Show simple item record

dc.contributor.authorBirutis, Agniusen_GB
dc.date.accessioned2023-09-13T08:00:36Z
dc.date.available2023-09-13T08:00:36Z
dc.date.issued2023-09-06
dc.identifier1659
dc.identifier.isbn978-82-464-3484-1en_GB
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/3217
dc.description.abstractAllerede i dag benytter Forsvaret kommersiell mobilteknologi, og det er mange grunner til å tro at militær bruk av mobilteknologi vil øke i framtiden. Femtegenerasjons mobilteknologi (5G) kan derfor bli en vesentlig komponent i den militære IKT-infrastrukturen. Nye radiokapabiliteter, virtualisering av nettverkskomponenter og forbedret sikkerhet gjør at 5G-teknologien kan bli tilpasset militære behov i enda høyere grad enn forrige generasjoner av mobilteknologi (2G, 3G og 4G). Forsvaret trenger derfor å kjenne egenskapene til teknologien for å vite hvor 5G er egnet. Denne studien tar for seg 5G-radiogrensesnittet New Radio (NR) og studerer dekningen, rekkevidden og kapasiteten i et 5G-radiosystem. Rapporten presenterer teori om dekning og radiopropagasjonsmodeller. Vi har gjennomført radiomålinger i felt for å samle måledata og få praktisk erfaring med 5G-radiosystemer. Målingene ble tatt i ulike typer terreng med forskjellige 5G-oppsett. Vi har benyttet disse måledataene til å lage en modell som kan estimere dekningen, rekkevidden og kapasiteten til en 5G-basestasjon. I rapporten viser vi hvordan modellen kan brukes, og diskuterer metoder for å anslå den beste plasseringen av 5G-basestasjoner, forutsi tjenestekvaliteten og evaluere hvor mye eller hva slags utstyr som trengs. På bakgrunn av resultatene har vi utarbeidet noen konkrete anbefalinger som skal sørge for at Forsvaret kan bruke 5G-dekning effektivt: • Forsvaret bør ha tilgang til gode verktøy for å planlegge radiosamband. Radioplanleggingsverktøy må kunne støtte dekningsberegninger som gjelder 5G-radiokommunikasjon. Ved høye 5G-frekvenser er det spesielt viktig med god radioplannlegging for å utnytte omkringliggende terreng og oppnå færrest mulig hindringer for signalet mellom kommunikasjonsnoder. • Forsvaret bør sørge for å ha frekvenser til militær bruk av 5G på så lave frekvensområder som mulig. Lave frekvensbånd gir betydelig bedre dekning i skog enn høye frekvensbånd. • Forsvaret bør sørge for at sendeeffekten på brukerenheter er så høy som mulig. Det er derfor viktig å skaffe brukerenheter som støtter høy effekt og er utstyrt med gode antenner. Sendeeffekten kan også maksimeres ved å optimalisere parameterinnstillinger på basestasjonen.en_GB
dc.description.abstractCommercial mobile technology is already in use by the Norwegian Armed Forces. There are many reasons to believe that military use of mobile technology will increase in the future. Fifth-generation mobile technology (5G) can become an essential component of the military ICT infrastructure. New radio capabilities, virtualisation of network components, and improved security make 5G technology easily adaptable to military needs to an even greater extent than previous generations of mobile technology (2G, 3G, and 4G). Norwegian Armed Forces need to investigate the technology in order to determine the suitable areas for 5G integration. This study focuses on the 5G radio interface, New Radio (NR), and studies the coverage, range, and capacity of a 5G radio system. Our report presents theory about coverage and radio propagation models. We carried out radio measurements in the field to gather data and gain practical experience with 5G radio systems, measuring in different types of terrain with different 5G configurations. We then used these measurements to create a model for estimating the coverage, range, and capacity of a 5G base station. In our report, we show possible applications of our model and discuss various methods for estimating the best placement of 5G base stations, predicting service quality, and evaluating the required number or type of equipment. Based on our results, we have drafted some concrete recommendations for the Norwegian Armed Forces to utilise 5G coverage effectively: • The Norwegian Armed Forces should have access to proper tools for radio planning. Radio planning tools must be able to support coverage calculations that apply to 5G radio communication. At high 5G frequencies, good radio planning is particularly important to utilize the surrounding terrain and have as few obstacles as possible for the signal between communication nodes. • The Norwegian Armed Forces should ensure that the frequency range for military use of 5G is as low as possible. Low-frequency bands provide considerably better coverage in forested areas than high-frequency bands. • The Norwegian Armed Forces should ensure that the transmit power of user equipment is as high as possible. Therefore, it is important to acquire user equipment that supports high power and is equipped with proper antennas. The transmit power can also be maximised by optimising parameter settings at the base station.en_GB
dc.language.isonoben_GB
dc.subject5G NRen_GB
dc.subjectMobilkommunikasjonen_GB
dc.subjectRadiodekningen_GB
dc.subjectRadiokommunikasjonen_GB
dc.subjectRadioplanleggingen_GB
dc.subjectRekkeviddeen_GB
dc.titleDekning, rekkevidde og kapasitet for et 5G-radiosystemen_GB
dc.title.alternativeCoverage, range and capacity of a 5G radio systemen_GB
dc.source.issue23/01500en_GB
dc.source.pagenumber51en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record