Show simple item record

dc.contributor.authorAuthor::Aaneby, Jorunnen_GB
dc.contributor.authorAuthor::Johnsen, Ida Vaaen_GB
dc.date.accessioned2019-09-20T13:40:33Z
dc.date.available2019-09-20T13:40:33Z
dc.date.issued2019-09-06
dc.identifier5450
dc.identifier5483
dc.identifier.isbn978-82-464-3221-2en_GB
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/2612
dc.description.abstractFyllmaterialet i et kulefang har betydning for faren for rikosjetter og risikoen for spredning av metaller fra prosjektiler i kulefanget. Gummigranulat og dekklipp framstilt fra kasserte dekk kan være egnet som fyllmateriale i kulefang på grunn av materialenes energidempende egenskaper. Gummigranulat og dekklipp kan inneholde helse- og miljøfarlige stoffer som metaller og organiske miljøgifter som kan lekke ut når materialene kommer i kontakt med vann. Utlekking av miljøgifter fra gummigranulat/dekklipp i kulefang kan medføre risiko for avrenning av miljøgifter til nærliggende resipienter. For å undersøke risikoen for avrenning av miljøgifter, ble det gjennomført ristetester av en prøve av gummigranulat og to prøver av dekklipp som hadde vært brukt i kulefang, og en prøve av nytt dekklipp som ikke hadde vært brukt i kulefang. Det ble målt utlekking av metaller, polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH), ftalater og mikroplast fra materialene. Av metallene som det ble analysert for, ble det hovedsakelig påvist utlekking av Zn, i tillegg til noe Cu og Pb. Utlekkingen av metaller var høyest fra gummigranulatet og lavest fra det nye dekklippet. Sammenliknet med metaller, var det lav utlekking av PAH fra materialene. Utlekkingen av PAH var høyest fra det brukte dekklippet, og lavest fra gummigranulatet. Det var kun gummigranulatet som viste betydelig utlekking av ftalater. Det var stor usikkerhet knyttet til resultatene for utlekking av mikroplast, og analysen viste kun resultater for visse plasttyper. Det ble påvist høyest utlekking av mikroplast fra det brukte dekklippet, og noe utlekking fra det nye dekklippet, mens utlekkingen av mikroplast fra gummigranulatet var lav. Gummigranulat kan i seg selv regnes som mikroplast på grunn av størrelsen. Med utgangspunkt i resultatene fra ristetestene, ble det gjort en vurdering av risikoen for avrenning av miljøgifter fra kulefang med gummigranulat/dekklipp som fyllmateriale. Miljørisikovurderingen viste at det var liten sannsynlighet for at utlekkingen av miljøgifter fra gummigranulat/dekklipp i kulefang vil gi konsentrasjoner av miljøgifter i resipienten som overskrider miljøkvalitetsstandardene for stoffene. Det kan være en risiko for spredning av mikroplast, men manglende standardisering gjør det vanskelig å fastslå risikoen. Sammenliknet med kulefang med sand og jord som fyllmateriale, vil kulefang med gummigranulat/dekklipp kunne gi høyere avrenning av enkelte miljøgifter. Gummigranulat/dekklipp kan imidlertid også redusere utlekkingen av metaller fra kulefang ved at materialene reduserer faren for rikosjetter og fragmentering av prosjektiler. Konsentrasjonen av miljøgifter assosiert med partikler i avrenningsvann fra kulefang med gummigranulat/dekklipp som fyllmateriale kan reduseres ved å føre avrenningsvannet gjennom et sedimentasjonsbasseng. Mikroplast og gummigranulat med høyere tetthet enn vann kan også fjernes fra avrenningsvann ved sedimentasjon. Filtre tilpasset adsorpsjon av metaller og organiske miljøgifter kan være en egnet renseløsning. Filtre kan benyttes som et rensetrinn etter sedimentasjon, eller som en frittstående renseløsning i tilfeller der avrenningsvannet inneholder lite partikler.en_GB
dc.description.abstractThe filler material in a bullet trap has an impact on the risk of ricochets and spread of metals from projectiles in the bullet trap. Rubber granulates and tire chips made from discarded tires may be suitable as filler materials in bullet traps due to the energy absorbing properties of these materials. Rubber granulates and tire chips may contain hazardous substances such as metals and organic pollutants, which may leak from the materials when they are exposed to water. Leaching of pollutants from rubber granulates/tire chips in bullet traps may pose a risk of runoff of pollutants to nearby recipients. To investigate the risk of runoff of pollutants, leaching from one sample of rubber granulates and two samples of tire chips that had been used in bullet traps, and one sample of new tire chips that had not been used in a bullet trap, was tested. Leaching of metals, polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH), phthalates and microplastics was measured. Of the metals analysed, mainly leaching of Zn was detected, in addition to some Cu and Pb. The leaching of metals was highest from the rubber granulates and lowest from the new tire chips. Compared to the metals, the leaching of PAH from the materials was low. The leaching of PAH was highest from the used tire chips, and lowest from the rubber granulates. Significant leaching of phthalates was only seen from the rubber granulates. The uncertainty related to the results for microplastics was high, and the analysis only showed results for certain plastic types. The highest leaching of microplastics was seen from the used tire chips, some leaching was seen from the new tire chips, while the leaching of microplastics from the rubber granulates was low. Rubber granulates may be considered as microplastics due to their size. Based on the results of the leaching tests, a risk assessment was done of runoff of pollutants from bullet traps with rubber granulates/tire chips as filler material. According to the risk assessment, it was unlikely that leaching of pollutants from rubber granulates/tire chips in bullet traps will result in concentrations in the recipient exceeding the environmental quality standards for the substances. There may be a risk of spread of microplastics from bullet traps with rubber granulates/tire chips as filler material, but the lack of standardization of microplastics makes it difficult to assess the risk. Compared to bullet traps with sand and soil as filler material, bullet traps with rubber granulates/tire chips may cause higher runoff of some pollutants. However, rubber granulates/tire chips may also reduce the runoff of metals from bullet traps by reducing the risk of ricochets and fragmentation of projectiles. The concentration of particle bound pollutants in runoff water from bullet traps with rubber granulates/tire chips as filler material may be reduced by passing the water through a sedimentation pool. Microplastics and rubber granulates with higher density than water can also be removed from water by sedimentation. Filters designed for adsorption of metals and organic pollutants can be used for treatment of runoff water from bullet traps with rubber granulates/tire chips. Filters can follow a sedimentation step, or be used by themselves in cases where the runoff water contains limited amount of particles.en_GB
dc.language.isonoben_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Avrenningen_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Forurensningen_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Gummien_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Risikovurderingen_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Skytebaneren_GB
dc.titleRikosjettfrie kulefang og gummigranulat/dekklipp — bruksmuligheter og miljørisikoen_GB
dc.source.issue19/01699en_GB
dc.source.pagenumber98en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record