Now showing items 1-20 of 52

  • Analyse av hvitt fosfor i drikkevann i Troms (FFI NOTAT-2006 00412) 

   Strømseng, Arnljot; Johnsen, Arnt; Longva, Kjetil Sager; Voie, Øyvind Albert (2006)
   The aim of the report is to assess the level of white phosphorus (WP) in drinking water for household near by military training areas in Troms. None of the 26 drinking water samples analysed contains WP above detection ...
  • Arbeidsmiljø og helseprofil hos musikere – en spørreundersøkelse blant profesjonelle militære og sivile musikkorkestre i Norge 

   Steder, Frank Brundtland; Voie, Øyvind Albert (2021-05-28)
   Våren 2020 fikk FFI en forespørsel om å kartlegge de helserelaterte arbeidsforholdene blant musikere ved Forsvarets musikk (FMUS). I forespørselen ble det henvist til forskning som viser at det psykososiale miljøet, ...
  • Avhending av skytebaner og øvingsfelt lokalisert på myr 

   Mariussen, Espen; Voie, Øyvind Albert; Strømseng, Arnljot (2008)
   FFI har på oppdrag fra Forsvarsbygg gjennomført en litteraturstudie på hvilke tiltak man kan gjøre for avhending av skytefelt lagt på myr. Mange skytefelt er lagt på leid grunn og skal så raskt som mulig overdras til ...
  • Beitedyr på skyte- og øvingsfelt - eksponering og effekter av de ammunisjonsrelaterte metallene kobber og bly - en litteraturstudie 

   Johnsen, Ida Vaa; Mariussen, Espen; Voie, Øyvind Albert (2017-02-08)
   Forsvarets skyte- og øvingsfelt inneholder metallforurensinger som bly (Pb) og kobber (Cu) fra ammunisjon. Norske skyte- og øvingsfelt er sjelden inngjerdet og kan benyttes som utmarksbeite for husdyr. Det kan derfor ...
  • Beitekvalitet i skyte- og øvingsfelt 

   Voie, Øyvind Albert; Rosef, Line; Rekdal, Yngve; Longva, Kjetil Sager (2010)
   Med tanke på risikovurderinger av sau som beiter i forurensede skyte- og øvingsfelt er det gjort en vurdering av hvordan Forsvarets aktivitet i disse feltene påvirker beitekvaliteten. Studien viser at dette er sterkt ...
  • Beslutningsstøtte for miljøhensyn i operativ virksomhet 

   Voie, Øyvind Albert; Ommundsen, Atle; Messel, Espen; Flathagen, Joakim; Longva, Kjetil Sager (2008)
   Kunnskap om miljøkonsekvenser ved ulike militære aktiviteter gjør det mulig å inkludere hensynet til miljø i beslutningsfasen, noe som gir et bedre beslutningsgrunnlag. En viktig forutsetning for at Forsvaret skal unngå ...
  • Biotilgjengelighet av tungmetaller fra ammunisjon 

   Voie, Øyvind Albert (2005)
   Bioavailability is an important issue in ecotoxicological risk assessment of contaminated areas. The bioavailable fraction is highly correlated with the solved level of reactive metal (ions). While organic ligands are ...
  • Effects of contamination of forage with explosives on feeding behaviour in sheep 

   Steinheim, Geir; Voie, Øyvind Albert; Holand, Øystein; Longva, Kjetil Sager; Ådnøy, Tormod (2010)
   The common military explosives TNT, RDX and HMX are distributed in many military training areas, and are thus encountered by large herbivores. We present the first scientific study of large herbivores’ voluntary intake of ...
  • Effects of contamination of water with white phosphorus on drinking behavior in sheep 

   Steinheim, Geir; Voie, Øyvind Albert; Holand, Øystein; Ådnøy, Tormod; Longva, Kjetil Sager (2010)
   White phosphorus (WP) is a toxic contaminant found in many military training areas. Wild and domestic herbivores may be exposed to WP through drinking contaminated water. Knowledge of how animals react towards WP is important ...
  • Effects of heavy metals from outdoor shooting ranges on aquatic organisms 

   Voie, Øyvind Albert; Mariussen, Espen (2010)
   Metals deposited in shooting ranges (Pb, Zn, Cu and Sb) can affect fish health, fish populations and fish communities through a wide spectrum of mechanisms. In the current report the literature on the mechanisms of metal ...
  • Effekter av eksplosiver på vannlevende organismer 

