Show simple item record

dc.contributor.authorAuthor::Malerud, Steinen_GB
dc.contributor.authorAuthor::Hennum, Alf Christianen_GB
dc.contributor.authorAuthor::Toverød, Narveen_GB
dc.date.accessioned2021-02-17T11:12:15Z
dc.date.available2021-02-17T11:12:15Z
dc.date.issued2021-02-02
dc.identifier1499
dc.identifier.isbn978-82-464-3326-4en_GB
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/2833
dc.description.abstractGod situasjonsforståelse er en forutsetning for å kunne ta gode og tidsriktige beslutninger, men den utfordres i møte med sammensatte trusler. Hensikten med denne rapporten er å støtte utviklingen av et konsept for å bedre nasjonal situasjonsforståelse i møte med sammensatte trusler. Konseptgrunnlaget er utarbeidet av FFI-prosjektet Multinational Capability Development Campaign (MCDC) som en del av FFIs forskning på hybrid krigføring og sammensatte trusler. Prosjektets hovedformål er å tilgjengeliggjøre kunnskap fra MCDC-aktivitetene Countering Hybrid Warfare (CHW) I-III i et nasjonalt perspektiv. Innholdet i rapporten er derfor basert på funn og anbefalinger fra MCDC CHW, sammen med innspill fra flere nasjonale og internasjonale workshoper rundt temaet sammensatte trusler. Informasjon fra disse er videre sett i lys av styrende dokumenter og relevant faglitteratur. Vi bruker begrepsforståelsen fra MCDC CHW: Sammensatte (hybride) trusler er «synkronisert bruk av ulike maktmidler for å ramme spesifikke sårbarheter i hele bredden av samfunnsfunksjoner for å oppnå synergistiske effekter». Maktmidlene kan være av både militær, politisk, økonomisk, sivil, informasjonsmessig og juridisk art og benyttes mot sårbarheter innenfor alle samfunnssektorene. Sammensatte trusler kan opptre i hele krisespektret fra fred til full konflikt. I denne rapporten ser vi spesielt på gråsonen mellom fred og krise hvor skillet mellom samfunnssikkerhet og statssikkerhet er mer utydelig. Her vil en aktør kunne utnytte egenskaper ved sammensatte trusler for å nå egne målsettinger samtidig som han utfordrer vår evne til å oppnå situasjonsforståelse. I rapporten kommer vi med forslag og anbefalinger om hvordan man kan bedre evnen til situasjonsforståelse i møte med sammensatte trusler. Situasjonsforståelse er en individuell egenskap som avhenger av mange faktorer. Grunnleggende er tilgjengelighet på relevant informasjon om trusler, sårbarheter og viktige samfunnsfunksjoner. Sammensatte trusler krever at man deler informasjon om trusler og effekter på tvers av sektorer. Videre kreves det at man evner å se enkelthendelser innenfor ulike sektorer i sammenheng og forstå den akkumulerte effekten på samfunns- og statssikkerheten sett i lys av mulige trusselaktørers mål og intensjoner. I rapporten anbefaler vi blant annet at det etableres et tverrsektorielt situasjonsbilde for å støtte tverrsektoriell situasjonsforståelse. Situasjonsbildet inngår i beslutningsgrunnlaget som skal svare på beslutningstakeres informasjonsbehov rundt forebygging og håndtering av denne type trusler. Videre anbefaler vi å etablere en strategisk analysekapasitet for å bygge og vedlikeholde situasjonsbilde og beslutningsgrunnlag.en_GB
dc.description.abstractSituation awareness is a premise for making sound and timely decisions. However, hybrid threats challenge the ability to obtain situation awareness. The purpose of this report is to support the future development of a concept aiming to improve the national situation awareness in encountering hybrid threats. This report is written by the FFI project Multinational Capability Development Campaign (MCDC) as a part FFI’s research on hybrid threats. One important objective of the project is to make available results from the MCDC activities Countering Hybrid Warfare (CHW) I-III in a national context. Hence, the content of the report is based on results and recommendations from the MCDC CHW activities together with input from several national and international workshops. In the report, we use the MCDC CHW definition of the term hybrid threats: «the synchronized use of multiple instruments of power tailored to specific vulnerabilities across the full spectrum of societal functions to achieve synergistic effects». The instruments of power covers military, political, economical, civil, information and legal means, combined to exploit vulnerabilities within various societal sectors. Hybrid threats appear in every part of the conflict spectrum, from peace to military conflict and war. In this report, we focus on the « grey zone» in between peace and conflict where the border between societal security and state security is blurred. In the grey zone, a threat actor can exploit properties of hybrid threats in order to achieve short and long-term objectives simultaneously challenging our situation awareness. This report provides suggestions and recommendations on how we can improve the ability to obtain situation awareness facing hybrid threats. The ability to obtain situation awareness is individual and depends on several factors. However, fundamental is the availability of information about threats, vulnerabilities, effects and the state of the societal functions. The nature of hybrid threats requires mechanisms for sharing information about threats and effects between different sectors across society. Further, it is necessary to understand the accumulated effect of single incidents on the societal and state security, and whether the effects are in line with anticipated goals and objectives of potential adversaries. In this report, we recommend the establishment of a cross-sectorial situation picture to support cross-sectorial situation awareness. The situation picture is a part of the decision basis developed to support decision making with respect to preventing and managing hybrid threats. Further, we recommended establishing a strategic capacity for the analysis of hybrid threats.en_GB
dc.language.isonoben_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Hybridkrigføringen_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Situasjonsforståelseen_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Trusleren_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Totalforsvaren_GB
dc.titleSituasjonsforståelse ved sammensatte trusler - et konseptgrunnlagen_GB
dc.source.issue21/00246en_GB
dc.source.pagenumber47en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record