Show simple item record

dc.contributor.authorKlepper, Karina Barnholten_GB
dc.contributor.authorBentstuen, Ole Ingaren_GB
dc.contributor.authorBergh, Arilden_GB
dc.contributor.authorBroen, Torgeiren_GB
dc.contributor.authorKveberg, Torbjørnen_GB
dc.contributor.authorLindgren, Petter Y.en_GB
dc.contributor.authorSivertsen, Eskil Grendahlen_GB
dc.contributor.authorSjøvik, Øyvinden_GB
dc.contributor.authorSvenes, Knuten_GB
dc.contributor.authorWaage, Kristinen_GB
dc.contributor.authorWindvik, Ronnyen_GB
dc.date.accessioned2023-05-08T19:29:38Z
dc.date.available2023-05-08T19:29:38Z
dc.date.issued2023-05-09
dc.identifier5807
dc.identifier.isbn978-82-464-3470-4en_GB
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/3181
dc.description.abstractNasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har gitt Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) i oppdrag å belyse teknologiske og samfunnsmessige utviklingstrekk av særskilt betydning for nasjonal sikkerhet. Dette skal bidra til utdypende kunnskap for NSMs sikkerhetsfaglige råd for 2025-2028. Rapporten tar opp forventet utvikling innenfor teknologi, klima og energisikkerhet og sammensatte trusler i et 2030-perspektiv, og hva dette kan bety for nasjonale sikkerhetsinteresser. Utviklingen av 5G har mye å si for stordata, kunstig intelligens og elektroniske kommunikasjonstjenester (EKOM). 5G vil danne basis for de aller fleste kommunikasjonstjenester. Det betyr mye for våre nasjonale sikkerhetsinteresser fram mot 2030. 5G vil få andre og nye sårbarheter sammenliknet med tidligere generasjoner. NATO forventer at kvanteteknologiske produkter vil ha operativ nytte om 5-15 år. Dette medfører store endringer for militære og sivile systemer innenfor autonomi, sensorer for etterretning, overvåkning og målfatning, kommunikasjon/krypto og dataprosessering (kvantedatamaskiner). Forsvarets og sivilsamfunnets sentrale kapabiliteter og kapasiteter må utvikles basert på dette. Klimaendringer en av de største utfordringene samfunnet står overfor. Variable energikilder, økt ekstremvær, automatisering, transnasjonale avhengigheter og økt potensiale for cyberhendelser og kaskadefeil øker kompleksiteten i energisystemet. Det kan gi økt sårbarhet, redusert pålitelighet og motstandsdyktighet i systemet. Hyppigere, langvarige strømbrudd og bortfall av samfunnskritiske tjenester over store områder er en risiko. Samfunnet blir mer avhengig av rombaserte tjenester. Stadig bedre tjenester utvikles innen kommunikasjon, observasjon og etterretning som følge av romvirksomheten. Militært tap av satellittkommunikasjon kan føre til degradering av kommando og kontroll og distribusjon av etterretningsinformasjon. Sivilt tap kan føre til bortfall av mange samfunnskritiske tjenester. Digitalisering av samfunnet øker angrepsflaten for datakriminalitet og offensive cyberoperasjoner. Digital sikkerhet må derfor inkludere norm- og sanksjonsarbeid, økt vekt på personellsikkerhet, kontinuerlig utvikling av maskinlæringsteknikker for deteksjon og kommunikasjon rundt egne cyberkapasiteter. Digitalisering, internett og sosiale medier har gitt nye muligheter og større effekt av påvirkningsoperasjoner med lav risiko. Forebygging og forsvar mot slike operasjoner krever god og omforent situasjons- og sikkerhetspolitisk forståelse i alle sektorer. Det krever kunnskap om truslene, virkemidlene, aktørene og deres hensikter. Det krever hurtig koordinerte responstiltak. Kina og Russland kan utøve økonomisk statshåndverk mot Norge. Fram mot 2030 kan økonomiske virkemidler ha stort potensial for å true norsk sikkerhet. Den teknologiske utviklingen gjør det vanskeligere å identifisere og ha kontroll over hvilke selskaper, leverandører og data kan utnyttes til formål som kan true Norges nasjonale sikkerhetsinteresser.en_GB
dc.description.abstractThe Norwegian Defense Research Institute (FFI) has been commissioned by the National Security Authority (NSM) to shed light on technological and societal developments of particular importance to national security. This will contribute to an in-depth knowledge base for the preparation of the chief NSM's Advise on National security (SFR) for 2025-2028. The report addresses expected developments in technology, climate and energy security and hybrid interference activities in a 2030 perspective and the significance for national security interests. The development of 5G is of great importance for big data, artificial intelligence and electronic communication services (ECOM). 5G will form the basis for the majority of communication services. It is highly important for our national security interests until 2030. 5G will have different and new vulnerabilities compared to previous generations. NATO expects that quantum technology products will be operationally useful in 5-15 years. This entails major changes for military and civilian systems within autonomy, sensors for intelligence, surveillance and targeting, communication/crypto and data processing (quantum computers). The central capabilities and capacities of the armed forces and civil society must adapt to the development. Climate change is one of the biggest challenges society faces. Variable energy sources, extreme weather, automation, transnational dependencies and increases in cyber incidents and cascading failures increase the complexity of the energy system. This may result in increased vulnerability, reduced reliability and resilience in the system and more frequent, long-lasting power outages and the loss of critical services over large areas. Society is increasingly dependent on space-based services. Ever better services are developed within communication, observation and intelligence as a result of space activities. Military loss of satellite communications can lead to the degradation of command and control and the distribution of intelligence information. Civil loss can lead to the loss of many critical services. Digitization of society increases the attack surface for computer crime and offensive cyber operations. Digital security must therefore include norm and sanction work, increased focus on personnel security, continuous development of machine learning techniques for detection and communication around own cyber capabilities. Digitization, the internet and social media gives new opportunities and greater effect to influence operations with low risk. Prevention and defence against such operations require a good and coordinated situational understanding and security policy in all sectors, knowledge of the threats, the means, actors and their intentions, and rapid coordination of response measures. China and Russia can exercise economic statecraft against Norway. Until 2030, economic instruments may have great potential to threaten Norwegian security. Technological developments make it more difficult to identify which companies, suppliers and data that can be used for purposes that may threaten Norway's national security interests.en_GB
dc.language.isonoben_GB
dc.subjectNasjonal sikkerhet
dc.subjectSamfunn og sikkerhet
dc.subjectTrusler
dc.subjectTeknologisk utvikling
dc.subjectKlimaendringer
dc.subjectHybridkrigføring
dc.titleTeknologiske og samfunnsmessige utviklingstrekk av betydning for nasjonale sikkerhetsinteresser i et 2030-perspektiven_GB
dc.type.documentRapport
dc.source.issue23/00879en_GB
dc.source.pagenumber114en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record