Show simple item record

dc.contributor.authorJohnsen, Ida Vaaen_GB
dc.date.accessioned2021-11-29T07:37:37Z
dc.date.available2021-11-29T07:37:37Z
dc.date.issued2021-10-21
dc.identifier5493
dc.identifier.isbn978-82-464-3371-4en_GB
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/2953
dc.description.abstractI Øyradalen sørøst for Lærdal sentrum ligger Forsvarets demoleringsfelt for ammunisjon. Dette området ble etablert i 1976 og har siden blitt benyttet av Forsvaret. For å overvåke konsentrasjonen av tungmetaller i dette området ble det i 1991 startet et program for prøvetaking og analyse av tungmetaller i jord. I 2008 foretok Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) en gjennomgang av dataene fra denne overvåkningen og anbefalte noen justeringer av programmet. I tillegg til demoleringsfeltet i Øyradalen er det et anlegg for destruksjon av krutt og småkaliberammunisjon i Tønjumdalen. Destruksjon av denne typen ammunisjon foregår i en forbrenningsovn med tilknyttet renseanlegg. I dette området har det vært tatt prøver enkelte år for å overvåke forurensning av tungmetaller. I 2008 anbefalte FFI at også dette området ble inkludert i en årlig prøvetaking tilsvarende den som foretas i Øyradalen. Denne rapporten presenterer resultater fra prøver tatt i 2020 fra både Øyradalen og Tønjumdalen. Resultatene viser at konsentrasjonen av kobber i demoleringsfeltet i Øyradalen var forhøyet i forhold til kobberkonsentrasjonen til referanseområdet innerst i dalen. Den gjennomsnittlige kobberkonsentrasjonen i jorden i demoleringsfeltet var i 2020 på 461 mg/kg. Denne konsentrasjonen var på nivå med det som ble målt i 2019 (516 mg/kg). Det var også et noe forhøyet nivå av bly og sink, mens konsentrasjonen av de andre målte metallene var på bakgrunnsnivå. Konsentrasjonen av bly i demoleringsfeltet har de siste årene (siden 2016) vist en liten antydning til økning, men det var ingen økning fra 2019 (108 mg/kg) til 2020 (104 mg/kg). Konsentrasjonen av andre metaller i demoleringsfeltet har ikke endret seg vesentlig i løpet av de siste årene og ligger innenfor de krav som myndighetene har satt til friluftsområder. Selv om det er usannsynlig at demoleringsfeltet kan utgjøre en risiko for beitende dyr, kan det ikke helt utelukkes på grunn av stedvis høye kobberkonsentrasjoner. Elven Nivla renner gjennom demoleringsfeltet, og her var konsentrasjonen i alle prøvepunktene under grenseverdiene satt for ferskvann på 7,8 μg Cu/L og 1,2 μg Pb/L. På bakgrunn av dette kan effekt på vannlevende organismer i Nivla utelukkes. I Tønjumdalen ble det registrert et noe forhøyet nivå av bly i nærområdet til destruksjonsanlegget, mens konsentrasjonen av de andre målte metallene var tilsvarende det som naturlig kan forventes i området. Blykonsentrasjonen lå på omtrent samme nivå som tidligere år. Forurensningsnivået av ammunisjonsrelaterte metaller i grunnen rundt destruksjonsanlegget utgjør ikke noen helserelatert risiko, og det vurderes at forurensningsnivået heller ikke utgjør noen risiko for beitedyr. Elven Kuvella renner rett ved destruksjonsanlegget i Tønjumdalen. Nivået av metaller var her under det en forventer skal gi effekter på vannlevende organismer eller utgjøre en helserisiko. Konsentrasjonen av metaller i jord og vann i destruksjonsområdene i Tønjumdalen og Ørjadalen utgjør en lav risiko for mennesker og lokal fauna. Imidlertid er det usikkert om dette risikobildet kan endre seg fremover, da det fortsatt er demoleringsaktivitet i området. FFI anbefaler derfor videre overvåking.en_GB
dc.description.abstractIn Øyradalen southeast of Lærdal center, the Norwegian Armed Forces has a demolition facility, where munitions are demolished by open air detonation. This area was established in 1976, and has since been used for demolition of munitions. From 1991 until today, soil samples from Øyradalen have been analyzed to monitor the concentration of heavy metals. In 2008, the Norwegian Defence Research Establishment (FFI) carried out an evaluation of the results from this monitoring, and some adjustments of the monitoring program were recommended. In addition to the facility in Øyradalen, a destruction facility for small arms munitions and propellant is localized in Tønjumdalen. The destruction of such munitions takes place in an incinerator connected to a treatment plant. The contamination in this area has not been regularly monitored. In 2008 FFI recommended that this area should be included in the monitoring program. This report present results from the monitoring of the munitions-related contamination in Øyradalen and Tønjumdalen in 2020. The concentrations of copper in the demolition area in Øyradalen were higher than at the reference station in the valley. The mean concentration of copper in the demolition area was 461 mg/kg in 2020. This concentration was similar to the concentration measured in 2019 (516 mg/kg). Zinc and lead levels were also above background levels, while the concentrations of other heavy metals were equivalent to background levels. The lead concentrations have shown a small increase during the last years (since 2016), but there was no increase from 2019 (108 mg/kg) to 2020 (104 mg/kg). The concentrations of the other metals in the demolition area have not changed significantly during the last years, and the contamination levels in Øyradalen are within the national limits for recreation areas. It is unlikely that the animals grazing on the demolition area is at risk for poisoning, but due to locally high copper concentrations, it cannot be totally excluded. In the river Nivla, which runs through the demolition area, the concentration of copper and lead did not exceed the limit value in any of the sampling points (7.8 μg Cu/L and 1.2 μg Pb/L). Based on metal values measured in Nivla in 2018, effects on aquatic organisms is negligible. The concentrations of lead in soil near the destruction facility in Tønjumdalen were above background levels, while the concentrations of other heavy metals were comparable with the background levels. The lead concentration in the soil in this area was on the same level in 2020 as previous years. Still, the contamination level in Tønjumdalen was within the national limits for recreational areas, and no risk for grazing animals is expected. The content of munitions-related metals in the river Kuvella in Tønjumdalen were below effect levels for aquatic organisms, and below drinking water standards. The concentration of metals in soil and water at the demolition areas in Tønjumdalen and Ørjadalen pose a low risk to humans and local fauna. However, it is uncertain whether the risk will change in the future, as these areas are still in use. FFI therefore recommends further monitoring.en_GB
dc.language.isonoben_GB
dc.subjectTungmetalleren_GB
dc.subjectAmmunisjonen_GB
dc.subjectDestruksjonen_GB
dc.subjectForurensningen_GB
dc.titleOvervåking av tungmetallforurensning ved Forsvarets destruksjonsanlegg for ammunisjon i Lærdal kommune – resultater for 2020en_GB
dc.title.alternativeMonitoring of heavy metal contamination at the Norwegian Armed Forces munitions demolition facility in Lærdal municipality – results from 2020en_GB
dc.source.issue21/01815en_GB
dc.source.pagenumber38en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record