Show simple item record

dc.contributor.authorAuthor::Evensen, Per-Idaren_GB
dc.contributor.authorAuthor::Selvaag, Kristianen_GB
dc.contributor.authorAuthor::Hallén, Madeleine Josephine Selvigen_GB
dc.contributor.authorAuthor::Bentsen, Dan Helgeen_GB
dc.contributor.authorAuthor::Stien, Håvarden_GB
dc.contributor.authorAuthor::Holhjem, Helene Rødalen_GB
dc.date.accessioned2019-09-20T13:35:34Z
dc.date.available2019-09-20T13:35:34Z
dc.date.issued2019-09-16
dc.identifier1353
dc.identifier.isbn978-82-464-3218-2en_GB
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/2611
dc.description.abstractVed Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) ser vi på komplekse problemstillinger relatert til krig-føring. Et av spørsmålene vi undersøker, er hvordan stridseffektiviteten i landoperasjoner kan økes. Som en del av dette arbeidet gjør vi detaljerte entitetsbaserte simuleringer av operasjoner på bataljon- til brigadenivå, for å vurdere og sammenlikne forskjellige landmaktstrukturer som kan variere med hensyn på sammensetning av materiell og utstyr, taktisk organisering eller operasjonskonsept. Våre simuleringseksperimenter gjennomføres som simuleringsstøttede, to-sidige (Blå og Rød) krigsspill, hvor militære offiserer deltar som spillere/operatører. Tradisjonelle simuleringsverktøy for “constructive”-simuleringer har ofte ikke tilstrekkelig opp-løsing, er for komplekse og tungvinte å bruke, eller er ikke fleksible nok med hensyn til å representere nye teknologier som for eksempel nye sensorsystemer, våpensystemer eller beskyttelsessystemer. Vi utvikler derfor webSAF – et brukervennlig, web-basert grafisk bruker-grensesnitt for å styre semiautomatiske entiteter i “constructive”-simuleringer. Dette gjør oss i stand til å skreddersy brukergrensesnittet og simuleringsmiljøet til våre spesifikke behov. Systemet har fått navnet webSAF for å reflektere at det er et web-basert system for å styre semiautomatiske styrker (semi-automated forces – SAF). webSAF er skreddersydd for simuleringsstøttede, tosidige krigsspill og krever bare et minimum antall spillere/operatører på hver side. Det har funksjonalitet for å styre indirekte ild- og manøverentiteter simulert i Virtual Battlespace (VBS) og luftvernentiteter simulert i VR-Forces. webSAF er i prinsippet uavhengig av simuleringsverktøyene som anvendes og kan brukes til å styre entiteter i en føderasjon av forskjellige simuleringsverktøy. I framtiden planlegger vi å utvide webSAF med funksjonalitet for å styre kampstøtteelementer i VBS og luftentiteter i VR-Forces. Denne rapporten beskriver funksjonaliteten i webSAF versjon 1.0, som var ferdig i juni 2019. Først beskriver vi bakgrunnen for dette arbeidet. Deretter diskuterer vi de generelle kravene vi har til simulering av landoperasjoner for eksperimentering og analyse. Videre gir vi en over-ordnet beskrivelse av simuleringsmiljøet for webSAF, inkludert simuleringsverktøyene som brukes. Etter dette gir vi en mer omfattende beskrivelse av webSAF, inkludert funksjonaliteten, designet og implementasjonen. Til slutt oppsummerer vi de foreløpige erfaringene med webSAF og skisserer planene våre for videre arbeiden_GB
dc.description.abstractAt the Norwegian Defence Research Establishment (FFI) we address complex issues related to warfare. One of the research questions we are investigating is how to increase combat effectiveness in land force operations. As part of this work, we conduct detailed, entity-level simulations of battalion to brigade level operations in order to assess and compare the performance of different land force structures, which may vary with regard to composition of material and equipment, tactical organization, or operational concept. Our simulation experiments are conducted as what may be described as simulation-supported, two-sided (Blue and Red) wargames, where military officers participate as players/operators on both sides. For our use, traditional constructive simulation tools often lack the required level of resolution, are too complex and cumbersome to use, or are not flexible enough with respect to representation of new technologies such as new sensor systems, weapon systems, or protection systems. We are therefore developing webSAF – an easy-to-use, web-based graphical user interface (GUI) for controlling semi-automated entities in constructive simulations. This enables us to tailor the GUI and the simulation environment to our specific needs. The system has been named webSAF to reflect that it is a web-based system for controlling semi-automated forces (SAF). webSAF is tailored for simulation-supported, two-sided wargaming and requires only a minimum number of operators on each side. It currently has functionality for controlling indirect fire and manoeuvre entities simulated in Virtual Battlespace (VBS) and air defence entities simulated in VR-Forces. However, webSAF is in principle independent of the simulation tools in use and can be used to control entities in a federation of different simulation tools. In the future we plan to extend webSAF with functionality for controlling combat support entities simulated in VBS, and air entities simulated in VR-Forces. This report describes the functionality of webSAF version 1.0, which was completed in June 2019. First, we describe the background for this work. Next, we discuss our general requirements for simulation of land force operations for experimentation and analysis. Then we give an overall description of the simulation environment for webSAF, including the simulation tools in use. After this, we give a more detailed description of webSAF, including the functionality, design and implementation. Finally, we summarize our initial experiences with webSAF and outline our plans for further work.en_GB
dc.language.isoenen_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Modellering og simuleringen_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Datagenererte styrkeren_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Grafisk brukergrensesnitten_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Simuleringsverktøyen_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Stridssimuleringeren_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Landoperasjoneren_GB
dc.titlewebSAF -an easy-to-use, web-based graphical user interface for controlling semi-automated forcesen_GB
dc.source.issue19/01622en_GB
dc.source.pagenumber33en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record