Show simple item record

dc.contributor.authorSellevåg, Stig Runeen_GB
dc.date.accessioned2022-05-20T13:14:01Z
dc.date.available2022-05-20T13:14:01Z
dc.date.issued2022-05-18
dc.identifier1619
dc.identifier.isbn978-82-464-3407-0en_GB
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/3027
dc.description.abstractFormålet med dette arbeidet har vært å utvikle nye metoder for analyse av totalforsvarsevnen som skal understøtte den nasjonale og allierte forsvarsinnsatsen. Basert på systemtenkning for komplekse systemer, har et minimumssystem av sivile totalforsvarsfunksjoner som er nødven-dig for å forsvare Norge gjennom kontinuerlig innsats i fred, krise og væpnet konflikt blitt utledet. Verdier og prioriteringskriterier for systemet er basert på at sivil støtte til Forsvaret, Nato og nære allierte skal være opprettholdt i hele krisespekteret. Med utgangspunkt i Natos syv grunnleggende forventninger, er følgende sivile totalforsvarsfunk-sjoner utledet på sektornivå: Energiforsyning, matvareforsyning, vannforsyning, helsetjenester, elektroniske kommunikasjonstjenester, transporttjenester, finansielle tjenester og tjenester for posisjonsbestemmelse, navigasjon og tidsbestemmelse. En slik funksjonsbasert tilnærming vil danne grunnlag for å analysere funksjonsevne, kritiske avhengigheter og sårbarheter i de sivile totalforsvarsfunksjonene i hele krisespekteret. I tillegg har dette arbeidet foreslått hvordan syste-met av sivile totalforsvarsfunksjoner kan kobles til scenario- og kapabilitetsanalyser som ligger til grunn for Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) sin støtte til forsvarsplanlegging. Dette arbeidet har også fremsatt fire prinsipper for FFIs analyser av totalforsvarsevnen som skal understøtte nasjonal og alliert forsvarsinnsats. Disse prinsippene er: • Samme antagelser; antagelser som ligger til grunn for forsvarsplanleggingen, må også legges til grunn for analyser av totalforsvarsevnen som skal understøtte den nasjonale og allierte forsvarsinnsatsen • Balanse mellom Forsvarets og alliertes behov for sivil støtte og sivilsamfunnets evne til å understøtte forsvarsinnsatsen • Realisme, herunder forstå og ta hensyn til rammebetingelser uten å falle i kognitive fall-gruver, samt vurdere den reelle totalforsvarsevnen som skal understøtte nasjonal og alliert forsvarsinnsats • Langsiktighet; FFI benytter normalt et 20 års tidsperspektiv for å vurdere om forsvars-planer er bærekraftige Gjennom disse prinsippene og modellering av systemet av sivile totalforsvarsfunksjoner, er det mulig å få et bedre grep om hvordan totalforsvarsevnen bør videreutvikles slik at det skjer i takt med videreutviklingen av Forsvaret og i lys av samfunnsutviklingen for øvrig. Samlet bidrar dette til å styrke FFIs støtte til Forsvarsdepartementets politikkutforming og langtidsplanlegging innen totalforsvar.en_GB
dc.description.abstractThe defence of Norway is built upon national defence, NATO’s collective security, and bilateral support and reinforcements from closed allies. These three lines of defence efforts are under-pinned by the total defence concept that builds national resilience. With increasing interdepend-encies between critical infrastructures and the fragmented governance of risks across public sectors, current strategies for strengthening resilience are at risk of becoming insufficient. To better inform policies for improving national resilience, there is a need for modelling methods that build upon complexity theory-based system-of-systems approaches. To this end, this work has proposed a system-scale and cross-sector functional approach for modelling total defence systems. The functional approach is established on the basis of an ab-straction-decomposition space for critical infrastructure systems. The purpose of the system as a whole is to ensure the defence of Norway through continuous effort during peacetime, crisis and armed conflict. The values and priority measures of the system is to maintain civil support to the Norwegian Armed Forces, NATO and closed allies throughout the whole crisis spectrum. Based on NATO’s baseline requirements, the following minimum set of total defence functions has been identified at a sectoral level: Energy supplies, food supplies, water supplies, health services, electronic communication services, transport services, financial services and position-ing, navigation and timing (PNT) services. In addition, this work has proposed how analyses of the total defence system can be related to scenario and capability analyses that are used for defence planning. This work has also proposed four principles for analyses of the total defence that support the national and allied defence efforts. These principles are: • Same assumptions; the assumptions that underlie defence planning must also form the basis for the analyses of the total defence that support the national and allied defence efforts • Balance between the armed forces’ need for civil support and the civil society’s ability to provide it • Realism, including understanding and taking into account the operating environment, and assess the real ability of the total defence to support national and allied defence ef-forts • Long-term perspective; a 20-year time perspective is normally used in Norway to as-sess the feasibility of defence plans By applying these principles and by modelling the proposed minimum total defence system, it is possible to shed new light on how Norway’s total defence should improve for the future.en_GB
dc.language.isonoben_GB
dc.subjectTotalforsvaren_GB
dc.subjectForsvareten_GB
dc.subjectNatoen_GB
dc.subjectKritiske samfunnsfunksjoneren_GB
dc.subjectForsvarsanalyseen_GB
dc.subjectModelleringen_GB
dc.titleSivil støtte til Forsvaret – en funksjonsbasert tilnærming for modellering av totalforsvarsevneen_GB
dc.title.alternativeEngelsk tittel Civil Support to Armed Forces – A Functional Approach for Modelling Total Defence Systemsen_GB
dc.source.issue22/01207en_GB
dc.source.pagenumber39en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record