Show simple item record

dc.contributor.authorUbisch, Sverreen_GB
dc.contributor.authorStrand, Kari Rørenen_GB
dc.contributor.authorFasting, Karien_GB
dc.date.accessioned2023-06-01T04:23:54Z
dc.date.available2023-06-01T04:23:54Z
dc.date.issued2023-05-31
dc.identifier5844
dc.identifier.isbn978-82-464-3476-6en_GB
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/3190
dc.description.abstractForsvaret gjennomførte vinteren 2022–2023 en spørreundersøkelse om mobbing og seksuell trakassering. Det var den tredje undersøkelsen i sitt slag. Den gikk ut til alle ansatte i Forsvaret og menige som hadde tjenestegjort i minst seks måneder. FFI har analysert undersøkelsen på oppdrag fra Forsvaret. I denne rapporten presenterer vi resultatene. 10 891 respondenter svarte på undersøkelsen. Det tilsvarer 48 prosent av populasjonen. Undersøkelsen benyttet to spørsmålsbatterier utviklet av FFI og professor emerita Fasting. De kartlegger både omfanget av og formen på mobbing og seksuell trakassering. Vi finner at 11 prosent av de ansatte og 24 prosent av menige/studenter har opplevd en eller annen form for mobbing siste seks måneder. Kjønn, alder og personellgruppe har betydning for hvor mye mobbing de opplever. Blant de ansatte er det de kvinnelige spesialistene (20 prosent) som har opplevd mest mobbing, og de mannlige offiserene som har opplevd minst (7 prosent). Blant de ansatte er det mest vanlig å oppleve «utestenging» og «personrelatert mobbing». Blant menige/ studenter har flest opplevd «personrelatert mobbing». Få har vært utsatt for «truende adferd» eller «fysisk mobbing». Videre finner vi at 19 prosent av de ansatte og 34 prosent av menige/studenter har opplevd en eller annen form for seksuell trakassering minimum én eller to ganger i løpet av det siste året. Kvinner har opplevd betydelig mer seksuell trakassering enn menn, og de yngre mer enn eldre. «Kjønnstrakassering» er den vanligste formen for seksuell trakassering, etterfulgt av «uønsket seksuell oppmerksomhet». Vi finner noen tilfeller av «seksuelt press» og «seksuelle overgrep». Det siste året har nesten halvparten av kvinnelige menige/studenter og spesialister opplevd «kjønnstrakassering». Nesten 40 prosent har opplevd «uønsket seksuell oppmerksomhet» minimum én eller to ganger. Til sammenligning har rundt 4 prosent av sivilt ansatte menn i Forsvaret opplevd «kjønnstrakassering» eller «uønsket seksuell oppmerksomhet». Flertallet av respondentene vet hvor de finner informasjon om varsling i Forsvaret. Allikevel ble det kun varslet / sagt fra om 38 prosent av mobbehendelsene og 21 prosent av seksuell trakassering-hendelsene. De mobbehendelsene det varsles oftest om er «utestenging» og «truende adferd», mens det for seksuell trassering er «seksuelt press» og «seksuelle overgrep». For både mobbing og seksuell trakassering er det vanligst å varsle til nærmeste leder eller kollega. Både kvinner og menn oppgir de samme grunnene for ikke å varsle. De ønsket ikke å gå videre med hendelsen, de var usikre på om hendelsen var alvorlig nok og de trodde ikke varselet ville føre frem. Blant ledere med personalansvar oppga 7 av 10 at de har fått opplæring i hvordan håndtere varslingssaker. Hvilken type opplæring lederne har fått varierer en del mellom drifts-enhetene. Denne undersøkelsen viser at omfanget av både mobbing og seksuell trakassering har endret seg lite fra 2020. Vi ser likevel en nedgang i seksuell trakassering for kvinnelige menige/studenter. Endringen er hovedsakelig innenfor formen «kjønnstrakassering».en_GB
dc.description.abstractIn the winter of 2022/2023, the Norwegian Armed Forces surveyed bullying and sexual harassment among its military and civilian employees, conscripts, and students. This was the third time the Norwegian Armed Forces conducted such a survey. It targeted all employees of the Armed Forces and conscripts/students who had served for at least six months. FFI has analyzed the survey on behalf of the Norwegian Armed Forces. In this report, we present the results. In total, 10,891 answered the survey, which corresponds to 48 percent of the population. The survey used two question batteries developed by FFI and professor emerita Fasting. They survey the extent as well the form of bullying and sexual harassment. We find that 11 percent of employees and 24 percent of conscripts/students experienced some form of bullying in the last six months. Gender, age, and personnel group determine how much bullying they experience. Among the employees, female specialists (20 percent) experienced the most bullying, while male officers experienced the least (7 percent). Employees most commonly experienced “exclusion” and “personal bullying”, while conscripts/students most commonly experienced “personal bullying”. Few were exposed to “threatening behavior” or “physical bullying”. Furthermore, we find that 19 percent of the employees and 34 percent of the conscripts/students experienced some form of sexual harassment at least once during the past year. Women experienced significantly more sexual harassment than men did, and younger people more than older people did. “Gender harassment” is the most common form of sexual harassment, followed by “unwanted sexual attention”. We find a limited number of cases of “sexual pressure” and “sexual abuse”. In the past year, almost half of the female conscripts/students and specialists experienced “gender harassment” and almost 40 percent experienced “unwanted sexual attention” at least once. In comparison, approximately 4 percent of male civilian employees experienced “gender harassment” and “unwanted sexual attention”. The majority of the respondents knew where in the Armed Forces to find information about whistleblowing. Even so, only 38 percent of bullying incidents and 21 percent of sexual harassment incidents were reported. The most frequently reported incidents of bullying were “exclusion” and “threatening behavior”, while for sexual harassment it was “sexual pressure” and “sexual abuse”. For both bullying and sexual harassment, it was most common to notify the immediate manager or a colleague. Women and men gave the same reasons for not reporting: They did not want to proceed with the incident, they were unsure of whether the incident was serious enough, or they did not believe that the report would lead to improvement. Among managers with personnel responsibility, seven out of ten stated that they have received training in how to handle whistleblowing cases. The type of training the managers have received varies somewhat between the operating units. The survey shows that the extent of both bullying and sexual harassment has changed little from 2020. However, we see a decrease in sexual harassment for female conscripts/students. This change is mainly within the form of “gender harassment”.en_GB
dc.language.isonoben_GB
dc.subjectMobbingen_GB
dc.subjectSeksuell trakasseringen_GB
dc.subjectSpørreundersøkelseren_GB
dc.titleMobbing og seksuell trakassering i Forsvaret – resultater fra en spørreundersøkelse i 2022en_GB
dc.title.alternativeBullying and Sexual Harassment in the Norwegian Armed Forces – Results from the 2022 Surveyen_GB
dc.type.documentRapport
dc.source.issue23/01036en_GB
dc.source.pagenumber112en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record