Show simple item record

dc.contributor.authorTeien, Hilde K.en_GB
dc.contributor.authorTansø, Ritaen_GB
dc.contributor.authorGulliksrud, Kristineen_GB
dc.contributor.authorMartini, Sveinen_GB
dc.contributor.authorValnes, Thomas A.en_GB
dc.contributor.authorRaustøl, Mariusen_GB
dc.contributor.authorAandstad, Andersen_GB
dc.contributor.authorVikmoen, Olaven_GB
dc.date.accessioned2020-06-22T14:56:27Z
dc.date.available2020-06-22T14:56:27Z
dc.date.issued2020-06-18
dc.identifier1549
dc.identifier.isbn978-82-464-3267-0en_GB
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/2725
dc.description.abstractKrevende militære feltøvelser kjennetegnes av et høyt fysisk aktivitetsnivå, ofte kombinert med utilstrekkelig matinntak og søvn. Tidligere forskning har vist at slike øvelser fører til tap av både kroppsvekt, kroppsfett og muskelmasse, og dessuten endringer i blodmarkører og en stor nedgang i fysisk prestasjonsevne. Nesten all tidligere forskning er utført på menn, og med kjønnsnøytral førstegangstjeneste i Forsvaret er det behov for mer kunnskap om hvordan kvinner reagerer på slike øvelser. I tillegg vet vi i dag lite om hvordan restitusjonen hos begge kjønn er etter slike øvelser. Denne rapporten tar for seg resultatene fra to feltstudier utført under en moderat- og en svært krevende militær feltøvelse. Hensikten var å se på menn og kvinners akutte respons og restitusjon. For å svare på problemstillingen ble kroppssammensetning, blodmarkører og fysisk prestasjonsevne målt hos deltakerne før og i tiden etter feltøvelsene. Den moderat krevende feltøvelsen førte til en nedgang i kroppsvekt og kroppsfett hos begge kjønn. Det var ingen endringer i muskelmassen. Kroppsvekten var gjenopprettet i løpet av 72 timer for kvinnene, men ikke helt gjenopprettet hos mennene. Begge kjønn hadde redusert kroppsfett etter 72 timers restitusjon. Det var ingen kjønnsforskjeller i disse endringene. Det var små eller ingen endringer i blodmarkører. Den svært krevende feltøvelsen gav en nedgang i kroppsvekt og kroppsfett for begge kjønn, mens bare menn tapte muskelmasse. Nedgangen i kroppsvekt og muskelmasse var større hos menn enn kvinner. Alle endringer i kroppssammensetning var restituert innen en uke. Det var kraftig endring i blodmarkører med blant annet reduksjon i anabole hormoner som veksthormon, og en økning i stresshormon og muskelskadeprotein. De fleste blodmarkører var restituert etter en uke, men stresshormonet kortisol var fremdeles forhøyet etter to uker hos kvinner. Den eneste endringen i fysisk prestasjonsevne under den moderat krevende feltøvelsen var en nedgang i eksplosiv styrke i underkroppen hos menn, som fortsatt var redusert etter 72 timer restitusjon. Det var ingen kjønnsforskjeller i endring i prestasjonsevne under denne øvelsen. Under den svært krevende feltøvelsen var den eksplosive styrken i både underkroppen og overkroppen og evnen til å utføre kortvarig intenst arbeid (anaerob kapasitet) redusert hos begge kjønn. Styrken i overkroppen og anaerob kapasitet var restituert innen to uker, mens styrken i underkroppen fortsatt var redusert. Den reduserte prestasjonsevnen etter to uker var større hos menn enn kvinner. En svært krevende feltøvelse førte til endringer i kroppssammensetning, blodmarkører og fysisk prestasjonsevne hos begge kjønn. Responsene var for det meste like mellom kjønnene, men mennene tapte mer muskelmasse og restituerte eksplosiv styrke i beina tregere enn kvinner. En moderat krevende øvelse førte til en liten endring i kroppssammensetning og blodmarkører og kun små endringer i prestasjon, og det var ingen kjønnsforskjeller. Dette viser at de negative fysiologiske endringene i kroppen etter feltøvelser kan reduseres betydelig med nok hvile og mat.en_GB
dc.description.abstractDemanding military field exercises are characterized by very high activity levels often, combined with insufficient food intake and sleep. Previous research has shown that such exercises lead to loss of both body mass, body fat and muscle mass, as well as changes in blood biomarkers and detrimental decline in physical performance. Previous research includes almost only men, and with gender-neutral conscription in the Armed Forces, more knowledge is needed on how women respond on such exercises. In addition, there is little knowledge about how both sexes recover after such exercises. This report includes the results from two different field studies conducted during a moderately and an extremely demanding military field exercise. The purpose was to investigate the acute response and restitution in men and women. To answer the objectives, body composition, blood biomarkers and physical performance were measured before and in the period after the field exercises. The moderately demanding field exercise lead to a decline in body mass and body fat in both sexes. There were no changes in muscle mass. The women had recovered their body mass after 72 hours, but not the men. Both sexes had reductions in body fat after 72 hours restitution, with no sex differences. There were small or no changes in blood biomarkers. The extremely demanding field exercise lead to a decline in body mass and body fat in both sexes, but only the men lost muscle mass. The decline in body and muscle mass was greater in men than in women. All changes in body mass were recovered after one week. There were major changes in blood biomarkers, among others a reduction in anabolic hormones such as growth hormone, and an increase in stress hormone and in muscle damage protein. After one week, most of the blood biomarkers were recovered except the stress hormone cortisol, which stayed elevated in women after two weeks. In the moderately demanding field exercise, the only change in the physical performance was a decline in the lower-body explosive strength in men, which was still reduced after 72 hours recovery. There were no sex differences in physical performance during this exercise. During the extremely demanding field exercise, the explosive strength in lower and upper body, as well as the ability to perform intense short-term activity (anaerobe capacity) were reduced in both sexes. The upper-body strength and the anaerobe capacity were recovered after two weeks, but the lower-body strength was still reduced. Men had a larger reduction in performance than women. An extremely demanding field exercise led to changes in body composition, blood biomarkers and physical performance in both sexes. The responses were mostly equal between the sexes, but the men lost more muscle mass and recovered the explosive lower-body strength slower than women. A moderately demanding exercise led to small changes in body composition and blood biomarkers and only minor changes in performance, and there were no sex differences. This shows that the negative physiological changes in the body after field exercises can be significantly reduced with enough rest and food.en_GB
dc.language.isonoben_GB
dc.subjectFysisk stressen_GB
dc.subjectFysiologisk virkningen_GB
dc.subjectSoldateren_GB
dc.subjectMilitære øvelseren_GB
dc.subjectAllmenn verneplikten_GB
dc.subjectFysisk prestasjonsevneen_GB
dc.titleEr det forskjell i fysisk respons og restitusjon mellom kvinner og menn etter krevende militære feltøvelser?en_GB
dc.title.alternativeIs there differences in physical response and recovery between women and men after demanding military field exercises?en_GB
dc.source.issue20/01738en_GB
dc.source.pagenumber80en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record