Show simple item record

dc.contributor.authorKristensen, Tor Eriken_GB
dc.contributor.authorOsnes, Andreas Nygården_GB
dc.date.accessioned2022-11-15T14:35:06Z
dc.date.available2022-11-15T14:35:06Z
dc.date.issued2022-10-27
dc.identifier5724
dc.identifier.isbn978-82-464-3428-5en_GB
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/3089
dc.description.abstractAmmonium nitrate (AN) is a solid chemical compound of paramount significance in the field of agriculture, as a high-nitrogen fertilizer component, and in the formulation of blasting explosives having major civilian applications within mining, quarrying and infrastructure construction work. Global production of AN totals several tens of millions of tonnes per year. AN is both a principal source of plant nutrient nitrogen and the world’s main source of explosive power for heaving and shattering, making the material common in manifold parts of civil society. Although stable under normal conditions of transportation and storage, AN harbors significant energetic potential, even when uncontaminated and without sensitizing admixtures. It may decompose explosively under certain adverse conditions – fire scenarios in particular. Historically, accidental bulk explosions of AN materials have given occasion to several of the worst industrial disasters of the last hundred years, killing thousands of people and inflicting enormous material destruction. The grave accident record related to AN has been persistent. Serious accidents with AN involved, with some of these being of truly catastrophic proportions, have hit city and port areas in the USA, China and Lebanon in the course of the last decade. Preparation of government guidelines and regulations for AN products with regard to production, transportation and storage – as solid materials (granules, prills, etc.), as aqueous solutions or in the form of aqueous emulsions, suspensions or gels – have for many years now proven to be a regulatory challenge. AN’s many uses and the sheer volume of AN production, when combined with the rather unpredictable behavior of AN materials under the influence of heat and/or shock, have made existing regulations in most parts of the world a type of needed compromise. For all practical purposes, AN is regulated for transport and storage as an oxidizing substance, even though the compound clearly harbors fundamentally explosive properties when handled in all but pure form and in large quantities. The objective of the present report is the creation of an updated scientific framework that may be used by those whose assignment is the formulation of regulations and guidelines pertaining to storage of AN products – both solid and fluid ones. The work herein includes the categorization of AN products covered by the Seveso-III Directive into a simplified three-tier classification system and the formulation of specific recommendations on the subject of separation distances between facilities with AN products and protected places, as well as guidelines on internal arrangements of storage facilities holding critical AN products. The concepts of detonation and blast wave dynamics have been central to all work herein. Expectantly, this text may prove useful for those involved in handling or regulating AN products. Effective regulation of AN products must ultimately address the fundamental unpredictability of the nature of AN: it normally behaves as a conventional solid oxidizing substance, hazardous yet fairly controlled, but it can now and then suddenly take on violently explosive characteristics. Significantly, it has proven all but impossible to predict exactly under what conditions that is likely to happen. The prospect of detonation must therefore regularly be taken into account.en_GB
dc.description.abstractAmmoniumnitrat (AN) er en fast kjemisk forbindelse av svært stor betydning innenfor jordbruk, som en særlig nitrogenrik gjødselkomponent, og i tilvirkningen av sprengstoff med avgjørende sivile anvendelser innen gruvedrift, dagbruddsdrift og infrastrukturarbeid. Verdensproduksjonen av AN er på flere titalls millioner tonn per år. AN er både en primærkilde til nitrogennæring for planter og verdens hovedkilde til eksplosiv kraft for heving og knusing, noe som gjør materialet utbredt i mange deler av sivilsamfunnet. Selv om materialet er stabilt under normale transport- og lagringsforhold, har AN et betydelig energetisk potensiale, selv i ren form og uten sensiterende tilsetninger. Det kan dekomponere eksplosivt under enkelte særlig ugunstige forhold, spesielt i brannscenarioer. Bulkeksplosjoner av AN-materialer har historisk sett vært årsak til flere av de aller verste industrikatastrofer de siste hundre årene, med tusener av dødsfall og voldsomme materielle ødeleggelser som resultat. Den alvorlige ulykkeshistorikken tilknyttet AN har vært vedvarende. Alvorlige ulykker med AN involvert har rammet by- og havneområder i USA, Kina og Libanon bare i løpet av det siste tiåret. Enkelte av uhellene har vært av katastrofale proporsjoner. Utforming av myndighetsbestemmelser og retningslinjer for håndtering av AN-produkter med hensyn på produksjon, transport og lagring – enten som faste materialer (granuler, priller, etc.), som vandige oppløsninger eller i form av vandige emulsjoner, suspensjoner eller geler – har vært utfordrende over lang tid. ANs mange bruksområder og stoffets store produksjonsvolum, kombinert med AN-stoffers uforutsigbare oppførsel under påvirkning av varme og/eller sjokk, har gjort eksisterende reguleringer i de fleste deler av verden til et nødvendig kompromiss. For alle praktiske formål reguleres AN for transport og lagring som et oksiderende materiale, selv om stoffet besitter grunnleggende eksplosive egenskaper når det håndteres i tilnærmet ren form og i større mengder. Denne rapporten har til hensikt å skissere et oppdatert vitenskapelig rammeverk som kan brukes av de organer som utarbeider reguleringer og retningslinjer for lagring av AN-produkter – både faste og flytende. Arbeidet i denne rapporten inkluderer kategorisering av alle AN-produkter i Seveso III-direktivet ved bruk av et enkelt tretrinns klassifiseringssystem, formulering av konkrete anbefalinger hva angår sikkerhetsavstander mellom lagre for AN-produkter og den omkringliggende bebyggelse, i tillegg til retningslinjer vedrørende intern ordning av lagerbygninger med kritiske AN-produkter. Detonasjon og sjokkbølgedynamikk har vært sentrale konsepter for alt arbeid involvert. Forhåpentligvis vil denne rapporten være et nyttig verktøy for de som er involvert i håndtering eller regulering av AN-produkter. Regulering av AN-produkter må ta hensyn til disse stoffenes uforutsigbare egenskaper. AN oppfører seg typisk som et oksiderende faststoff, det vil si farlig men relativt forutsigbart. Av og til kan det imidlertid oppføre seg eksplosivt. Siden det har vist seg vanskelig å forutsi når dette kan inntreffe, må muligheten for hendelser som involverer eksplosiv omsetning av stoffet (detonasjon) derfor regelmessig tas i betraktning.en_GB
dc.language.isoenen_GB
dc.subjectAmmoniumnitraten_GB
dc.subjectDetonasjonen_GB
dc.subjectEksplosiveren_GB
dc.subjectEksplosjoneren_GB
dc.subjectIndustrien_GB
dc.subjectSjokkbølgeren_GB
dc.titleSafe storage of ammonium nitrate products –scientific framework for government regulationsen_GB
dc.source.issue22/02158en_GB
dc.source.pagenumber88en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record