Show simple item record

dc.contributor.authorAuthor::Skogan, Gunnaren_GB
dc.contributor.authorAuthor::Dybwad, Mariusen_GB
dc.date.accessioned2019-12-09T07:53:50Z
dc.date.available2019-12-09T07:53:50Z
dc.date.issued2019-12-06
dc.identifier1442
dc.identifier.isbn978-82-464-3244-1en_GB
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/2649
dc.description.abstractPå oppdrag fra Borregaard har Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) gjennomført månedlige luftmålinger ved Opsund tømmerrenseri i perioden mai–september 2019. Arbeidet ble utført for å kartlegge forekomst av muggsopp, bakteriesporer og pollen i inneluften i produksjonslokalet. Formålet var å undersøke om enkelte prosesser i tømmerflisproduksjonen utgjør en større kilde enn andre til muggsopp og bakterier i luften. Ved Opsund tømmerrenseri spyles tømmerstokkene for å fjerne jord og stein før de sendes videre til barketrommelen hvor bark fjernes fra stokkene før de til slutt kuttes til flis. Muggsopp og bakteriesporer på tømmerstokkene vil følge med inn på anlegget og kan spres til luft som følge av mekanisk håndtering i barketrommel og fliskutter. Faktorer som temperatur og fuktighet under lagring og bearbeiding av tømmerstokkene vil kunne påvirke vekst av muggsopp og bakterier. Eventuell helserisiko vil avhenge av hvilke typer muggsopp som er til stede. Det er spesielt viktig å ha informasjon om forekomst av muggsopper som produserer mykotoksiner. Denne rapporten oppsummerer gjennomføringen av og resultatene fra luftmålingene. Luftprøver ble tatt flere steder i produksjonslokalet, i kontrollrommet og ved utendørs referansepunkt. Forekomsten av muggsopp og bakteriesporer ble målt og sammenlignet med resultatene fra tilsvarende målinger utført i 2017. Resultatene fra prøvetakingene i 2017 førte til at Borregaard endret noe på sine rutiner for blant annet maskepåbud, og forhåpentligvis vil de nye målingene resultere i nye tiltak som kan redusere forekomsten av muggsopp og bakterier inne i produksjonslokalet. I denne målekampanjen ble det i tillegg utført pollentellinger for å undersøke sammenhengen mellom forekomst av pollen og muggsopp og anslå hvor stor andel av den målte muggsoppkonsentrasjonen som kan forventes å stamme fra muggsoppvekst på pollen. Målingene viste at konsentrasjonen av muggsopp, bakteriesporer og pollen i luft var henholdsvis ca. 10, 2 og 2,5 ganger høyere i produksjonslokalet enn ved utendørs referansepunkt. Veiledende retningslinjer sier at dersom konsentrasjonen i innendørs luft er mer enn to ganger høyere, er det sannsynlig at det finnes en innendørs kilde. Resultatene fra våre målinger indikerer at produksjon av tømmerflis er en kilde til muggsopp i inneluften. Disse resultatene kan brukes til å kartlegge effekten av gjennomførte tiltak og til å utforme nye tiltak som kan redusere mengden av muggsopp og bakteriesporer i luft ved Opsund tømmerrenseri.en_GB
dc.description.abstractThis report summarizes the implementation and the results from a monthly air-sampling campaign during the period May–September 2019 at the Opsund timber debarking and wood chipping factory. The work was performed on a contract from Borregaard in order to investigate the concentration of airborne molds, bacterial spores and total particles. The purpose of the study was to establish the concentration levels of molds and bacterial spores in indoor air and to examine whether some steps in the timber debarking and wood chipping process were greater sources for releasing microorganisms to the air. At Opsund timber debarking and wood chipping factory the logs are flushed clean for soil and stones before they are debarked and cut to wood chips. Molds and other microorganisms can follow the logs into this process and become airborne due to the mechanical debarking and wood chipping processes. Studies have also shown that fungi can grow on pollen, thus the level of airborne pollen were also monitored in order to investigate the correlation between pollen and molds concentrations. Air samples were collected inside the production hall, in the control room and at an outdoor reference point. The occurrence of mold and bacterial spores were compared with similar measurements performed during 2017. The results from the 2017 measurements led to routine changes concerning the use of dust masks in the production hall. Thus, knowledge achieved during the 2019 air sampling campaign may also result in measures to reduce the levels of fungi and other microorganisms inside the production hall. Measurements in this study showed that the concentration of airborne molds, bacterial spores and pollen were 10, 2 and 2.5 times higher in the production hall when compared to the outdoor reference point. Common guidelines are that if the concentration of molds in indoor air is two times higher than outdoors, there is probably an indoor source. Our measurements clearly indicate that the production of wood chips is a source for molds in indoor air at Opsund. Concentrations of molds, bacterial spores and pollen in the control room were lower than at the outdoor reference point and confirm that the increased levels in the production hall does not affect the control room.en_GB
dc.language.isonoben_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Muggsoppen_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Bakteriesporeren_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Pollenen_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Bioaeosoleren_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Luftanalyseren_GB
dc.titleKartlegging av muggsopp og bakteriesporer i inneluft ved Opsund tømmerrenserien_GB
dc.title.alternativeExamining the mold and bacterial spore concentrations in indoor air at Opsund timber debarking and wood chipping factoryen_GB
dc.source.issue19/02112en_GB
dc.source.pagenumber18en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record