Show simple item record

dc.contributor.authorKlepper, Karina Barnholten_GB
dc.contributor.authorGreve, Bjørn Mølleren_GB
dc.contributor.authorOusdal, Steffenen_GB
dc.contributor.authorPaulsen, Jens Eriken_GB
dc.contributor.authorRjaanes, Matsen_GB
dc.contributor.authorStrand, Martinen_GB
dc.contributor.authorThorsberg, Lineen_GB
dc.date.accessioned2022-02-01T08:08:10Z
dc.date.available2022-02-01T08:08:10Z
dc.date.issued2021-12-21
dc.identifier5626
dc.identifier.isbn978-82-464-3379-0en_GB
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/2976
dc.description.abstractDenne rapporten skal bidra inn i kunnskapsgrunnlaget som skal ligge til grunn for Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med en nasjonal plan for politiet, PST og Den høyere påtalemyndigheten, forkortet til politi- og påtaletjenestene. Rapporten behandler hvilke muligheter den teknologiske utviklingen har for politi- og påtaletjenestene, hva som skal til for å utnytte de teknologiske mulighetene og hvilke endringer og avveiinger som vil være avgjørende i en slik teknologisk transformasjon. Studien har fokusert på prosess og organisasjon, i tillegg til å vurdere noen utvalgte, konkrete teknologier. Dette fordi teknologi endres raskt, og fordi organisasjonene må være i stand til å håndtere slike endringer løpende for å ivareta operativ evne. Rapporten besvarer oppdraget fra Justis- og beredskapsdepartementet gjennom dybdeintervjuer med fagpersoner, innspill og diskusjoner fra departementets faggruppe, erfaringsutveksling internasjonalt og studier av relevant litteratur, i tillegg til å spille på forfatternes eksisterende spesialkompetanse. Studien avdekket at det er lite rom for forskning og utvikling av nye løsninger og etablering av kreative innovasjonsmiljøer i politi- og påtaletjenestene. Det er videre for liten kunnskap om og forståelse for teknologi og teknologiens plass i framtidens politi- og påtaletjenester, spesielt i toppledelsen. Resultatet av dette er spredt småsatsing i enkeltdistrikter og lite tverrfaglig kompetanse. Intervjuene avdekket likevel at det er mange ideer og betydelig ønske om å bruke teknologi og utvikle løsninger for å forbedre politi- og påtaletjenestene, og at man ønsker tverrsektoriell samhandling og arenaer for slik interaksjon. Rapporten konkluderer med at økt kompetanse om og forståelse for teknologi i alle ledd av politi- og påtaletjenestene er nødvendig. FoU- og innovasjonsmiljøer med tilgjengelige utveksling- og samhandlingsarenaer må etableres på tvers av sektorer og etater. Det må også etableres en felles digital grunnmur som kan tilpasses framtidige teknologiske løsninger og er kompatibel med eksterne aktører. Det er behov for en full teknologisk transformasjon som berører alle ledd og deler av tjenestene. Dette ivaretas best gjennom en kontinuerlig utviklingsprosess. Det medfører endring i hvordan oppgavene løses, hvordan arbeidet er organisert, sammensetning av medarbeidere og etablering av mer tverrfaglig samarbeid både innad i tjenestene og utad mot andre sektorer, både innenlands og utenlands. Teknologi må bli en integrert del i alle ledd av politi- og påtaletjenestene. Til tross for at man kan forvente større kostnader på kort sikt, mener FFI at dette gir de beste effektene og den laveste totalkostnaden på lang sikt. FFI gir åtte råd om hvordan den nødvendige omstillingsevnen i politi- og påtaletjenestene kan oppnås. Disse rådene spenner fra strategisk ledelse og styrking av teknologisk kompetanse, til økt satsing på FoU og innovasjon, etablering av en felles digital infrastruktur, til fokus på eksternt samarbeid og forholdet til befolkningens tillit til tjenestene.en_GB
dc.description.abstractThis report will contribute to the knowledge base that will form the basis for the Ministry of Justice and Emergency Preparedness' work with a national plan for the police, PST and the Higher Prosecution Authority, abbreviated to the police and prosecution services. The report deals with the opportunities that technological development has for the police and prosecution services, what it takes to utilize the technological opportunities and what changes and trade-offs will be decisive in such a technological transformation. The study has focused on process and organization, in addition to evaluating some selected, specific technologies. Technology is changing rapidly, and organizations must be able to handle such changes on an ongoing basis in order to maintain operational capability. The report reaches its conclusions through in-depth interviews with professionals, discussions from the ministry's professionals group, exchange of experience internationally and studies of relevant literature, as well the authors' specialist expertise. The study reveals that there is little room for research and development and establishing creative innovation environments in the police and prosecution services. Furthermore, there is too little knowledge and understanding of technology and its place in the police and prosecution services of the future, especially in top management. It results in small, scattered local investments and little interdisciplinary competence. Nevertheless, the interviews revealed that there are many ideas and a significant desire to use technology and develop solutions for improvement, and that cross-sectoral interaction and arenas for such interaction are in high demand. The report concludes that increased competence and understanding of technology at all levels of the police and prosecution services is necessary. R&D and innovation environments with accessible exchange and interaction arenas must be established across sectors and agencies. A common digital foundation must also be established that can be adapted to future technological solutions and is compatible with external actors. There is a need for a full technological transformation that affects all levels and parts of the services. A continuous development process best provides this. This entails a change in how the tasks are solved, how the work is organized, composition of employees and establishment of more interdisciplinary collaboration both within the services and externally towards other sectors, both domestically and abroad. Technology must become an integral part of all levels of the police and prosecution services. Despite the fact that one can expect greater costs in the short term, FFI believes that this gives the best effects and the lowest total cost in the long term. FFI provide eight recommendations for achieving the necessary adaptability. These recommendations range from strategic management and strengthening of technological competence, to increased investment in research, development and innovation, establishment of a common digital infrastructure that is compatible with external actors, to focus on external cooperation and the relation to the population's trust in the services.en_GB
dc.language.isonoben_GB
dc.subjectKompetanseutviklingen_GB
dc.subjectTeknologisk utviklingen_GB
dc.subjectDigitaliseringen_GB
dc.subjectTransformasjonen_GB
dc.subjectInnovasjonen_GB
dc.subjectBrukermedvirkningen_GB
dc.titleTeknologiutviklingens betydning for politiet, PST og Den høyere påtalemyndigheten_GB
dc.title.alternativeAdaptation of technological development in the Police, the Police Security Service (PST) and The Higher Prosecuting Authoritiesen_GB
dc.source.issue21/02532en_GB
dc.source.pagenumber124en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record