   Voie, Øyvind Albert (2008)
   Grenseverdier for beskyttelse av vannlevende organismer har blitt beregnet for de viktigste eksplosivene (TNT, RDX, HMX, TNB) og deres nedbrytningsprodukter. Grenseverdiene baserer seg på akutte og kroniske toksisitetsdata ...
  • En innføring i risikovurdering av miljøforurensninger 

   Voie, Øyvind Albert (2000)
   This report gives a brief introduction to risk assessments of environmental pollution. The most common methods applied in risk assessments are discussed, with a focus on ecotoxicology. The intention of this report is that ...
  • Forsvarssektorens miljø- og klimaregnskap 2014 

   Nybakke, Even; Utstøl-Klein, Simon; Melnes, Marte; Prydz, Petter Andre; Voie, Øyvind Albert (2015-04-30)
   Rapportene “Forsvarssektorens miljø- og klimaregnskap” utgis årlig og gir oversikt over resultat og utvikling for sentrale miljøaspekter i forsvarssektoren over tid, herunder avfall, energi, drivstoff, ammunisjon, vann, ...
  • Helse- og miljørisikovurdering av militære røyksatser 

   Voie, Øyvind Albert (2014-03-19)
   Formålet med denne studien var å foreta en litteraturgjennomgang for å samle inn informasjon om stoffer i røyksatser og deres reaksjonsprodukter og rangere røyksatsene med hensyn på farlighet for helse og miljø. Røyksatsene ...
  • Helseeffekter ved bruk av blyholdig og blyfri ammunisjon i kombinasjon med HK416 

   Voie, Øyvind Albert; Borander, Anne-Katrine; Sikkeland, Liv Ingunn Bjoner; Grahnstedt, Svein; Johnsen, Arnt Magne; Kongerud, Johny; Danielsen, Tor Erik; Longva, Kjetil Sager (2013-08-25)
   Bakgrunn: Røyk avgitt under avfyring av håndvåpen består av en blanding av gasser, damp og partikler. Formålet med studien var å se på akutte effekter ved bruk av håndvåpenet, HK416 og de tre ammunisjonstypene SS109, ...
  • Helseplager i forbindelse med bruk av HK416 : vurdering av årsak og helserisiko 

   Strømseng, Arnljot; Voie, Øyvind Albert; Johnsen, Arnt; Bergsrud, Svein Morten; Parmer, Marthe Petrine; Røen, Bent T.; Ljønes, Marita; Johannessen, Tom C.; Longva, Kjetil Sager (2009)
   Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) har gitt Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) i oppdrag å finne årsakene til de helseplager som er rapportert i forbindelse med bruk av automatrifle HK416, samt å vurdere helserisiko ...
  • International Workshop on Munitions and Environment, Lillestrøm, Norway 14-16 May 2008 

   Mariussen, Espen; Voie, Øyvind Albert (2008)
   The report is a summary of the International Workshop on Munitions and Environment that was hosted by the Norwegian Defence Research Establishment at Hotel Arena in Lillestrøm, Norway 14-16 May 2008. Twenty four participants ...
  • Investigation and risk assessment of ships loaded with chemical ammunition scuttled in Skagerrak 

   Tørnes, John Aasulf; Voie, Øyvind Albert; Ljønes, Marita; Opstad, Aase Mari; Bjerkeseth, Leif Haldor; Hussain, Fatima (2002)
   The Norwegian authorities gave in 1945 permission to scuttle ships loaded with captured chemical ammunition on board in an area approximately 14 km X 4 km in size, 25 nautical miles south-east of Arendal. The total amount ...
  • Kartlegging av forurensning etter avfyring av NASAMS 

   Johnsen, Arnt; Karsrud, Tove; Voie, Øyvind Albert; Sanden, Helge; Tansem, Ivar (2007)
   FFI har foretatt undersøkelser av i hvilken grad det blir liggende miljøfarlige rester på bakken etter avfyring av missiler fra NASAMS. Dette er gjort i forbindelse med gjennomføring av prosjekt 1007 ”Miljørisikovurdering ...
  • Kjemisk ammunisjon senket utenfor norskekysten etter andre verdenskrig - hva er senket og hvilke effekter har dette på marine organismer? 

   Tørnes, John Aasulf; Voie, Øyvind Albert; Mariussen, Espen; Lågstad, Petter (2015-09-01)
   Like etter andre verdenskrig ble det dumpet store mengder kjemisk ammunisjon i havet flere steder i verden. Mye av den tyske kjemiske ammunisjonen ble lastet om bord i utrangerte skip og slept ut til den dypeste delen ...