Show simple item record

dc.contributor.authorAuthor::Kvalvik, Sverre Nyhusen_GB
dc.contributor.authorAuthor::Berg, Heleneen_GB
dc.contributor.authorAuthor::Elman, Elisabethen_GB
dc.contributor.authorAuthor::Graarud, Emilen_GB
dc.contributor.authorAuthor::Halvorsen, Ola Kroghen_GB
dc.contributor.authorAuthor::Hanson, Torbjørnen_GB
dc.contributor.authorAuthor::Lien, Brageen_GB
dc.contributor.authorAuthor::Waage, Kristinen_GB
dc.date.accessioned2019-12-17T13:42:32Z
dc.date.available2019-12-17T13:42:32Z
dc.date.issued2019-12
dc.identifier1465
dc.identifier.isbn978-82-464-3249-6en_GB
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/2650
dc.description.abstractDenne rapporten har til formål å identifisere potensialet for forbedring og effektivisering i forsvarssektoren i perioden 2021–2024. Det identifiserte potensialet er et resultat av den betydelige innsatsen FFI har lagt ned de siste tolv månedene knyttet til datainnsamling, intervjuer, analyse og dialog med de involverte etatene, samt vurdering og sammenstilling av bidrag fra andre aktører. Sett under ett utgjør rapporten et veikart for videre forbedring og effektivisering i forsvarssektoren. Det vil være krevende å realisere det fulle potensialet. Forsvarssektoren må gjennomføre flere store investeringer i ny teknologi og ny kompetanse for å gjøre det mulig. I tillegg må flere komplekse prosesser internt i sektoren restruktureres for at de skal bidra med ønsket effekt. Sivile partnere må trekkes inn i sektorens virksomhet på måter som tidligere ikke har vært forsøkt. En slik satsing vil imidlertid kunne gi store gevinster i form av både økt forsvarsevne og reduserte kostnader:  Vi har gjort rede for til sammen 28 gevinstområder fordelt på 8 kapitler. FFI har identifisert et stort potensial for forbedring og effektivisering innen disse gevinstområdene. Rapporten peker først på store mulige forbedringer i kvaliteten på sektorens leveranser. Disse forbedringene vil oppleves i hele verdikjeden, fra byggene som huser oss, til materiellet vi benytter, til treningen vi mottar og til støttetjenestene vi lener oss på.  I tillegg vil gevinstområdene frigjøre betydelige økonomiske summer, gevinster som kan brukes til viktige satsingsområder i Forsvaret eller i sektoren for øvrig. Samlet utgjør gevinstene, når vi tar høyde for gjennomføringskostnader, mellom 1,6 og 3,0 milliarder kroner i varig redusert kostnadsnivå fra 2024. Utover denne summen peker rapporten på flere gevinstområder hvor det ikke har vært mulig å tallfeste gevinster, men som sannsynligvis vil ha et potensial på flere hundre millioner kroner i perioden 2021–2024. En rekke av områdene har også ytterligere gevinster som først blir fullt ut realisert etter 2024 på i størrelsesorden mellom 0,95 og 1,35 milliarder kroner årlig. FFI anbefaler derfor at forsvarssektoren går videre med å konkretisere tiltak og planer for å realisere gevinster innen de ulike gevinstområdene beskrevet i denne rapporten. For å ta ut disse effektene må forsvarssektoren straks forberede seg på å gjennomføre tiltakene. Rapporten identifiserer seks grep som legger til rette for dette. Etatene må gå gjennom og ytterligere detaljere de investerings- og omstillingskostnadene som er beskrevet i rapporten, og Forsvarsdepartementet må følge opp med tilstrekkelige bevilgninger. Det må også gjennomføres en rekke politiske, sikkerhetsfaglige og forvaltningsmessige avklaringer. Videre må etatene lage gevinstrealiseringsplaner for gjennomføringsfasen, få på plass effektive styringsmekanismer internt i sine organisasjoner og generelt heve modenheten innen gjennomføring og oppfølging av forbedringstiltak. På et mer overordnet nivå må forsvarssektoren etablere effektive samhandlingsmekanismer på tvers av etatene. Forsvarsdepartementet må også sikre tilstrekkelige insentiver i arbeidet.en_GB
dc.description.abstractThe aim of this report has been to identify the potential for efficiency improvements in the armed forces in the time period of 2021–2024. The identified potential is the result of the considerable effort made by FFI during the last 12 months in collecting data, interviewing subject matter experts, analyzing the data and having a continuous dialog with the involved organizations. Seen as a whole, this report provides a roadmap for further efficiency improvements in the armed forces. It will be challenging to realize the potential identified here. The Armed Forces need to invest heavily in new technology and in new skill sets. Also, several complex internal processes need to be completely rewired to provide better effect. Civilian partners need to be brought onboard in ways that have never before been attempted in the Norwegian Armed Forces. This challenging effort will however potentially bear large fruits in the form of increased operational ability and saved costs.  We have described all together 28 areas that will provide gains for the armed forces, spread out over eight chapters. FFI has identified a substantial potential for efficiency improvements within these areas. The report points to potentially large improvements in the quality of services. These improvements will be felt throughout the value chain, from the buildings that house us, to the equipment we use, to the training we receive and the support services we rely on.  In addition to this there is a potential to save large sums of money, savings that can be used to fund important new areas. We have assessed these savings to be between 1.6 and 3.0 Billion NOK, resulting in a lasting lower cost level. These savings will be fully realized at the end of 2024. The report also points out areas and actions that can save money, but where we have not had the means or time to quantify the savings. All together these areas will potentially save several hundred Million NOK. In several areas, the cost savings will not be complete before after 2024. These savings amount to between 0.95 and 1.35 Billion NOK. FFI recommends therefore that the Armed Forces move on with the implementation phase of the identified actions within the different areas that are described in this report. The Armed Forces need to prepare immediately to implement the actions described in this report. The report identifies six measures that need to be taken to prepare the way for implementation. The organizations must assess the investment and adjustment costs described in this report and the Ministry of Defense (MoD) must follow up with adequate funding. Several issues regarding policy and security need to be addressed by the MoD before the actions can be carried out. The organizations must also prepare thorough plans for how to realize the gains, and establish effective means of managing the reforms within their own organizations. On a more aggregate level, the armed forces need to establish effective means of coordinating and managing this work across the organizations. The MoD must also secure adequate incentives for this important work.en_GB
dc.language.isonoben_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Effektiviseringen_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Langtidsplanleggingen_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Investeringen_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Digitaliseringen_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Styrkeproduksjonen_GB
dc.titleHvordan skape økonomisk handlingsrom i den nye langtidsplanen? - potensial for forbedring og effektivisering 2021–2024en_GB
dc.title.alternativeHow do you create financial latitude in the new white paper? Potential for efficiency improvements 2021–2024en_GB
dc.source.issue19/01934en_GB
dc.source.pagenumber214en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record