Show simple item record

dc.contributor.authorSteder, Frank Brundtlanden_GB
dc.contributor.authorVoie, Øyvind Alberten_GB
dc.date.accessioned2021-06-07T09:49:07Z
dc.date.available2021-06-07T09:49:07Z
dc.date.issued2021-05-28
dc.identifier5530
dc.identifier.isbn978-82-464-3353-0en_GB
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/2896
dc.description.abstractVåren 2020 fikk FFI en forespørsel om å kartlegge de helserelaterte arbeidsforholdene blant musikere ved Forsvarets musikk (FMUS). I forespørselen ble det henvist til forskning som viser at det psykososiale miljøet, yrkesstress og arbeidsforhold blant musikere er mer krevende enn i de fleste andre yrker. I første omgang ønsket FMUS å kartlegge hvorvidt dette også var tilfelle blant militære musikere. FMUS var spesielt opptatt av å kartlegge hvorvidt arbeidssituasjonen blant militære musikere skiller seg fra arbeidssituasjonen blant ansatte i sivile symfoniorkestre. Til tross for FFIs varierte forskning på yrkesskader og yrkesrelatert stress i Forsvaret er dette første gang FFI kartlegger fysiske, sosiale og psykologiske utfordringer blant profesjonelle musikere. I denne studien er det gjennomført en kvantitativ datainnsamling som legger til rette for statistiske analyser angående ulike arbeidsmiljø- og helsefaktorer blant profesjonelle musikere. Dette kan på et senere tidspunkt sammenlignes med tilsvarende data fra den generelle befolkningen/arbeidsstyrken (levekårsundersøkelsen). Først og fremst gir rapporten en deskriptiv beskrivelse av undersøkelsens utforming, innhold og selve datainnsamlingsprosessen. I tillegg presenteres datagrunnlaget og noen utvalgte resultater angående omfanget av arbeidsmiljøskader i FMUS. En gjennomgående tilnærming er å sammenligne resultatene mellom FMUS-ansatte og ansatte i åtte ulike sivile orkestre i Norge, herunder landets symfoniorkestre. Dette er ikke gjort tidligere og gjør undersøkelsen helt unik i internasjonal sammenheng. Vi finner ikke grunn til å påstå at det er store forskjeller i arbeidsmiljørelaterte skader mellom FMUS-ansatte og ansatte i sivile orkestre. Vi finner heller ingen forskjeller i helseprofilen mellom de to grupperingene. Vi finner derimot at det er store forskjeller i arbeidsmiljøet mellom de to orkesterkategoriene. Videre finner vi forskjeller i yrkesstress, sannsynligvis som følge av nedbemanning, omorganisering og ikke minst som følge av (store) ulikheter i lønn, antall arbeidstimer per uke og graden av kontroll på egeninnsats. 40–70 prosent av FMUS-ansatte rapporterer om ulike muskel og skjelettsmerter. Det er stor grad av enighet blant respondentene om at omfanget av disse skadene skyldes jobb-situasjonen. Videre rapporter 47 prosent at de finner det nødvendig å arbeide i et høyt tempo og 25 prosent har ofte for mye å gjøre. 46 prosent opplever i liten grad å kunne påvirke beslutninger angående egen arbeidssituasjon. 82 prosent av FMUS-ansatte har opplevd nedbemanning og omorganisering, noe som gjør de usikre på framtiden. Hele 44 prosent mener de står i fare for å miste arbeidet på grunn av nedlegging, innskrenking eller andre årsaker i løpet av de nærmeste 3 årene.en_GB
dc.description.abstractIn the spring of 2020, FFI received a request to map the health-related working conditions among musicians at the Norwegian Armed Forces Orchestra (FMUS). The request referred to previous research showing that the psychosocial environment, occupational stress and working conditions among musicians are more demanding than in most other professions. Initially, FMUS wanted to map whether this was also the case among military musicians. FMUS was particularly interested in mapping whether the work situation among military musicians differs from the work situation among employees in civil symphony orchestras. Despite FFI's varied research on occupational injuries and occupational stress in the Armed Forces, this is the first time FFI has mapped physical, social and psychological challenges among professional musicians. In this study, an extensive quantitative data collection, including statistical analyses regarding various work environment and health factors among professional musicians, has been carried out. This can at a later stage be compared with corresponding survey data from the general population. The report will primarily provide a good description of the survey's design, content and the actual data collection process. In addition, it will present some selected results regarding the extent of work environment injuries in FMUS. A general approach throughout the report is the comparison between FMUS employees and employees in eight different civilian orchestras in Norway, including the country's symphony orchestras. This makes the survey unique in an international context. We find no reason to claim that there are large differences in work environment-related injuries between FMUS employees and employees in civilian orchestras. In addition, we find no differences in the health profile between the two groups. However, we do find that there are large differences in the working environment. Furthermore, we find differences in occupational stress, pay, and differences in the number of working hours per week, as well as the degree of control over one's own efforts. 40–70 percent of FMUS employees report various musculoskeletal pains caused by the job situation. Furthermore, 47 percent report that they find it necessary to work at a high pace and 25 percent often have too much to do. 46 percent experience shortcomings to influence decisions that are important for work. 82 percent of FMUS employees have experienced downsizing and reorganization, which makes them uncertain about the future. As many as 44 percent believe they are in danger of losing their job due to closure, reduction or other reasons within the next three years.en_GB
dc.language.isonoben_GB
dc.subjectArbeidsforholden_GB
dc.subjectHelsevurderingen_GB
dc.subjectKultur og samfunnen_GB
dc.subjectKvantitative undersøkelseren_GB
dc.subjectStatistikken_GB
dc.subjectYrkessykdommeren_GB
dc.titleArbeidsmiljø og helseprofil hos musikere – en spørreundersøkelse blant profesjonelle militære og sivile musikkorkestre i Norgeen_GB
dc.title.alternativeWork Environment and Health Profile: A Health Survey Among Professional Military and Civilian Musicians in Norwayen_GB
dc.source.issue21/00854en_GB
dc.source.pagenumber76en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record