Show simple item record

dc.contributor.authorSteder, Frank Brundtlanden_GB
dc.date.accessioned2022-06-08T06:55:46Z
dc.date.available2022-06-08T06:55:46Z
dc.date.issued2022-06-08
dc.identifier5702
dc.identifier.isbn978-82-464-3411-7en_GB
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/3034
dc.description.abstractForsvarets operative evne er til enhver tid avhengig av friskt og stridsdyktig personell. I denne rapporten diskuteres resultatene fra et større felteksperiment med ulike desinfeksjonsprodukt i Hemsedal kommune. Rapporten belyser viktigheten av å opprettholde ansattes evne til å utføre pålagte oppgaver som forventes løst. Erfaringene fra Hemsedal kommune kan bidra til å styrke Forsvarets operative evne gjennom økt tilgang på friskt og stridsdyktig personell. Erfaringene kan også bidra til bedre forebygging og større avgrensning av virusutbrudd i operasjoner og på øvelser i regi av Forsvaret. Et felteksperiment innebærer at forskning blir gjennomført i sin naturlige kontekst hvor den daglige aktiviteten er «som vanlig». I samarbeid med SoftOx Solutions, AirthingsTM og Hemsedal kommune har FFI analysert fordeler og ulemper med alkoholfrie desinfeksjonsmidler, sammenlignet med alkoholholdige desinfeksjonsmidler. I tillegg til felteksperimentets stordataanalyse fra 175 innendørs luftkvalitetssensorer ble det gjennomført en serie med kontrollerte laboratorieeksperimenter i AirthingsTM levende laboratorium. Et laboratorie-eksperiment innebærer at forskningen blir gjennomført i et kunstig og kontrollert miljø. Det ble også gjennomført to spørreundersøkelser, før og etter en intervensjonsperiode, blant ansatte og brukere i Hemsedal kommune. Rapporten analyserer og kartlegger sammenhengen mellom målt luftkvalitet og den subjektive opplevelsen som følge av bruken fra ulike desinfeksjons-produkter i et gitt arbeidsmiljø. Resultatene fra stordataanalysen viser at alkoholfrie desinfeksjonsprodukter reduserer nivået på flyktige organiske kjemikalier (VOC) i intervensjonsperioden med 30–60 prosent, sammenlignet med alkoholholdige desinfeksjonsmidler. Kontrollerte laboratorieeksperiment understøtter stordataanalysen fra felteksperimentet i Hemsedal; alkoholfrie desinfeksjonsprodukter påvirker VOC i mindre omfang enn alkoholholdige desinfeksjonsprodukter. Analysene fra spørre-undersøkelsene viser at de ansatte opplever bedre inneklima og økt velvære i arbeidstiden når de bruker alkoholfrie desinfeksjonsprodukter. Resultatene visere også en statistisk signifikant sammenheng mellom rapportert langtidssykefravær, VOC og temperatur. Disse funnene er relevant for ansattes prestasjon, trivsel, miljø og sykefravær i enhver organisasjon.en_GB
dc.description.abstractThe Norwegian Armed Forces' operational capability is at all times dependent on healthy and combat-ready personnel. This report discusses the results from a larger field experiment with various disinfection products in Hemsedal municipality. The report highlights the importance of maintaining the ability of employees to perform assigned tasks. The experiences from Hemsedal municipality can contribute to strengthening the Norwegian Armed Forces' operational capability through increased access to healthy and combat-ready personnel. The experiences can also contribute to better prevention and greater delimitation of virus outbreaks in operations and exercises under the auspices of the Norwegian Armed Forces. A field experiment means that research is carried out in its natural context where the daily activity is "as usual". In collaboration with SoftOx Solutions, AirthingsTM and Hemsedal Municipality, FFI has analyzed the advantages and disadvantages of non-alcoholic disinfectants, compared with alcoholic disinfectants. In addition to the field experiment's big data analysis from 175 indoor air quality sensors, a series of controlled laboratory experiments were performed at AirthingsTM living laboratory in Bergen. A laboratory experiment means that the research is carried out in an artificial and controlled environment. Two surveys were also conducted, before and after an intervention period, among employees and users in Hemsedal municipality. The report analyzes and maps measured air quality and the subjective experience as a result of the use of various disinfection products in a given work environment. The results from the big data analysis show that non-alcoholic disinfectant products reduce the level of volatile organic chemicals (VOC) during the intervention period by 30–60 percent, compared with alcoholic disinfectants. Controlled laboratory experiments support the big data analysis from the field experiment in Hemsedal; non-alcoholic disinfectant products affect VOC to a lesser extent than alcoholic disinfectant products. The analyzes from the questionnaires show that the employees experience a better indoor climate and increased well-being during working hours when they use non-alcoholic disinfectant products. The results also show a statistically significant correlation between reported long-term sick leave, VOC and temperature. These findings are relevant to employee performance, well-being, the environment and sick leave in any organization.en_GB
dc.language.isonoben_GB
dc.subjectStatistisk analyseen_GB
dc.subjectStordataen_GB
dc.subjectTilgjengeligheten_GB
dc.subjectLuftanalyseren_GB
dc.subjectDesinfeksjonen_GB
dc.titleKan alkoholfrie desinfeksjonsprodukter styrke Forsvarets operative evne?en_GB
dc.title.alternativeCan non-alcoholic disinfection products strengthen the Norwegian Armed Forces' operational capability?en_GB
dc.source.issue22/01214en_GB
dc.source.pagenumber94en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record