Show simple item record

dc.contributor.authorBirutis, Agniusen_GB
dc.contributor.authorMykkeltveit, Andersen_GB
dc.contributor.authorUlversøy, Toreen_GB
dc.contributor.authorBorlaug, Øystein Dagen_GB
dc.contributor.authorKårstad, Jørnen_GB
dc.date.accessioned2022-05-12T11:31:56Z
dc.date.available2022-05-12T11:31:56Z
dc.date.issued2022-04-27
dc.identifier1556
dc.identifier.isbn978-82-464-3406-3en_GB
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/3022
dc.description.abstractInformation and communication technology (ICT) is a critical factor needed by the Norwegian Armed Forces to succeed in their missions. Over the coming years, the Norwegian defence sector will invest heavily in new combat-near ICT solutions. Technologies developed for the civilian market are expected to be an integral part of this investment. Commercial mobile technology is a technology that is developed for the commercial market and has gathered interest in the military worldwide as a cost-effective alternative to cover some of the military needs for communication services. The latest fifth generation of mobile communications (5G) can benefit the military in several domains, including radio communication. The 5G radio interface, called New Radio (NR), provides high transmission speeds and introduces some novelties like multi-antenna operation on high frequencies. However, a commercial technology like 5G NR is not explicitly designed to meet the military requirements for robustness. There is a lack of information on how well 5G NR performs when exposed to electronic warfare such as radio jamming. Insights into the effect of jamming are needed to assess operational scenarios in which 5G is safe for military use. This report documents a study of the threat of radio jamming on the 5G NR. We introduce the necessary background on 5G NR. Then, we discuss 5G NR vulnerabilities to jamming based on theory and literature, but none of these previous studies have examined the effect of jamming on a complete and real-life 5G NR system. Therefore, we conducted a jamming experiment, creating a realistic scenario where a custom-made jammer aimed to disrupt a commercial 5G NR system that consisted of an off-the-shelf smartphone and a commercial base station antenna operating on the 3.6 GHz frequency band. The experiment showed that the uplink signal was the most vulnerable part of the radio communication, primarily because of the limited transmit power at the user terminal. The 5G radio system adapted to moderate jamming by lowering the modulation and coding scheme. However, in some cases, the 5G radio system struggled to find the optimal parameters. When the jamming signal was too strong, the 5G connection was terminated. We identified a threshold (breaking point) at which a jamming signal was too strong for the 5G NR system to work. By combining our experimental results with theoretical propagation models, we developed a model that estimates the distance between a jammer and a base station and the jammer output power an adversary needs for a successful jamming attack. The model can help evaluate the threat level and decide whether or not 5G NR is suitable for a given military scenario. We identified several practical mitigation measures that might make the 5G radio communication, especially the uplink transmission, more robust against radio jamming. Future studies should further investigate the implementation aspects of these jamming mitigation measures in the military use of 5G.en_GB
dc.description.abstractInformasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) er anerkjent av Forsvaret som en kritisk faktor for at de skal kunne løse sine oppgaver. De kommende årene vil forsvarssektoren investere store summer i kampnær IKT gjennom programmet Mime. Det forventes at mye av teknologien som tas i bruk er utviklet for det sivile markedet. Kommersiell mobilteknologi er en slik teknologi som er utviklet for det sivile markedet og som de siste årene har fått mye oppmerksomhet fra forsvarssektoren i mange land som et kostnadseffektivt alternativ for å dekke noen militære behov for kommunikasjonstjenester. Femte generasjons mobilteknologi (5G) er nyeste generasjon mobilteknologi og kan utnyttes i militær sammenheng på flere måter, blant annet til radiokommunikasjon. Radiogrensesnittet i 5G, New Radio (NR), gir høy overføringshastighet samtidig som det tilbyr nye teknologiske løsninger som bruk av multi-antenner på høye frekvenser. Imidlertid er en kommersiell teknologi som 5G ikke spesifikt designet med tanke på å oppfylle militære krav til robusthet. Det er stor usikkerhet omkring hvordan 5G NR fungerer når det er utsatt for elektronisk krigføring slik som jamming. Innsikt i ytelsen til 5G NR under påvirkning av jamming er derfor viktig å ha for å kunne vurdere i hvilke operasjonelle scenarioer 5G er trygt å bruke under militære operasjoner. Denne rapporten dokumenterer en studie av trusselen fra jamming mot 5G NR. Vi introduserer nødvendig bakgrunn om 5G NR. Deretter diskuterer vi sårbarheter 5G NR har for jamming, basert på teori og litteratur, men ingen av disse foregående studiene har undersøkt effekten av jamming på et virkelig 5G-system. Vi gjennomførte derfor et eksperiment der vi skapte et realistisk oppsett med en spesiallaget jammer og et kommersielt 5G NR-system som besto av en hyllevare-smarttelefon og en kommersiell antenne på en basestasjon som opererte på 3,6 GHz-frekvensbånd. Resultatene fra eksperimentet viste at signalet fra brukerutstyret til basestasjonen, kalt opplink, var mest sårbar, hovedsakelig på grunn av brukerutstyrets begrensede sendeeffekt. 5G-systemet viste seg å kunne tilpasses jamming med moderat effekt gjennom å redusere parameterne for koding og modulasjon. Imidlertid hadde 5G-systemet i noen tilfeller problemer med å finne riktige parameterverdier. Når signalet fra jammeren var for sterkt, ble 5G-forbindelsen terminert. Ut fra resultatene fra eksperimentet identifiserte vi et jammenivå der jammestyrken var høy nok til å slå ut 5G-kommunikasjonen. Ved å kombinere resultatene med teoretiske propagasjonsmodeller utviklet vi en modell for å beregne den maksimale distansen en jammer kan ha til en basestasjon og likevel ødelegge 5G-kommunikasjonen med en gitt jammeeffekt. Denne modellen kan benyttes av Forsvaret til å evaluere jammetrusler mot 5G NR for å avgjøre om 5G er egnet for en spesifikk operasjon. Vi identifiserte noen praktiske mottiltak som kan gjøre 5G-radiokommunikasjonen, spesielt overføringen i opplink, mer robust mot jamming. Fremtidige studier bør videre undersøke aspektene ved implementering av disse mottiltakene for jamming ved militær bruk av 5G.en_GB
dc.language.isoenen_GB
dc.subject5G NRen_GB
dc.subjectJammingen_GB
dc.subjectMobilkommunikasjonen_GB
dc.subjectRadiokommunikasjonen_GB
dc.subjectSårbarhetsanalyseen_GB
dc.titleA study of 5G New Radio and its vulnerability to jammingen_GB
dc.source.issue22/00906en_GB
dc.source.pagenumber98en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record