Show simple item record

dc.contributor.authorAuthor::Strand, Kari Rørenen_GB
dc.date.accessioned2019-06-25T12:12:14Z
dc.date.available2019-06-25T12:12:14Z
dc.date.issued2019-06-12
dc.identifier1446
dc.identifier.isbn978-82-464-3213-7en_GB
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/2563
dc.description.abstractMed innføringen av Ordning for militært tilsatte (OMT) vil personellsammensetningen i Forsvaret endres. Framover skal Forsvaret ha flere spesialister enn offiserer. Målet er at spesialistene skal representere dybdekompetanse og kontinuitet. Med utdanningsreformen tilpasser Forsvaret nå utdanningsløpene for spesialistene og offiserene i tråd med den nye personellordningen. I samme tidsrom kom regjeringen med yrkesfagløftet hvor målet er å gjøre yrkesrettet utdanning mer attraktiv, blant annet ved å heve kvaliteten på utdanningen. Forsvarets behov for god, relevant og effektiv fag- og funksjonsrettet utdanning samsvarer med disse ambisjonene. Prosjekt «Spesialisten» ble opprettet i 2018 og er et samarbeid mellom Forsvarsdepartementet (FD), Forsvarsstaben (FST) og FFI-prosjektet «Tverrfaglig forskning på personell, kompetanse og økonomi i forsvarssektoren». Målsettingen er å gi et kunnskapsgrunnlag for best mulig oppfølging av regjeringens ambisjoner i yrkesfagløftet. Prosjektet skal tilføre FST og FD oppdatert styringsinformasjon og dessuten bidra til videreutvikling av strategiske mål for Forsvarets fag- og funksjonsrettede utdanning. Prosjekt «Spesialisten» består av fire delutredninger. Formålet med en av delutredningene er å belyse hva som skal til for å beholde spesialisten lenger i Forsvaret. I denne rapporten har vi utført en litteraturstudie for å kartlegge hva vi vet fra tidligere forskning om hvorfor spesialisten tenker på å slutte eller slutter i Forsvaret. Litteraturstudien er avgrenset til perioden 2008–2018. For å identifisere relevant litteratur har vi benyttet oss av en intern database som inneholder forskning som omhandler menneskene i norsk forsvarssektor. Vi har i tillegg inkludert noen masteroppgaver av nyere dato og noen relevante evalueringer og utredninger. Gjennomgangen av litteraturen har vist oss at vi vet en del om hvorfor spesialisten tenker på å slutte, men at det er få studier som henvender seg til spesialister som har sluttet i Forsvaret. Vi har identifisert en rekke årsaker som gjør at spesialisten tenker på å slutte. Årsaker som går igjen i flere studier er: manglende karriere- og utviklingsmuligheter, misnøye med tilsettingsforholdet, tjenestedets beliggenhet, vanskelig å kombinere med familieliv, misnøye med lønn og/eller insentiver, ingen plan om karriere i Forsvaret/plan om sivil utdanning og manglede anerkjennelse. Mange av de identifiserte årsakene til at spesialisten tenker på å slutte i Forsvaret er sammenfallende med sluttårsaker fra det sivile næringslivet, som for eksempel manglende karriere- og utviklingsmuligheter, manglende anerkjennelse og misnøye med lønn og/eller insentiver. Her er det mye forskning fra det sivile som Forsvaret kan dra nytte av. I tillegg har Forsvaret noen utfordringer som er mer spesifikke for dem. Utstrakt bruk av tidsbegrensede tilsettingsforhold er et slikt forhold. Tilsetting til 35 år oppleves ikke som tilstrekkelig trygt til at spesialisten vil satse på en lang karriere i Forsvaret. Andre forhold er tjenestestedets lokalisering og tjenestens art, som for mange medfører mye fravær fra familie og venner. Forsvarets insentivstruktur bør tilpasses Forsvarets behov. Det er blant annet viktig at Forsvaret har en familiepolitikk som legger til rette for en god balanse mellom jobb, familieliv og barn.en_GB
dc.description.abstractThe aim of this report is to outline how to retain OR (other rank) personnel for a longer period in the Norwegian Armed Forces. We have conducted a literature study in order to map out previous research on OR-personnel`s motives for not pursuing a further military career. We have used an internal database containing HR research in the Norwegian defense sector, thus identifying relevant literature. In addition we have included some recent master's theses and relevant evaluations. The literature included in the study is limited to the period 2008–2018. The literature study presents numerous reasons for turnover intentions among the OR personnel. However, there are few studies directly concerning OR personnel who have left the Norwegian Armed Forces. Through the literature we have identified a number of reasons for OR personnel leaving the military. The main reasons are: lack of career and development opportunities, frustration with the employment contract, geographical location, challenges with combining a military career with a family life, dissatisfaction with salary and/or incentives, planning instead for a civil education, and lack of recognition for their work. Several of the identified reasons for turnover intentions among the OR personnel are similar with the causes of turnover in the civilian business arena, such as lack of career and development opportunities, lack of recognition, and dissatisfaction with pay and/or incentives. In addition, the Norwegian Armed Forces have some challenges that are more specific to them. Mainly it has to do with the location and the nature of the service, which for many entails being away from family and friends. The Norwegian Armed Forces can benefit from looking into the vast area of research from the civilian business world. However, it is important that the Norwegian Armed Forces’ incentive structure is well adapted to its needs.en_GB
dc.language.isonoben_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Personellen_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Turnoveren_GB
dc.titleHva vet vi om hvorfor spesialisten slutter i Forsvaret – en litteraturstudieen_GB
dc.source.issue19/00386en_GB
dc.source.pagenumber54en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record