Show simple item record

dc.contributor.authorAuthor::Andås, Harald Eriken_GB
dc.date.accessioned2020-04-07T11:05:00Z
dc.date.available2020-04-07T11:05:00Z
dc.date.issued2020-04-07
dc.identifier1521
dc.identifier1521
dc.identifier.isbn978-82-464-3263-2en_GB
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/2704
dc.description.abstractThis review is the first of a series of studies from a new research programme at the Norwegian Defence Research Establishment (FFI) tasked with identifying emerging technology trends and analysing their potential impact on Norwegian military operations. Keeping abreast of rapidly evolving technologies can help decision-makers to avoid strategic surprises and provide a better foundation for long-term defence planning. The project, ‘Technological Trends and Consequences for Norwegian Military Operations (or TEKNO), will provide such advice by closely monitoring and analysing emerging military and civilian technology developments, seeking to identify disruptive technologies that are likely to influence future military operations, paying particular attention to the ways these emerging technologies interact and the operational context in which they are employed. As a natural first step, this effort to assess technological trends is performed as a study of available unclassified literature, an approach deemed most advantageous given the primary goal of identifying a large set of overarching technological trends, and for which a substantial body of recently released literature and well-sourced studies already exist. Hence, the priorities and discourse of such work will closely follow and rely on the choices made by these primary sources. The current report provides an overview of seventeen technology trends organised according to the period of anticipated main disruptive influence of the technology on military and security operations. Some comments are made on each list item in order to relate specific trends and technologies to defence and security, and a selection of these trends are explored further and commented separately. The report concludes with a discussion of the importance of civil-military cooperation and the challenges entailed with convergence. The results discussed in this report will form the basis for further research and reports at later stages in this study series.en_GB
dc.description.abstractDenne gjennomgangen er den første av en serie studier i et nytt forskningsprosjekt ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) som har til oppgave å identifisere teknologitrender og analysere deres potensielle innvirkning på norske militære operasjoner. Det å holde seg oppdatert på teknologi i rask utvikling kan hjelpe beslutningstakere med å unngå strategiske overraskelser og gi et forbedret grunnlag for langsiktig forsvarsplanlegging. Prosjektet “Teknologiske trender og konsekvenser for militære operasjoner” (TEKNO) skal gi slike råd gjennom å studere og analysere militær og sivil teknologiutvikling og forsøke å identifisere banebrytende (disruptive) teknologier som med høy sannsynlighet vil påvirke framtidige militære operasjoner. Spesiell oppmerksomhet vil rettes mot de ulike måtene disse nye teknologiene samvirker på og hvordan de påvirker den operasjonelle konteksten. Som et naturlig første skritt i arbeidet med å vurdere teknologiske trender har vi utført en studie av tilgjengelig ugradert litteratur. Denne tilnærmingen ble ansett som den mest fordelaktige, gitt at det primære målet har vært å identifisere overordnede teknologiske trender. Flere relativt nylig utgitte studier og annen relevant litteratur har blitt gjennomgått. Diskursen og prioriteringene i dette arbeidet vil derfor være preget av valgene som ble tatt i disse primære kildene. Denne rapporten gir en oversikt over sytten identifiserte teknologitrender organisert etter tidspunktet for forventet disruptiv innflytelse på operasjoner i forsvars- og sikkerhetssektoren. Det gis noen kommentarer til hver av trendene som relaterer dem og de aktuelle teknologiene spesifikt til forsvar og sikkerhet, og et utvalg av disse trendene blir ytterligere kommentert separat. Rapporten avsluttes med en diskusjon om viktigheten av sivilt-militært samarbeid og utfordringene med konvergens. Resultatene diskutert i denne rapporten vil danne grunnlaget for videre forskning og rapporter i prosjektet.en_GB
dc.language.isoenen_GB
dc.subjectTeknologisk utviklingen_GB
dc.subjectLangtidsplanleggingen_GB
dc.subjectForsvaren_GB
dc.subjectSikkerheten_GB
dc.titleEmerging technology trends for defence and securityen_GB
dc.source.issue20/01050en_GB
dc.source.pagenumber67en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record