Show simple item record

dc.contributor.authorAuthor::Buvarp, Paul M. H.en_GB
dc.date.accessioned2020-12-18T14:30:00Z
dc.date.available2020-12-18T14:30:00Z
dc.date.issued2020-10-19
dc.identifier1539
dc.identifier.isbn978-82-464-3308-0en_GB
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/2814
dc.description.abstractUnder øvelse Trident Juncture 2018 (TRJE18) var en FFI-forsker observatør hos Fylkesmannen1 i Nordland (FMNO). Formålet med observasjonen var å undersøke problematikk knyttet til ressursprioritering og beslutningsprosesser på regionalt nivå i et krigsscenario. Fylkesmannsembetenes rolle inkluderer samordning, sektormyndighet, og tilsynsmyndighet overfor kommunene på vegne av staten. Spesielt samordningen, vertikalt og horisontalt og på tvers av forskjellige sektorer, løftes frem som en utfordring i tidligere studier og gjennomganger. I krise og krig forsterkes denne utfordringen, der Fylkesmannen skal samordne sivile aktører, koordinere sivil støtte til Forsvaret og drive generell ressursprioritering på regionalt nivå. Samtidig skal fylkesmennene hente inn og kommunisere et riktig situasjonsbilde både oppover og nedover i systemet. Dette var gjenstand for FMNOs øving og trening under TRJE18. FMNO var på krigsskueplass og hadde derfor andre forutsetninger enn de var vant til. Det ble gjennomført møter og inn- og utrapporteringer i tråd med satte planer. Selv om en øvelse ikke kan representere en krise eller en krig, var dette en verdifull øvelse for FMNO. Hos FMNO var ressurser og personell satt i bruk slik at man fikk bryne seg på flere utfordringer. Innhenting av tidsriktig og korrekt informasjon var svært viktig. Liaisoneringen opp mot Heimevernet (HV), og da spesielt det regionale distrikt 14, var nyttig i så måte. Det var også liaisoneringen mot Forsvarsbygg og politiet. FMNO fikk også benytte seg av Fylkesberedskapsrådet (FBR). Rapporteringsrutinene måtte tilpasses i løpet av øvingsperioden for å reflektere det aktuelle behovet for informasjonsdeling. Det er tydelig at Fylkesmannens brede rolle og oppstykkede myndighetsrom kan by på utfordringer der beredskapen krever rask og tydelig handling. Ressursprioritering og samordning kan bli vanskelig i situasjoner om man ikke har myndighet over ressursene. I møte med denne utfordringen var HV en god partner for FMNO. Selv om dette samarbeidet fungerte godt som løsning for FMNO under TRJE18, er det en løsning som til en viss grad kan beskrives som personavhengig og kanskje ikke sementert tilstrekkelig i formelle rammer og systemer. FBR ble oppfattet som en nyttig og velfungerende ressurs for FMNO. FFI mener at et slikt regionalt råd gir fordeler som bør følges opp, styrkes og kanskje videreutvikles. FFI anbefaler mer forskning på regional samfunnssikkerhet og beredskap, og på Fylkesmannens rolle i totalforsvaret.en_GB
dc.description.abstractDuring the exercise Trident Juncture 2018 (TRJE18), a researcher from the Norwegian Defence Research Establishment (FFI) was an observer at the County Governor of Nordland (FMNO). The purpose of the observation was to explore challenges tied to resource prioritization and decision-making processes at the regional level in a war-type scenario. The County Governors act as regional coordinators, sector authorities, and controllers of the local municipalities. Especially the coordination role, which is undertaken vertically, horizontally and across different sectors, has been considered by previous studies to be somewhat challenging. In a crisis or a conflict, this challenge is exacerbated, as the County Governors are supposed to coordinate civilian actors and civil support for the Armed Forces, as well as prioritizing resources generally on the regional level. At the same time, they are tasked with collecting and communicating correct information on the regional situation. This was the backdrop of FMNO’s training under the TRJE18 exercise. FMNO found itself inside a militarized zone and therefore had other preconditions than they were used to. Meetings and reporting were held according to set plans. Even though exercises are not exact representations of crises or conflicts, this was a valuable exercise for FMNO. In order to tackle the scenario, FMNO put appropriate resources and personnel into action. The gathering of timely and correct information was of utmost importance. Having a liaison from the Home Guard (HV), especially from the local region, was very useful in this regard. Liaisons from the Norwegian Defence Estates Agency and the police were also useful. FMNO also could rely on the County Preparedness Council (FBR). The reporting routines had to be altered in the course of the exercise to match the real demands on information sharing. It is clear that the County Governors’ broad role and fragmented authority can offer up challenges where events require fast and strong action. Prioritizing resources can be problematic where one lacks authority over the whole set of resources. Meeting this challenge, FMNO and HV were effective partners. This solution can to some degree be described as dependent on specific persons and perhaps not adequately secured in formal frameworks and systems. The FBR was considered a useful and well-functioning resource for FMNO, and FFI argues it could be beneficial to consider how the benefits of such a regional council should be analyzed, strengthened and perhaps developed further. FFI recommends more research on regional societal safety and preparedness, and on the County Governors’ role in the Comprehensive Defence Model.en_GB
dc.language.isonoben_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Totalforsvaren_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Øvelseren_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Militære øvelseren_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Kriseøvelseren_GB
dc.titleObservasjoner hos Fylkesmannen i Nordland under øvelse Trident Juncture 2018en_GB
dc.title.alternativeObservations at the County Governor of Nordland during the Trident Juncture 2018 Exerciseen_GB
dc.source.issue20/02603en_GB
dc.source.pagenumber28en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record