Show simple item record

dc.contributor.authorTansø, Ritaen_GB
dc.contributor.authorTeien, Hilde Kristinen_GB
dc.contributor.authorGlenna, Susanneen_GB
dc.contributor.authorStenberg, Pål Haralden_GB
dc.date.accessioned2023-03-15T10:13:22Z
dc.date.available2023-03-15T10:13:22Z
dc.date.issued2023-03-06
dc.identifier1549
dc.identifier.isbn978-82-464-3456-8en_GB
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/3158
dc.description.abstractFlere studier har vist at krevende militære feltøvelser leder til et betydelig energiunderskudd hos soldatene. Soldater inntar daglig omtrent 3000 kcal, selv om energiforbruket kan komme opp i 6000 kcal og de har mer mat tilgjengelig. Over tid kan energiunderskudd svekke soldatenes kognitive og fysiske yteevne, og føre til redusert operativ evne. Denne pilotstudien undersøkte mulighetene for å bytte ut to av tre hovedmåltider i de arktiske feltrasjonene med mer tilgjengelige energiholdige snacksvarer (energibarer og proteinshaker). Hensikten var å sikre bedre matinntak for å redusere energiunderskuddet under feltøvelser. Forsvaret får med denne pilotstudien en innsikt i hvordan feltrasjonene og ulike alternative matprodukter fungerer i felt for soldater i førstegangstjeneste, og om snacksvarene kan erstatte rasjonenes frysetørkede hovedmåltid. 76 frivillige soldater i førstegangstjenesten ved Gardeskolen til Hans Majestet Kongens garde deltok i pilotstudien, som ble gjennomført i mars 2021. Soldatene hadde fire dager med skytetrening. De marsjerte mellom skytebanene og sov ute i telt de tre første dagene, den siste natten sov de inne i leir. Deltakerne var delt i to grupper: kontrollgruppens deltakere fikk utdelt tre vanlige feltrasjoner per dag, og intervensjonsgruppens deltakere fikk utdelt en vanlig og to alternative feltrasjoner per dag. Totalt utgjorde rasjonene 3900 kcal/dag for begge grupper. Skytetreningen medførte ingen forskjell i energiinntaket mellom gruppene. Kontrollgruppen inntok 3090 ± 485 kcal/dag, og intervensjonsgruppen inntok 2955 ± 518 kcal/dag. Intervensjonsgruppen spiste 7 % mer proteiner og 7 % mindre karbohydrater enn kontrollgruppen, mens inntaket av fett var likt. Av de nye energiholdige snackproduktene var soldatene negative til proteinshaken, med 38 markeringer på minst likt og ingen markeringer på best likt. De var mer fornøyd med energibarene, som ga 19 markeringer på minst likt og 13 på best likt. De varme hovedmåltidene i de arktiske feltrasjonene var best likt (153 markeringer) av begge grupper. Av tilleggsproduktene i feltrasjonene ble en tortilla wrap spesielt godt likt (52 markeringer). Over 80 % valgte å ikke spise fruktsuppen som var med i feltrasjonene. De fleste deltakerne spiste mye av maten de fikk utdelt, utfordringen er å få de som er mer kresne i matveien til å spise mer. Energibarer veier ofte mer enn frysetørket mat med samme kaloriinnhold. Dersom frysetørket mat erstattes eller suppleres med energibarer kan økt vekt derfor bli en utfordring ved øvelser og oppdrag der all mat må tas med fra start. De varme frysetørkede hovedmåltidene var best likt, barer og shaker vil derfor trolig fungere best som et supplement til disse. En mulighet er å få flere matretter med litt ekstra smak inn i feltrasjonene, siden tortilla wrapen var best likt av tilleggsproduktene. Samtidig vil det trolig være kosteffektivt å bytte ut den maten i feltrasjonene som flertallet avstår fra å spise. Resultatene fra pilotstudien bidrar til å utvikle dagens feltrasjoner, og dermed redusere de negative effektene av energiunderskudd under militære feltøvelser.en_GB
dc.description.abstractSeveral studies have shown that demanding military field trials lead to a significant energy deficiency for the soldiers. Soldiers consumes about 3000 kcal daily, even if the energy expenditure can be up to 6000 kcal and more food is available. Negative energy balance over time can weaken the soldier’s cognitive and physical performance, and lead to reduced operative capability. This pilot study aimed to investigate the possibilities to exchange two out of three main courses in the artic field rations with more readily available energy-rich snacks (energy bars and protein shakes). The purpose was to ensure better food intake during field trials. With this pilot study, the Norwegian Armed Forces obtains increased insight into how the field rations and some alternative food products works for new recruits in the field, and if the snack products can replace freeze-dried main courses. 76 voluntary recruits at the Guard School to His Majesty the King’s Guard participated in the study that was held in March 2021. The soldiers had four days of shooting practice. They marched between the shooting ranges and slept in tents the first three days, the last night they slept in the camp. The participants were divided into two groups: the participants in the control group got three normal field rations each day, while the participants in the intervention group got one normal and two alternative field rations each day, a total of 3900 kcal/day for both groups. The shooting practice did not give any difference in the energy intake between the groups. The control group consumed 3090 ± 485 kcal/day, while the intervention group consumed 2955 ± 518 kcal/day. The intervention group ate 7 % more proteins and 7 % less carbohydrates than the control group, while the intake of fat was the same in both groups. Among the new snack products, the soldiers were more negative to the protein shake with 38 markings on least liked, and no markings on best liked. They were more satisfied with the energy bars, with 19 markings on least liked and 13 on best liked. The hot main courses in the artic field rations were best liked (153 markings) by both groups. The tortilla wrap, one of the additional products in the field rations, was especially well liked (52 markings on best liked). Over 80 % chose not to eat the fruit soup that was in the field rations. Most of the participants ate a lot of the food they were supplied with, the challenge is to increase the food intake for those who are picky in their eating habits. Energy bars are often heavier in weight than freeze-dried food with the same energy content. If freeze-dried food is substituted with energy bars, the extra weight can thus become a challenge on field trials where all the food has to be carried from start. All participants preferred the hot main courses in the artic field rations best, bars and shakes will probably work best as supplements to the main courses. A possibility would be to get more food items with extra flavor into the field rations, since the tortilla wrap was best liked of the additional products. Additionally, removing non-preferable food items from the rations can be a cost effective reduction. The results from this pilot study can contribute to the development of today’s field rations, and thus reduce the negative effects of energy deficit under military field exercises.en_GB
dc.language.isonoben_GB
dc.subjectErnæringen_GB
dc.subjectHelseen_GB
dc.subjectFeltforsøken_GB
dc.subjectMilitære øvelseren_GB
dc.subjectFørstegangstjenesteen_GB
dc.titlePilotstudie ernæring – test av alternative matprodukter i arktiske feltrasjoneren_GB
dc.title.alternativePilot study nutrition – test of alternative food products in artic field rationsen_GB
dc.source.issue23/00449en_GB
dc.source.pagenumber62en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record