Show simple item record

dc.contributor.authorBjørk, Hanne Mariten_GB
dc.contributor.authorFretheim, Oleen_GB
dc.contributor.authorSagsveen, Bendiken_GB
dc.contributor.authorStørkersen, Nilsen_GB
dc.contributor.authorMørkved, Torgeiren_GB
dc.contributor.authorBrunsvig, Christianen_GB
dc.date.accessioned2020-05-29T11:15:39Z
dc.date.available2020-05-29T11:15:39Z
dc.date.issued2020-05-29
dc.identifier9841
dc.identifier.isbn978-82-464-3272-4en_GB
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/2716
dc.description.abstractSARS-CoV-2, som forårsaker covid-19, spredte seg raskt over landegrenser vinteren 2020. Knapphet på smittevernsutstyr og respiratorer globalt medførte restriksjoner på handel og leveranser mellom land. I Norge ble det nå pekt på begrensninger i kapasiteten på intensivsengeplasser. Det var knapphet på både respiratorer og helsepersonell i forhold til den forventede økningen av intensivpasienter. En av rollene til Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er å gi råd om tiltak som kan styrke Forsvaret og totalforsvaret. Vi utvikler også løsninger som kan bidra til å styrke norsk beredskap i kriser. FFI har i tillegg jobbet fram en modell for hurtig innovasjonsløp og fått god erfaring med raskt å utvikle nye løsninger i samarbeid med industri og brukere. FFI kan ikke forplikte en anskaffelse på vegne av norske myndigheter, men bidrar til at løsninger samfunnet trenger, faktisk utvikles. Vi bidrar også ofte med testing og verifisering av teknologiske løsninger som en rådgiver til anskaffende myndigheter. I perioden 16. mars til 27. mars pågår et samarbeid mellom FFI, Edge Health Technologies AS, Laerdal Medical AS og Servi AS om å utvikle en prototype for en nødrespirator. Den er ment som en beredskapsløsning dersom smitteutviklingen i Norge ikke kommer under kontroll. Nærmere 70 tilsvarende utviklingsløp blir i samme periode gjennomført internasjonalt. Gode avveininger mellom nødvendig funksjonalitet for å ivareta pasientsikkerhet på den ene siden, og funksjonalitet som kan realiseres raskt nok og avhjelpe mangel på kvalifisert helsepersonell og materiell på den andre siden, var den største utfordringer også i det norske prosjektet. Snaue tre uker etter at utvikling av prototypene startet, gjennomføres en demonstrasjon av prototypene hvor Servis bidrag kommer best ut. Prototypen fra Servi var så komplett at det ikke var behov for å hente unike løsninger fra de to andre prototypene. Finansiering av neste fase blir avklart 30. mars da Helse Sør-Øst bekrefter at de vil finansiere videreutvikling av den prototypen FFI anbefaler å gå videre med. Ettersom flere andre land utviklet tilsvarende nødrespiratorer, var det stor etterspørsel etter kritiske komponenter på verdensmarkedet. Dette fikk betydning for beslutningsprosessen.. Like etter beslutningen om anskaffelse av nødrespiratoren flater kurven over smitteutvikling i Norge ut. Tidsplanen for utviklingen ble justert, og krav om full CE-merking av produktet ble lagt til. Den 14. mai arrangerte FFI en ny demonstrasjon med teknisk og funksjonell evaluering av den oppdaterte løsningen. Den anestesifaglige vurderingen konkluderer med at funksjonaliteten er enda bedre enn tidligere antatt, og bruksområdet ble bekreftet. Full vurdering er gjengitt i rapporten. I dagene som fulgte etter at produktet ble presentert som en prototype, ble den kraftig kritisert. Denne rapporten har som formål å belyse både innovasjonsprosessen og funksjonalitet ved Laerdal Servi Ventilator. Vi ønsker samtidig å poengtere viktigheten av at politikere, ledere og utviklingsmiljøer fortsetter å tørre å ta risiko i nye innovasjonsprosjekter. Det er avgjørende for at vi skal løse viktige samfunnsutfordringer og bidra til verdiskaping og ny næringsutvikling i Norge også etter koronakrisen.en_GB
dc.description.abstractIn the winter of 2020, the COVID-19 virus spread rapidly across borders. A global shortage of personal protective equipment and ventilators prompted nations to place restrictions on international trade and shipments. Concurrently in Norway, attention was brought to the scarcity of intensive care unit (ICU) beds. The lack of ventilators and health care personnel created a gap between current ICU capacity and the potential increase in ICU patients. The mission of the Norwegian Defence Research Establishment (FFI) is to advise and develop solutions to strengthen the Norwegian Armed Forces and the Comprehensive Defence, including developing solutions that can contribute to national crisis preparedness. Moreover, FFI has designed a model for rapid innovation and has gained valuable experience in developing new solutions in cooperation with industry and end user. In the period of 16 March to 27 March, FFI, Edge Health Technologies AS, Laerdal Medical AS and Servi AS collaborates to develop an emergency ventilator prototype. The purpose of the ventilator is to serve as an emergency solution in the event of failure to control the spread of the virus. Close to 70 similar development processes are undertaken globally. The greatest challenge – in the Norwegian project as well as the international projects – is to balance the trade-off between functionality necessary for maintaining patient safety on the one side, and functionality that is fast to realize and can alleviate the lack of qualified health care personnel on the other side. Three weeks after the initiation of the prototype development, Servi conducts a successful demonstration of the functional design of their prototype. This design was comprehensive to the extent that it was deemed unnecessary to incorporate elements from the two other prototypes being developed by Edge and FFI. The funding of the following phase was established on 30 March, with the confirmation from South-Eastern Norway Regional Health Authority (Helse Sør-Øst) stating they will fund further development of the prototype recommended by FFI. As several other nations are developing similar emergency ventilators, there is a great demand for critical components. This has an impact for de decision process. Shortly after the decision to purchase the emergency ventilator, Norway’s infection curve flattens out. The development schedule was adjusted accordingly, and a requirement of CE Certification is made. On 14 May, FFI hosted a new demonstration with technical and functional evaluation of the updated solution. The anesthesiologists conclude that the functionality is superior to prior expectations and confirm the range of use. The complete evaluation can be found in this report. In the days that followed the presentation of the prototype version of the product, it was subjected to harsh criticism. A great deal of this criticism was based on a lack of comprehensive knowledge and information. The purpose of this report is to shed light on the innovation process itself and the functionality of the Laerdal Servi Ventilator. We wish to emphasize the importance of politicians, leaders and development communities continuing to risk taking a chance on innovation projects. It is paramount to solve new and important challenges in society, and to contribute to value creation and development of new business in Norway beyond the COVID-19 crisis.en_GB
dc.language.isonoben_GB
dc.subjectInnovasjonen_GB
dc.subjectNødrespiratoren_GB
dc.subjectIndustrisamarbeiden_GB
dc.subjectCovid-19en_GB
dc.titleHurtig innovasjonsløp for helsesektoren – utvikling av en nødrespirator i forbindelse med koronakrisenen_GB
dc.title.alternativeRapid prototyping and development of emergency ventilatoren_GB
dc.source.issue20/01337en_GB
dc.source.pagenumber56en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record