Show simple item record

dc.date.accessioned2019-12-02T08:01:51Z
dc.date.available2019-12-02T08:01:51Z
dc.date.issued2019-11
dc.identifier.isbn978-82-464-3236-6en_GB
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/2648
dc.description.abstractI denne rapporten peker FFI på noen av de teknologiene som har størst betydning for Forsvaret, både på kort og litt lengre sikt. Teknologi er et gjennomgripende fenomen med fundamental påvirkning på utviklingen i sektoren. Det er et selvstendig utviklingstrekk i seg selv, men påvirker andre – også sikkerhetspolitikk. Teknologiutviklingen må sees i nær sammenheng med utvikling av personell, organisasjon og operasjonelle konsepter. For å sikre et effektivt og relevant forsvar anbefaler FFI at følgende prioriteringer legges til grunn:  For best å nyttiggjøre seg teknologien må forsvarsektoren øke evnen og viljen til å utnytte ny og eksisterende teknologi, og få den hurtig ut til kompetente brukere. Det bør legges til rette for en helhetlig tilnærming hvor teknologiske muligheter og sårbarheter vurderes sammen med utviklingen av doktriner, konsepter, kompetanse og organisasjon. Alternative konsepter og nye teknologier må vurderes mer systematisk og reelt tidlig i materiellanskaffelsesprosjektene. Dette krever brede analyser med vekt på funksjonalitet.  Utviklingen i retning av et høyteknologisk forsvar bør videreføres, og forskning, utvikling og innovasjon rettet mot militær teknologi og militære systemer bør fortsatt prioriteres. Denne teknologiutviklingen er avgjørende for å imøtekomme de spesifikke militære behovene og høye krav til robusthet og utholdenhet i krise og krig. Anbefalingene kan omsettes til følgende råd: 1. Vi bør prioritere utviklingen av et moderne, høyteknologisk forsvar. 2. Vi bør utbedre vesentlige teknologiske sårbarheter. 3. Vi bør investere langsiktig i de mest attraktive teknologiområdene. 4. Vi bør bygge en sterkere innovasjonskultur i Forsvaret.en_GB
dc.description.abstractIn this report on defence technology, FFI points to some of the technologies that have the greatest significance for the Norwegian Armed Forces, both in the short and long term. Technology is a pervasive phenomenon with fundamental impact on developments in the sector. It is an independent development in itself, but affects others – including security policy. Technology development must be seen in close connection with the development of personnel, organisations and operational concepts. FFI recommends that the following priorities be taken into account:  The defence sector must increase the ability and willingness to utilise new and existing technology and get it out to competent users quickly. A holistic approach should be facilitated in which technological opportunities and vulnerabilities are assessed together with the development of doctrines, concepts, competence and organisation. Alternative concepts and new technologies must be considered more systematically and effectively early in the materiel procurement projects. This requires broad analyses with emphasis on functionality.  Developments towards high-tech Armed Forces should be continued, and research, development and innovation aimed at military technology and military systems should remain a priority. This technology development is essential to meet the specific military needs and high demands of robustness and endurance in crisis and war. The recommendations can be translated into the following advice: 1. We should prioritise the development of modern, high-tech Armed Forces. 2. We should rectify significant technological vulnerabilities. 3. We should invest long term in the most attractive technology areas. 4. We should build a stronger innovation culture in the Armed Forces.en_GB
dc.language.isonoben_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Langtidsplanleggingen_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Teknologisk utviklingen_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Forsvareten_GB
dc.titleForsvarsteknologiske trender – en overordnet analyse av teknologiens betydning for et effektivt og relevant forsvaren_GB
dc.source.issue19/02072en_GB
dc.source.pagenumber16 s.en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record