Show simple item record

dc.contributor.authorHellum, Ninaen_GB
dc.date.accessioned2020-08-28T07:14:14Z
dc.date.available2020-08-28T07:14:14Z
dc.date.issued2020-08-20
dc.identifier1466
dc.identifier.isbn978-82-464-3286-1en_GB
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/2761
dc.description.abstractUtsagnet som tittelen viser til – at motivasjon er ferskvare – går ofte igjen blant militært personell. Det betyr at motivasjon for tjeneste ofte er i endring og må holdes ved like. Ulike faktorer spiller inn for å motivere ungdom til militær tjeneste, både til førstegangstjeneste samt til videre utdanning og karriere i Forsvaret. Når Forsvaret rekrutterer personell med studie- og lederambisjoner til spesialiststillinger på operativt nivå, mister organisasjonen ofte disse personene etter få år. Dette kommer også fram i Stortingsproposisjon 62 S fra april 2020. I denne studien ser vi nærmere på noen av faktorene som spiller inn med hensyn til forventninger og motivasjon blant rekrutter på KNM Harald Haarfagre på Madla. I tillegg blir noen av dem fulgt opp noen måneder etter rekruttperioden, mens de er menige i førstegangstjenesten. Det er generelt høy trivsel blant rekruttene på KNM Harald Haarfagre. Mange har delt hva slags forventninger de har hatt til førstegangstjeneste og hvordan de opplever å ha bli møtt. Blant annet hadde de forventet en fysisk tøffere tjeneste, «kjipere» befal og mindre teori. Ikke alle var motiverte for førstegangstjeneste, men ble likevel innkalt, blant annet fordi flere av dem har kompetanse som Forsvaret ønsker. Gode resultater fra videregående, god fysisk form eller fagbrev i noe Forsvaret har behov for kan være årsaker til innkalling, selv for dem som ikke er motivert for verken førstegangstjeneste eller videre engasjement. I løpet av rekruttperioden endres motivasjonen for enkelte. Noen har negative opplevelser som demotiverer, mens andre opplever militært liv som så meningsfullt at de ønsker videre tjeneste. Et av hovedfunnene i studien er at informasjonstilgang kan påvirke motivasjon i enten negativ eller positiv retning. Grundig og helhetlig informasjon om muligheter og hva som kreves kan motivere til å velge Forsvaret som en videre vei i utdanning og karriere. Men vi ser også det motsatte, at mangel på kunnskap om muligheter og hvilke mål man faktisk kan ha, fører til forvirring og redusert lyst til å fortsette militær tjeneste. Vi sitter også med en rekke funn om hvordan motivasjon påvirkes gjennom rekruttskolen. Norsk ungdom har for eksempel ulike forventninger til førstegangstjenesten og hva den innebærer. Når de positive forventningene blir innfridd, eller de negative ikke blir det, ser dette ut til å øke eller opprettholde motivasjonen hos rekruttene i denne studien. Motivasjon for tjeneste er ofte avhengig av grundig informasjon om muligheter og krav til disse. I tillegg har mange av rekruttene et behov for å bli sett og anerkjent av lederne. Opplevelsen av en organisasjon som ikke tar vare på individet kan også ha en demotiverende effekt. For noen kan vektleggingen av Forsvarets behov virke demotiverende, særlig i de tilfeller der individets og organisasjonens behov ikke tangerer. Forsvaret er en omfattende organisasjon med mange hensyn å ta. Imidlertid kan det være hensiktsmessig å investere i personer som sannsynligvis vil ønske en mer langvarig karriere i Forsvaret. Empirien i denne studien viser at mange trives og er motiverte for tjeneste, men mangler god informasjon og oppfølging. I tillegg ser vi også enkelttilfeller der tilbakemelding og oppmuntring kunne ha utgjort en forskjell. Forsvaret kan velge personell til førstegangstjeneste fra øverste hylle fordi det er allmenn verneplikt. Imidlertid er det ikke alltid de «beste» som er de best egnede hvis hensikten er rekruttering til utdanning og karriere etter førstegangstjeneste.en_GB
dc.description.abstractThe quote the title refers to – «motivation is perishable» – is often repeated amongst military personnel. It entails the idea that motivation for service is in constant transformation and needs to be upheld. Motivation for military service among youth, both for conscription, but also for further education and career, is influenced by several different factors. The Parliament proposal 62 S from April 2020 underlines how the Norwegian Armed Forces loses personnel with aca-demic and leadership ambitions much earlier than desired. This study examines some of the factors affecting expectations and motivation amongst recruits, and later conscripts, in the Norwegian Navy. There is generally a high level of well-being among the recruits at KNM Harald Haarfagre at Madla camp. Many of them have shared their expectations of the conscript period and how they experienced meeting the military culture. Several say they expected a physically harder service, «nasty» officers, and less theory. Some were not motivated for service, but were summoned due to being resourceful and skilled in disciplines needed by the military. Good academic results, good physical shape, or a certificate of apprenticeship are all possible reasons for summoning recruits regardless of motivation. Some have negative experiences that demotivate, while others perceive military life as meaningful in such a fashion that they want to continue on the military path. One of the main findings of this study is how access to information can affect motivation in either a negative or a positive manner. Thorough and comprehensive information concerning possibilities and demands can motivate to choose a future military career. However, there are also examples of the opposite; lack of knowledge concerning possibilities and achievable goals, leads to confusion and reduced motivation for further service. We have a series of findings about how motivation is affected throughout the recruit period. When positive expectations are met, or negative ones are not, it seems to increase, or at lease uphold, motivation for service. Thorough information about career possibilities and demands within the military organisation affects the recruits’ motivation to accomplish the conscription period, but also their motivation to engage in military studies or a military career. In addition, many of the recruits express a need to be seen and acknowledged. A notion of not being individually taken care of by the organi-sation might also have a demotivating effect. For some, only emphasising the military’s requests can have a demotivating effect, especially in those cases where the requirements of the individual and the organisation do not align. The Norwegian Armed Forces is a comprehensive organisation with many concerns. Never-theless, it might be expedient investing in persons more likely to pursue a longer military career. The empirical evidence from this study suggests that many recruits and conscripts are thriving and motivated for service, but they lack thorough information and follow-up. In addition, we see single cases where feedback and encouragement could have made a difference. The military can choose personnel from the «top shelf» due to gender-neutral conscription. The candidates who on paper do not seem to up to the mark as well as the “best” might actually be the ones best suited for a military career.en_GB
dc.language.isonoben_GB
dc.subjectRekrutteringen_GB
dc.subjectSeleksjonen_GB
dc.subjectKarriereen_GB
dc.subjectMotivasjonen_GB
dc.subjectFørstegangstjenesteen_GB
dc.titleMotivasjon er ferskvare - en feltstudie på forventninger og motivasjon for tjeneste blant rekrutter på KNM Harald Haarfagreen_GB
dc.title.alternativeMotivation is transitory - a field study on Expectations and Motivations for military service among recruits at KNM Harald Haarfagreen_GB
dc.source.issue20/02085en_GB
dc.source.pagenumber81en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record