegian power system will play an increasingly important role go-ing forward; this happens in a time with great power rivalry and war in Europe. The purpose of this work has been to shed light on malicious acts that can harm the Norwegian power supply and that Norway needs to prepare for. This has been done through a scenario-based approach. The range of outcomes for which future malicious acts could harm the Norwegian power system is large and fraught with great uncertainty. Our findings show that the Norwegian power supply preparedness should take into account the following categories of malicious acts: (i) cyber-crimes, (ii) extremism from politically motivated non-state actors, (iii) foreign state actors’ hybrid interference activities in the form of priming, covert coercion, sabotage or coercive diplomacy, and (iv) armed attacks. These categories can be used to develop specific scenarios for mali-cious acts that the Norwegian power supply preparedness must include. There is also significant uncertainty related to the transition towards the low-emission society that is necessary to meet Norway’s climate commitments. This applies to both the extent and pace of the energy transition and to the degree to which trust in society is maintained. In our work, we describe this uncertainty in the form of four futures: ‘On Familiar Paths’, ‘The Green Leap’, ‘Worlds Apart’ and ‘Falling Behind’. Major changes will be necessary for Norway to become a low-carbon society. Whether an ex-tensive energy transition will lead our society in the direction of ‘The Green Leap’ or in the direc-tion of ‘Worlds Apart’ will depend, among other things, on the extent to which Norway is able to undertake such major societal changes while still maintaining a high level of trust in society. Limited energy transition combined with weakened trust in society (‘Falling Behind’) appears as the most dangerous direction of development because increased political polarization and in-creased conflict in society can make Norway more vulnerable to malicious acts. In such a con-text, we must consider that consequences of climate change can act as a threat multiplier. The further development of the Norwegian power supply preparedness must take into account both the uncertainty and instability in the security policy situation and the energy transition to-wards a low-carbon society. Strategies that work well across a wide range of possible outcomes should be chosen to meet future challenges. In such a perspective, the Norwegian power sup-ply preparedness should include realistic worst-case scenarios in the entire conflict spectrum. Such worst-case scenarios must also include war.en_GB
dc.language.isonoben_GB
dc.subjectKraftforsyningen_GB
dc.subjectTrusleren_GB
dc.subjectScenarioeren_GB
dc.subjectNasjonal sikkerheten_GB
dc.subjectSamfunnssikkerheten_GB
dc.titleTilsiktede handlinger som kan true norsk kraftforsyning – en scenariobasert tilnærmingen_GB
dc.title.alternativeMalicious acts that can harm the Norwegian power system – a scenario-based approachen_GB
dc.type.documentRapport
dc.source.issue23/02425en_GB
dc.source.pagenumber68en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record