Show simple item record

dc.contributor.authorJohnsen, Ida Vaaen_GB
dc.date.accessioned2022-09-05T07:04:16Z
dc.date.available2022-09-05T07:04:16Z
dc.date.issued2022-08-18
dc.identifier5493
dc.identifier.isbn978-82-464-3412-4en_GB
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/3057
dc.description.abstractI henhold til avtale med Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) foretar Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) kjemisk analyse og vurdering av overvåkningsprøver som blir tatt ved Forsvarets destruksjonsanlegg for ammunisjon i Lærdal kommune. Overvåkningen gjøres årlig for å følge med på forurensningsgraden av metaller i de to områdene som Forsvaret foretar destruksjon av ammunisjon. I denne rapporten blir resultatene fra overvåkningen av tungmetallforurensning i 2021 presentert. Dette arbeidet støtter oppunder Forsvarsektorens klima- og miljøstrategi og mål om å ha god oversikt over kilder til forurensning og sørge for at forurensning til vann og grunn overvåkes og minimeres. I Øyradalen sørøst for Lærdal sentrum ligger Forsvarets demoleringsfelt for ammunisjon, der ammunisjon demoleres ved åpen detonasjon. I tillegg til demoleringsfeltet i Øyradalen er det et anlegg for destruksjon av krutt og småkaliberammunisjon i Tønjumdalen. Destruksjon av denne typen ammunisjon foregår i en forbrenningsovn med tilknyttet renseanlegg. I 2008 anbefalte FFI at også dette området ble inkludert i en årlig prøvetaking tilsvarende den som foretas i Øyradalen. Konsentrasjonen av kobber i demoleringsfeltet i Øyradalen var forhøyet i forhold til kobberkonsentrasjonen til referanseområdet innerst i dalen. Den gjennomsnittlige kobberkonsentrasjonen i jorden i demoleringsfeltet var i 2021 på 575 mg/kg. Denne konsentrasjonen var noe høyere enn det som ble målt i 2020 (461 mg/kg). Det var også et noe forhøyet nivå av bly og sink, mens konsentrasjonen av de andre målte metallene var på bakgrunnsnivå. Selv om det er usannsynlig at demoleringsfeltet kan utgjøre en risiko for beitende dyr, kan det ikke helt utelukkes på grunn av stedvis høye kobberkonsentrasjoner. Elven Nivla renner gjennom demoleringsfeltet, og her var konsentrasjonen i alle prøvepunktene under grenseverdiene for toksisk effekt i ferskvann på 7,8 μg Cu/L og 1,2 μg Pb/L. På bakgrunn av målte metallkonsentrasjoner i Nivla i 2021 kan effekt på vannlevende organismer utelukkes. I Tønjumdalen ble det registrert et noe forhøyet nivå av bly i nærområdet til destruksjons-anlegget, mens konsentrasjonen av de andre målte metallene var tilsvarende det som naturlig kan forventes i området. Blykonsentrasjonen var på omtrent samme nivå som tidligere år. Forurensningsnivået av ammunisjonsrelaterte metaller i grunnen rundt destruksjonsanlegget utgjør ikke noen helserelatert risiko, og det vurderes at forurensningsnivået heller ikke utgjør noen risiko for beitedyr. Elven Kuvella renner rett ved destruksjonsanlegget i Tønjumdalen. Konsentrasjonen av metaller i Kuvella oversteg ved et prøvepunkt AA-EQS-grenseverdien for bly i ferskvann. Basert på forekomst av metaller i jord og vannprøver fra Ørjadalen og Tønjumdalen i Lærdal er det lav risiko for mennesker og lokal fauna, men økt risiko kan ikke helt utelukkes. FFI anbefaler derfor at områdene ikke aktivt benyttes som beiteområde for beitedyr og at områdene fortsatt overvåkes.en_GB
dc.description.abstractIn accordance with an agreement with the Norwegian Defence Logistics Organization (FLO), the Norwegian Defence Research Establishment (FFI) carries out chemical analysis and assessment of soil and water samples taken at the Armed Forces demolition facility for munitions in Lærdal municipality. An annual monitoring is done in order to document the degree of metal pollution in the two areas where demolition are carried out. In this report, the results from the monitoring of heavy metal pollution in 2021 are presented. This work supports the Norwegian Defense Sector's climate and environmental strategy’s goal of having an overview of sources of pollution and ensuring that pollution of water and soil is monitored and minimized. In Øyradalen southeast of Lærdal center, the Norwegian Armed Forces has a demolition facility where munitions are demolished by open-air detonation. In addition to the facility in Øyradalen, a destruction facility for small arms munitions and propellant is localized in Tønjumdalen. The destruction of such munitions takes place in an incinerator connected to a treatment plant. In 2008 FFI recommended that this area should be included in the monitoring program. The concentrations of copper in the demolition area in Øyradalen were higher than at the reference station in the valley. The mean concentration of copper in the demolition area was 575 mg/kg in 2021. This concentration was a slightly higher than the concentration measured in 2020 (461 mg/kg). Zinc and lead levels were also above background levels, while the concentrations of other heavy metals were equivalent to background levels. It is unlikely that the grazing animals at the demolition area is at risk for poisoning, but due to locally high copper concentrations, it cannot be excluded. In the river Nivla, which runs through the demolition area, the concentration of copper and lead did not exceed the limit values for toxic effects (7.8 μg Cu/L and 1.2 μg Pb/L) in any of the sampling points. Based on measured concentrations in Nivla in 2021, effects on aquatic organisms is negligible. The concentrations of lead in soil near the destruction facility in Tønjumdalen were above background levels, while the concentrations of other heavy metals were comparable with the background levels. The lead concentration in the soil in 2021 was on the same level as previous years. Still, the contamination level in Tønjumdalen was within the national limits for recreational areas, and no risk for health or grazing animals is expected. The concentration of lead in the river Kuvella in Tønjumdalen were above the limit for toxic effects of aquatic organisms in freshwater (AA-EQS) in one sample, and effects on aquatic organisms cannot be excluded. Based on the occurrence of metals in soil and water samples from Øyradalen and Tønjumdalen in Lærdal, the risk to humans and local fauna is low, but cannot be excluded. FFI therefore recommends that the areas are not actively used as grazing areas for animals and that the areas are still monitored.en_GB
dc.language.isonoben_GB
dc.subjectTungmetalleren_GB
dc.subjectAmmunisjonen_GB
dc.subjectDestruksjonen_GB
dc.subjectForurensningen_GB
dc.titleOvervåking av tungmetallforurensning ved Forsvarets destruksjonsanlegg for ammunisjon i Lærdal kommune –resultater for 2021en_GB
dc.title.alternativeMonitoring of heavy metal contamination at the Norwegian Armed Forces demolition facility for munitions in Lærdal municipality – results from 2021en_GB
dc.source.issue22/00987en_GB
dc.source.pagenumber38en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record