Show simple item record

dc.contributor.authorAuthor::Johnsen, Ida Vaaen_GB
dc.date.accessioned2019-10-10T07:14:19Z
dc.date.available2019-10-10T07:14:19Z
dc.date.issued2019-10-01
dc.identifier5493
dc.identifier.isbnElektronisk ISBN 978-82-464-3230-4en_GB
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/2624
dc.description.abstractI Øyradalen sørøst for Lærdal sentrum ligger Forsvarets demoleringsfelt for ammunisjon. Dette området ble etablert i 1976 og har siden blitt benyttet av Forsvaret for destruksjon av ammunisjon. For å overvåke konsentrasjonen av tungmetaller i dette området ble det i 1991 startet et program for prøvetaking og analyse av tungmetaller i jord. I 2008 foretok Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) en gjennomgang av dataene fra denne overvåkningen og anbefalte noen justeringer av programmet. I tillegg til demoleringsfeltet i Øyradalen er det et anlegg for destruksjon av krutt og småkaliberammunisjon i Tønjumdalen. Destruksjon av denne typen ammunisjon foregår i en forbrenningsovn med tilknyttet renseanlegg. I dette området har det vært tatt prøver enkelte år for å overvåke forurensning av tungmetaller. I 2008 anbefalte FFI at også dette området ble inkludert i en årlig prøvetaking tilsvarende den som foretas i Øyradalen. Denne rapporten presenterer resultater fra prøver tatt i 2018 fra både Øyradalen og Tønjumdalen. Konsentrasjonen av kobber i demoleringsfeltet i Øyradalen er forhøyet i forhold til kobberkonsentrasjonen til referanseområdet innerst i dalen. I 2018 var den gjennomsnittlige kobberkonsentrasjonen i demoleringsfeltet var 909 mg/kg. Denne konsentrasjonen var noe høyere enn det som ble målt i 2017 (717 mg/kg), men noe lavere enn det som ble målt i 2014 (1080 mg/kg). I 2018 var det også som tidligere et noe forhøyet nivå av bly og sink, mens konsentrasjonen av de andre målte metallene var på bakgrunnsnivå. Konsentrasjonen av metaller i demoleringsfeltet har ikke endret seg vesentlig i løpet av de siste årene og ligger innenfor de kravene som myndighetene har satt til friluftsområder. Selv om det er usannsynlig at demoleringsfeltet kan utgjøre en risiko for beitende dyr, kan det ikke helt utelukkes på grunn av stedvis høye kobberkonsentrasjoner. Elven Nivla renner gjennom demoleringsfeltet, og her var konsentrasjonen av kobber og bly under grenseverdien på 7,8 µg Cu/L og 1,2 µg Pb/L ved alle prøvepunkter i 2018. På bakgrunn av målte metallkonsentrasjoner i Nivla i 2018 kan effekt på vannlevende organismer utelukkes. I Tønjumdalen ble det registrert et noe forhøyet nivå av bly i nærområdet til destruksjons-anlegget, mens konsentrasjonen av de andre målte metallene svarte til det som naturlig kan forventes i området. De siste årene har det blitt observert en svakt økende trend i konsentrasjonen av bly. Forurensningsnivået av ammunisjonsrelaterte metaller i grunnen rundt destruksjonsanlegget utgjør ikke noen helserelatert risiko, og det vurderes at forurensningsnivået heller ikke utgjør noen risiko for beitedyr. Elven Kuvella renner rett ved destruksjonsanlegget i Tønjumdalen. Nivået av metaller var her under det en forventer skal gi effekter på vannlevende organismer eller utgjøre en helserisiko.en_GB
dc.description.abstractIn Øyradalen southeast of Lærdal center, the Norwegian Armed Forces has a demolition facility, where munitions are demolished by open air detonation. This area was established in 1976, and has since been used for demolition of munitions. From 1991 until today, soil samples from Øyradalen have been analyzed to monitor the concentration of heavy metals. In 2008, an evaluation of the results from this monitoring was carried out by the Norwegian Defence Research Establishment (FFI), and some adjustments of the monitoring program were recommended. In addition to the facility in Øyradalen, a destruction facility for small arms munitions and propellant is localized in Tønjumdalen. The destruction of such munitions takes place in an incinerator connected to a treatment plant. The contamination in this area has not been regularly monitored. In 2008 FFI recommended that this area should be included in the monitoring program. This report present results from the monitoring of the munitions-related contamination in Øyradalen and Tønjumdalen in 2018. The concentrations of copper in the demolition area in Øyradalen were higher than at the reference station in the valley. The mean concentration of copper in the demolition area was 909 mg/kg in 2018. The concentration of copper was somewhat higher than the concentration measured in 2017 (717 mg/kg), but lower than in 2014 (1080 mg/kg). Zinc and lead levels were also above background levels, while the concentrations of other heavy metals were equivalent to background levels. The concentrations of metals in the demolition area have not changed significantly during the last years, and the contamination levels in Øyradalen were within the national limits for recreation areas. It is unlikely that the animals grazing on the demolition area is at risk for poisoning, but due to locally high copper concentrations it cannot be totally excluded. In the river Nivla, which runs through the demolition area, the concentration of copper and lead was under the limit value (7.8 µg Cu/L and 1.2 µg Pb/L) for all sampling points in 2018. On the basis of metal values measured in Nivla in 2018, effects on aquatic organisms can be ruled out. The concentrations of lead in soil near the destruction facility in Tønjumdalen were above background levels, while the concentrations of other heavy metals were comparable with the background levels. During the last years, there seems to be a small increase in the soil lead concentration around the destruction facility. Still, the contamination level in Tønjumdalen was within the national limits for recreational areas, and no risk for grazing animals is expected. The content of munitions-related metals in the river Kuvella in Tønjumdalen were below effect levels for aquatic organisms, and below drinking water standards.en_GB
dc.language.isonoben_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Tungmetalleren_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Ammunisjonen_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Destruksjonen_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Forurensningen_GB
dc.titleOvervåking av tungmetallforurensning ved Forsvarets destruksjonsanlegg for ammunisjon i Lærdal kommune – resultater for 2018en_GB
dc.source.issue19/01251en_GB
dc.source.pagenumber77en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record