Show simple item record

dc.contributor.authorOlsen, Frode Bergen_GB
dc.contributor.authorThorsberg, Lineen_GB
dc.contributor.authorFeet, Else Heleneen_GB
dc.date.accessioned2022-06-23T11:04:27Z
dc.date.available2022-06-23T11:04:27Z
dc.date.issued2022-06-15
dc.identifier1646
dc.identifier.isbn978-82-464-3403-2en_GB
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/3040
dc.description.abstractNasjonale forsvarsmarkeder skiller seg fra åpne markeder ved at det ofte er kun én kunde og et begrenset antall leverandører i hvert land. I tillegg har markedene ofte begrenset størrelse og med få enkeltkontrakter og lange anskaffelsessykluser. De fleste land med egen forsvarsindustri har etablert ordninger som støtter opp under egne bedrifter av hensyn til nasjonale sikkerhetsinteresser. Innovasjonsprosesser rettet mot militære markeder er derfor annerledes enn innovasjon rettet mot sivile markeder. Det er begrenset åpenhet om brukernes behov og sårbarheter, det er ofte få tilbydere, og disse er ofte nisjebaserte og høyt spesialiserte. Det betyr at vanlige markedsmekanismer ikke fungerer. I denne rapporten gjør vi en casestudie av investeringsprosjektet Oppgradering SISAM med utgangspunkt i et rammeverk for analyse av teknologiske innovasjonssystemer. Rammeverket er utviklet i akademia for å gi beslutningstagere en dypere forståelse av innovasjonssystemer og bakgrunn for utforming av politikk. Vår oppfatning er at rammeverket løfter frem sammenhenger som er viktige for innovasjonsevnen, selv for små systemer i ikke-ideelle markeder, slik som det norske forsvarsmarkedet. Vi er dermed av den oppfatning av metoden er godt egnet for videre studier av innovasjonssystemer innenfor det norske trekantsamarbeidet. Gjennom analysen av caset har vi identifisert to fremtredende systemiske områder som krever tiltak for å motvirke mulig negative effekter: 1. Caset faller inn under et av de teknologiske kompetanseområdene 2. Det norske markedet har begrenset størrelse og har ofte lange anskaffelsessykluser. I vårt tilfelle trekker vi, blant flere tiltak, frem effekten av å skape større kontinuitet i kunnskapsutvikling og teknologiutvikling. Dette kan oppnås ved en inkrementell oppgradering av systemer i takt med teknologiutvikling og endringer i driftsbehov. Dette vil også bidra til rask, effektiv og kontinuerlig tilbakekobling fra brukerbehov tilbake til utvikling. Videre foreslår vi at beslutningstakere opprettholder og styrker sitt bidrag til leverandørens suksess i utlandet, da dette sikrer økonomisk levedyktighet og utsetter leverandøren for nye brukerbehov og nye krav som i neste omgang kan bidra til økt innovasjon nasjonalt.en_GB
dc.description.abstractNational defense markets are different from open markets in that there is often only one customer and a limited number of suppliers in each country. In addition, the markets are often of limited size and with few contracts and long procurement cycles. Most countries with a national defense industry have established schemes supporting their own companies for reasons of national security interests. Innovation processes aimed at military markets are therefore different from innovation aimed at civilian markets. There is limited transparency regarding users' needs and vulnerabilities, there are often few providers, and these are often niche-based and highly specialized. This means that common market mechanisms do not work. In this report, we conduct a case study of the investment project "SISAM upgrade" based on a framework for analysis of technological innovation systems. The framework has been developed in academia to give decision-makers a deeper understanding of innovation systems and a background for policy-making. Our view is that the framework highlights contexts that are important for the ability to innovate, even for small systems in non-ideal markets, such as the Norwegian defense market. We are therefore of the opinion that the method is well suited for further studies of innovation systems within the Norwegian triangular collaboration. Through the analysis of the case, we have identified two prominent systemic challenges: 1. The case falls under one of the technological competence areas 2. The Norwegian market is of limited size and often has long procurement cycles. In order to maintain or strengthen a system's ability to innovate, measures must be implemented that counteract possible negative effects. In our case, we highlight, among several measures, the effect of creating greater continuity in knowledge development and technology development. This can be achieved by an incremental upgrade of systems in step with technology development and changes in operational needs. This will also contribute to fast, efficient and continuous feedback from user needs back to development. Furthermore, we propose that decision-makers contribute to the supplier's success abroad, as this ensures financial viability and exposes the supplier to new user needs and new requirements, which in turn can contribute to increased innovation nationally.en_GB
dc.language.isonoben_GB
dc.subjectInnovasjonen_GB
dc.subjectMateriellanskaffelseren_GB
dc.subjectMilitær teknologien_GB
dc.subjectTeknologisk utviklingen_GB
dc.subjectTrekantmodellenen_GB
dc.titleSISAM oppgradering – en casestudie og analyse av et teknologisk innovasjonssystemen_GB
dc.title.alternativeSISAM upgrade – A short analysis of a technological innovation systemen_GB
dc.source.issue22/01290en_GB
dc.source.pagenumber43en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record