Show simple item record

dc.contributor.authorJohnsen, Arnten_GB
dc.date.accessioned2021-09-20T13:09:20Z
dc.date.available2021-09-20T13:09:20Z
dc.date.issued2021-09-09
dc.identifier1448
dc.identifier.isbn978-82-464-3363-9en_GB
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/2941
dc.description.abstractFFI har undersøkt innhold av ammunisjonsrelaterte stoffer i fisk og skalldyr fanget i dumpefelt for ammunisjon, for å kartlegge opptak og risiko ved konsum. Det er gjort fangst av biota i Malangen, Skjerstadfjorden, Botnfjorden/Leirfjorden og i Øygarden dumpefelt. Disse områdene ble i fellesskap med prosjektrådet valgt ut for å få en landsdekkende undersøkelse, samtidig som dette var områder med aktive fiskerier. Dette er den første større undersøkelsen av biota i dumpefelt for ammunisjon i Norge og er gjennomført i FFI-prosjektet «Kartlegging av krigsetterlatenskaper og dumpet ammunisjon». Havforskningsinstituttet (HI) har i samarbeid med lokale fiskere stått for fangst i dumpefeltene. HI har også gjennomført kjemisk analyse av metaller i biota. Kjemisk analyse av eksplosiver er gjennomført av Eurofins TestAmerica. Undersøkelsen har avdekket at biota eksponeres for eksplosiver. Den dumpede ammunisjonen har dermed korrodert, slik at eksplosivene er blitt blottlagt og tilgjengeliggjort for biota. Undersøkelsen viser også at det i noen felt kan forekomme eksponering for bly fra dumpet ammunisjon. Det ble funnet eksplosiver i biota fra alle de fire dumpefeltene som ble undersøkt. Flere eksplosiver og nedbrytningsprodukter ble påvist, noe som viser at det er dumpet ulike typer ammunisjon. Det ble funnet høyest konsentrasjon av nitroglyserin i biota. I prøven av brunmat fra trollkrabbe fanget i Øygarden dumpefelt ble det funnet 20 mg/kg våtvekt nitroglyserin. Det ble generelt ikke påvist eksplosiver i fiskemuskel, klokjøtt eller rekekjøtt. Dette betyr at innhold av eksplosiver i marin biota i mindre grad utgjør en trussel ved konsum av fisk og skalldyr fanget i dumpefelt for ammunisjon. Beregninger kan tyde på at maksimalt tolererbart inntak av eksplosiver er høyere enn det faktiske inntaket av fisk og skalldyr. Det laveste inntaket er beregnet for brunmat fra trollkrabbe, der inntak ikke bør overstige 0,4 gram/dag for voksne. Nivået av kvikksølv i brosmemuskel er høyere enn grenseverdien (0,5 mg/kg våtvekt). Det er imidlertid ikke unormalt at det er høye konsentrasjoner av kvikksølv i bromsemuskel langs norskekysten, og det er innført kostholdsråd i enkelte områder. Selv om det vil finnes kvikksølv i ammunisjon, vil dette være små mengder. Det anses derfor som mindre sannsynlig at de høye konsentrasjonene av kvikksølv er direkte relatert til dumpefeltet, men mer sannsynlig den generelle kvikksølvforurensningen langs norskekysten. Undersøkelsen antyder at biota eksponeres for bly i dumpefeltene. Nivået er imidlertid under grenseverdien for bly i fisk (0,3 mg/kg våtvekt) og skalldyr 0,5 mg/kg våtvekt). FFI anbefaler at det opprettes forbudssoner for fiske i og rundt dumpefelt for ammunisjon. Først og fremst av hensyn til sikkerhet, fordi ammunisjon kan havne i fiskeredskaper og forårsake en detonasjon med påfølgende skade på menneske og materiell, men også av hensyn til at fisk og skalldyr kan være forurenset med ammunisjonsrelaterte forbindelser.en_GB
dc.description.abstractFFI has investigated the content of munition-related compounds in fish and shellfish in dumping grounds for munitions, in order to assess the bioaccumulation and risk at consummation. Fish and shellfish were caught in the dumping grounds localized in Malangen, Skjerstadfjorden, Botnfjorden/Leirfjorden and Øygarden. These areas were selected as they coincides with active fishing areas and represent much of the coastline from north to south. This is the first major study of biota in dumping grounds for munitions in Norway and is performed in the research project “Mapping of war remnants and dumped munitions” at FFI. The Institute of Marine Research (IMR), in collaboration with local fishing vessels, has been responsible for catching fish and shellfish in the dumping grounds. IMR has also carried out chemical analysis of metals in biota. Eurofins TestAmerica has carried out the chemical analysis of explosives. The study has revealed that biota is exposed to explosives. The dumped munitions has thus corroded in a way, which make explosives in the munitions available to biota. The study also shows that in some area there may be exposure to lead from dumped munitions. Explosives were found in the biota from all four dumping grounds examined. Several explosives and decomposition products were detected, which shows that different types of munitions have been dumped. The highest concentration of explosives in the biota was observed for nitroglycerin (20 mg/kg wet weight) in the northern stone crab mustard caught in the Øygarden dumping groundd. Explosives were generally not detected in fish muscle, claw meat or shrimp meat. This means that the content of explosives in marine biota to a lesser extent poses a health risk when fish and shellfish caught in dumping grounds for munitions are consumed. Calculations that have been made indicate that the maximum tolerable daily intake of explosives is higher than the actual intake of fish and shellfish. The lowest intake is calculated for northern stone crab mustard, where intake should not exceed 0.4 grams/day for adults. The level of mercury in the tusk muscle is higher than the limit value (0.5 mg/kg ww). However, it is not abnormal that there are high concentrations of mercury in the tusk muscle along the Norwegian coast, and dietary advice has been introduced in some areas. Although there will be mercury in munitions, it will be small amounts. It is therefore considered less likely that the high concentrations of mercury are directly related to the munitions dumping grounds, but rather related to the general pollution of mercury along the Norwegian coast. The study suggests that biota is exposed to lead from munitions in some dumping grounds. However, the level is below the limit value for lead in fish (0.3 mg/kg ww) and shellfish (0.5 mg/kg ww). FFI recommend that prohibition zones for fishing in and around dumping grounds for munitions are established. This is mainly related to the safety risk associated with dumped munitions. Munitions can tangle in fishing gears and cause a detonation with consequent damage to humans and material. There is also a small risk associated with the consumption of fish and shellfish caught in dumping grounds.en_GB
dc.language.isonoben_GB
dc.subjectAmmunisjonen_GB
dc.subjectDumpefelten_GB
dc.subjectKartleggingen_GB
dc.subjectFiskeren_GB
dc.subjectSkalldyren_GB
dc.subjectEksplosiveren_GB
dc.titlePåvirkes fisk og skalldyr av dumpet ammunisjon? – en undersøkelse i fire dumpefelt for krigsetterlatenskaperen_GB
dc.title.alternativeDoes dumped munitions harm fish and shellfish? – an assessment in four dumping groundsen_GB
dc.source.issue21/01396en_GB
dc.source.pagenumber123en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record